Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1108253 ΕΞ 2016/15.7.2016 Υποβολή δικαιολογητικών αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1108253 ΕΞ 2016/15.7.2016 Υποβολή δικαιολογητικών αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

Αθήνα 15 Ιουλίου 2016
Αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1108253 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ' ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ και ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-33.75.193
e-mail: d2c@mofadm.gr

ΘΕΜΑ: «Υποβολή δικαιολογητικών αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα».

Σχετ. Οι υπ'αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1090752 ΕΞ 2016/14.6.2016, ΔΔΑΔ Γ 1090790 ΕΞ 2016/14.6.2016, ΔΔΑΔ Γ 1090921 ΕΞ 2016/14.6.2016, ΔΔΑΔ Γ 1090957 ΕΞ 2016/14.6.2016, ΔΔΑΔ Γ 1090942 ΕΞ 2016/14.6.2016 και ΔΔΑΔ Γ 1102655 ΕΞ 2016/6.7.2016 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων του Υπουργείου Οικονομικών.

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και σε συνέχεια των ως άνω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το Π.Δ. 69/2016 (Α'127), καθορίστηκαν η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 «Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων», παρ. 2 β), περ. ββ) του ν.3528/2007 (Α'26), όπως ισχύει, ο χρόνος απασχόλησης σε συναφή θέση στον ιδιωτικό τομέα, που έχει αναγνωρισθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 98 του Υπαλληλικού Κώδικα, λαμβάνεται υπόψη για τη μοριοδότηση της ομάδας κριτηρίων β) «Εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης».

Εν προκειμένω, όσοι από τους υπαλλήλους έχουν υποβάλει στην Υπηρεσία μας υποψηφιότητα για την πλήρωση των θέσεων ευθύνης που έχουν προκηρυχθεί με τις ως άνω σχετικές, καθώς και οι υπάλληλοι που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα σε συνέχεια της υπ'αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1102655 ΕΞ 2016/6.7.2016 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 20η Ιουλίου 2016, και έχουν διανύσει πριν από το διορισμό τους, προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του αναφερόμενου προεδρικού διατάγματος, καλούνται όπως προβούν στις ακόλουθες ενέργειες: 

Από την ημερομηνία καταχώρησης του παρόντος στον ιστότοπο της Γ.Γ.Δ.Ε www.publicrevenue.gr οφείλουν:

i. Εντός προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών, να ενημερώσουν την Υπηρεσία μας, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση k.papakosta@mofadm.gr, αναφορικά με την πρόθεσή τους να καταθέσουν στις οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού, αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα.

ii. Εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών, να υποβάλουν στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού, όπου υπάγονται οργανικά, σχετική αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας, μετά των συνημμένων σ'αυτήν δικαιολογητικών, όπως ρητά αποτυπώνονται στις διατάξεις του ως άνω π.δ. Ειδικά για τους υποψηφίους με οργανική θέση εκτός των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που θα υποβάλουν στην οικεία Δ/νση Προσωπικού σχετική αίτηση, υποχρεούνται εντός της αναφερόμενης προθεσμίας, να προβούν στην ταυτόχρονη κοινοποίηση αυτής, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση m.kolia@mofadm.gr, καθώς επίσης και στην αποστολή, μέσω αλληλογραφίας, στην Υπηρεσία μας, των επισυναπτόμενων σ. αυτή δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης του συνόλου των απαραίτητων δικαιολογητικών, εντός της ως άνω προθεσμίας, ήτοι των δέκα (10) εργασίμων ημερών, λόγω αδυναμίας χορήγησης σχετικού δικαιολογητικού από τον αρμόδιο φορέα, ο υπάλληλος υποχρεούται όπως αναγράψει επιπλέον στην αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας του, ότι έχει καταθέσει, εντός των δέκα (10) εργασίμων ημερών σχετική αίτηση χορήγησης του δικαιολογητικού, συνυποβάλλοντας ταυτόχρονα την πρωτοκολληθείσα αίτηση υποβολής σχετικού αιτήματος στον αντίστοιχο φορέα.

Κατά τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του Άρθρου 6 του ως άνω π.δ, η αίτηση του υποψηφίου υπαλλήλου, πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά, ανά περίπτωση:

1. Για τους ασκούντες ελεύθερο επάγγελμα και όσους απασχολούνται με έμμισθη εντολή είναι τα ακόλουθα:

α) Βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Σύλλογο, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του μέλους και η διάρκειά της, εφόσον η ιδιότητα αυτή είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος.

β) Εφόσον η ιδιότητα του μέλους επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου δεν είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος, προσκομίζεται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.

γ) Εφόσον η άδεια άσκησης επαγγέλματος ή η επαγγελματική ταυτότητα ή η έκδοση βεβαίωσης της περίπτωσης (β) δεν προβλέπονται, προσκομίζεται βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει αποδεδειγμένα η προϋπηρεσία, η διάρκεια και η συνάφειά της σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. Ως στοιχεία που μπορεί να προσκομίσει ο αιτών υπάλληλος αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα: συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου, βιβλία του ΚΒΣ, δελτία απόδειξης παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

δ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το χρονικό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία κατά τις διατάξεις του π.δ.

2. Για τους παρέχοντες μισθωτή υπηρεσία είναι τα ακόλουθα:

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, όπου απαιτούνται, καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και το είδος της εργασίας.

β) Εφόσον από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η διάρκεια και το είδος της απασχόλησης, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του εργοδότη, στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του.

γ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το χρονικό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία κατά τις διατάξεις του π.δ.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πηγή: Taxheaven