Αρ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1108807 ΕΞ 2016/ 15.7.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Συντονιστικής Επιτροπής για την ταυτοποίηση του Μητρώου Φορολογουμένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών με το Εθνικό Δημοτολόγιο και με

Αρ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1108807 ΕΞ 2016/ 15.7.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Συντονιστικής Επιτροπής για την ταυτοποίηση του Μητρώου Φορολογουμένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών με το Εθνικό Δημοτολόγιο και με

Αθήνα 15 Ιουλίου 2016
Αρ. Πρωτ: Δ. ΟΡΓ. Β 1108807 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'- ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 
Ταχ. Κωδ.: 10184 Αθήνα 
Πληροφορίες: Φωτεινή Στάππα 
Τηλέφωνο: 210-3311291 
Fax : 210-3230829

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ε'- Οργάνωσης και Ποιότητας
Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 
Ταχ. Κωδ.: 10165 Αθήνα 
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210-3338283 
Fax : 210-3338202

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Συντονιστικής Επιτροπής για την ταυτοποίηση του Μητρώου Φορολογουμένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών με το Εθνικό Δημοτολόγιο και με τα λοιπά μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α'128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014 (Α'178 ).
β) του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως αποσαφηνίστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α'220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις», καθώς και της παρ. 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α' 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 
γ) της αριθ. 1121 / 18-2-2016 (Α.Δ.Α: Ω13Ζ465ΦΘΕ-ΡΕΟ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής Ταυτοποίησης Μητρώων του Δημοσίου».
δ) της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
ε) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β'865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
στ) του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178 ) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45), όπως ισχύει.
η) του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α'129), όπως ισχύει.
θ) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α' 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» και τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
ι) του π.δ.73/2015 (Α'116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Το από 18/3/2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού προς την Διεύθυνση Οργάνωσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών, Συντονιστική Επιτροπή για την ταυτοποίηση του Μητρώου Φορολογουμένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών με το Εθνικό Δημοτολόγιο και με τα λοιπά μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης.

Β. I. Συγκροτούμε την ανωτέρω Συντονιστική Επιτροπή και ορίζουμε ως μέλη αυτής, τους εξής:

1. Γεώργιο Πιτσιλή, Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του το μέλος με α/α 2, Άγγελο Κούρο ή με α/α 3, Σοφία Σεχπερίδου, όπως εκάστοτε ορίζει ο ίδιος.

2. Άγγελο Κούρο, υπάλληλο με βαθμό Ε' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Λασκαρίδη, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε.

3. Σοφία Σεχπερίδου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Παρασκευή Χατζημητάκου, υπάλληλο με βαθμό Γ' του ίδιου κλάδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Β'- Εφαρμογών Φ.Π.Α.-Δικαστικού-Εσόδων και Ειδικών Φορολογιών της ίδιας Διεύθυνσης.

4. Μιχαήλ Μυτιληναίο, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος με αναπληρώτρια την Αναστασία Τριτάκη, υπάλληλο με βαθμό Γ' του ίδιου κλάδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ'- Γενικού Μητρώου και Διεπαφών με Φορείς - Υπηρεσίες της ίδιας Διεύθυνσης.

5. Αικατερίνη Πάστρα, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Η'- Μητρώου και Εγγραφής Φορολογουμένων της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος με αναπληρώτρια την Βαρβάρα Πλυτά, με βαθμό Β', υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.

6. Δέσποινα Κωνσταντινίδου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αγγελική Λυκούδη, υπάλληλο με βαθμό Β' του ίδιου κλάδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Β'- Απαιτήσεων Επιχειρησιακών Χρηστών σε Θέματα Φορολογίας και Εισπράξεων της ίδιας Διεύθυνσης.

7. Ανδρέα Πίπη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ και Δ.Υ. ΥΠ.ΟΙΚ.), ως μέλος.

8. Ιωάννη Ιωαννίδη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών της Γ.Γ.Π.Σ και Δ.Υ. ΥΠ.ΟΙΚ., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Άγγελο Καρβούνη, υπάλληλο με βαθμό Δ' του ίδιου κλάδου, Προϊστάμενο του Τμήματος Β'- Προτύπων, Διαλειτουργικότητας και Ηλ. Υπηρεσιών της ίδιας Δ/νσης.

