Αριθ. πρωτ.: 19828/13.7.2016 Απαλλαγή από το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) διατηρητέων κτισμάτων

Αριθ. πρωτ.: 19828/13.7.2016 Απαλλαγή από το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) διατηρητέων κτισμάτων

Αθήνα 13 Ιουλίου 2016
Α.Π. : 19828

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Πληροφορίες: Α. Βλασίδου
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2131364807
FAX: 213-1364813

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) διατηρητέων κτισμάτων.

ΣΧΕΤ.: 1. Το υπ΄ αριθμ. 38/12-5-2016 έγγραφο του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτηρίων και Μνημείων.
2. Το υπ΄ αριθμ. 6572/1-4-2015 έγγραφό μας, προς το Δήμο Θεσσαλονίκης.
3. Τα υπ΄ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΜΤΕ/320252/35704/9-12-2014 και ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΜΤΕ/156752/17859/19-6-2014 έγγραφα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
4. Το υπ΄ αριθμ. 47159/27-11-2013 έγγραφό μας.

Με αφορμή ερωτήματα που υπεβλήθηκαν στο Υπουργείο μας από Δήμους, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε επί των κατωτέρω:

Από τα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω αριθ.3. σχετικό έγγραφο του αρμόδιου Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και του εν συνεχεία αυτού διευκρινιστικού που περιήλθαν στην υπηρεσία μας, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, προκύπτει, ότι τα κτίρια που έχουν χαρακτηρισθεί με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ως (ιστορικά διατηρητέα) Μνημεία απαλλάσσονται από το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.).

Σημειώνεται ότι η διαδικασία κηρύξεως κτιρίων ως διατηρητέων με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, κατά το άρθρο 4 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (Γ.Ο.Κ.), όπως ισχύει, είναι διακεκριμένη αυτής του χαρακτηρισμού ενός κτιρίου ως διατηρητέου μνημείου, καθότι στηρίζεται σε άλλα κριτήρια (Σ.τ.Ε. 4508/2009 κ.ά).

Παρακαλούμε, όπως μεριμνήσετε για τη γνωστοποίηση των ανωτέρω στους δήμους της χωρικής σας αρμοδιότητας, για ανάλογη εφαρμογή τους.

Το παρόν έγγραφο μπορείτε να αναζητήσετε στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στη διαδρομή: Υπουργείο / ΄Εγγραφα.Ο Προϊστάμενος της Γεν. Διεύθυνσης
Κ. Θεοδωρόπουλος
Πηγή: Taxheaven