9. Ευστάθιο Παναγιωτόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. ΥΠ. ΟΙΚ, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Τατιάνα Θεοδότη - Παπαματθαίου, που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. ΥΠ. ΟΙΚ.

10. Γεράσιμο Παράσχο, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στο Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. ΥΠ. ΟΙΚ., ως μέλος.

11. Ζαχαρία Κούνουπα, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ως μέλος με αναπληρωματικό τον Λαμπράκη Φώτη, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΔΕ Τυπογράφων που υπηρετεί στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

II. α) Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής δύνανται να συμμετέχουν στις εργασίες/ συνεδριάσεις της παράλληλα και ταυτόχρονα με τα τακτικά μέλη αυτής, όποτε αυτό απαιτείται.
β) Πέραν των βασικών συνεδριάσεων της Επιτροπής, ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτής (τακτικά ή και αναπληρωματικά) θα συνεργάζονται, όποτε απαιτείται, σε επιμέρους Ομάδες, ανάλογα με τη φύση της κατά περίπτωση εκτελεσθείσας εργασίας.

Γ. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Καλλιόπη Χατήρα, υπάλληλος με βαθμό Δ', με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της ειδικότητας (ΔΕ) Προσωπικού Η/Υ, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε..

Δ. Έργο της Συντονιστικής Επιτροπής είναι η μέριμνα για την εναρμόνιση του Φορολογικού Μητρώου με το Εθνικό Δημοτολόγιο, η κατάθεση προτάσεων (όπως, θεσμοθέτησης διατάξεων) για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας του Φορολογικού Μητρώου με τα Πληροφοριακά Συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης και με τις πρωτογενείς πηγές των δεδομένων τους, καθώς και η μέριμνα για την κατά περίπτωση υλοποίηση αυτών.
Ενδεικτικά, στο έργο της επιτροπής περιλαμβάνονται οι παρακάτω δράσεις:
α) Η επεξεργασία των στοιχείων του Φορολογικού Μητρώου με το Πληροφοριακό Σύστημα του Δημοτολογίου, με βασικό στόχο την ταυτοποίηση και ταύτιση των εγγραφών τους.
β) Η διασύνδεση, για την άμεση ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου με τα ληξιαρχικά γεγονότα ( όπως, ενδεικτικά, γάμος, διαζύγιο, θάνατος).
γ) Η διάθεση στη Φορολογική Διοίκηση συμπληρωματικών δημοτολογικών στοιχείων για την ορθή άσκηση της φορολογικής και της κοινωνικής πολιτικής (όπως, ενδεικτικά, οικογενειακής κατάστασης, αριθμού τέκνων, εγγυτέρων συγγενών ).
δ) Ο εντοπισμός εικονικών και ψεύτικων προφίλ φορολογουμένων.

Ε. Η Συντονιστική Επιτροπή, συνεργάζεται με την Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή Ταυτοποίησης Μητρώων του Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και με τις αντίστοιχες Συντονιστικές Επιτροπές των λοιπών εμπλεκόμενων Υπουργείων. Επιπλέον, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου της, δύναται να συνεργάζεται, με πρωτοβουλία του Προέδρου της, με υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή με άλλους Φορείς, με άλλες Ομάδες Εργασίας ή Ομάδες Έργου ή Επιτροπές, των οποίων οι αρμοδιότητες, το έργο, τα πορίσματα και οι μελέτες άπτονται ή είναι συναφή με το έργο αυτής και γενικά, με οποιονδήποτε κρίνει ότι απαιτείται συνεργασία για την υλοποίηση του σκοπού της.

ΣΤ. Η Συντονιστική Επιτροπή, οφείλει να προβαίνει σε τακτική ενημέρωση του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη σχετικά με την πρόοδο του έργου της και με την τήρηση του χρονοδιαγράμματος των ενεργειών της.

Ζ. Η Συντονιστική Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και η θητεία της ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31/12/2016.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Πηγή: Taxheaven