Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1108921 ΕΞ 2016/15.7.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, για τον σχεδιασμό Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης σε αυτήν

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1108921 ΕΞ 2016/15.7.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, για τον σχεδιασμό Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης σε αυτήν

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2016
Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β 1108921 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Παπαδάκης
Τηλέφωνο: 210 3311291
FAX: 210 3230829

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, για τον σχεδιασμό Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης σε αυτήν».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 89 και 128 του Π.Δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014.

β) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις», καθώς και της παραγράφου 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α' 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

γ) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012(Α'222) «Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

δ) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, και ισχύει.

ε) Του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ζ) Της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.4.2005 (Β'539) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη».

η) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Το από 6/7/2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε..

3. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

4. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών Ομάδα Εργασίας, για τον σχεδιασμό Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης σε αυτήν.

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα και ορίζουμε ως Συντονιστή και μέλη αυτής τους κατωτέρω υπαλλήλους Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., ως εξής:

1) Ιωάννη Λέντα, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως Συντονιστή.

2) Εμμανουήλ Μαλούκο, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος.

3) Στέλλα Κόντου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων και Χημικοτεχνικής Δασμολογίου της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), ως μέλος.

4) Αναστασία Μέτσιου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος.

5) Κορίνα Αυλωνίτη, υπάλληλο με βαθμό Δ', της ειδικότητας (ΠΕ) Εφοριακών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Οργάνωσης, ως μέλος.

6) Μαρία Γεμελιάρη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος.

7) Θεοδώρα Μαχαίρα, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος.

8) Ελένη Μπαζιάνου, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), ως μέλος.

9) Αικατερίνη Μπάκα, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Οργάνωσης, ως μέλος.

10) Ελένη Τρουλλινού, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, ως μέλος.

11) Ευαγγελία Χατζημανωλάκη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο ΣΤ' Τελωνείο Εξαγωγών-Εισαγωγών Πειραιά, ως μέλος.

12) Ανθή Καραγιάννη, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος.

13) Στυλιανή Λαμπροπούλου, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος.

14) Παναγιώτη Μισσό, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος.

Γ. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί το μέλος που θα ορίσει ο Συντονιστής αυτής.

Δ. 'Εργο της Ομάδας Εργασίας είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός και η πιλοτική εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.).

Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου της, η Ομάδα Εργασίας θα προβεί στις παρακάτω ενέργειες, οι οποίες κατανέμονται σε φάσεις, ως εξής:

1) Φάση 1η (11/7/2016 έως 2/9/2016): Μελέτη βέλτιστων πρακτικών.

Αρχικά, η Ομάδα θα μελετήσει τις διεθνείς και ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές σε θέματα Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management) και θα εντοπίσει στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην προσπάθεια δημιουργίας Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης στην Γ.Γ.Δ.Ε..

2) Φάση 2η (5/9/2016 έως 30/9/2016): Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης και προοπτικών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.).

Στην συνέχεια, η Ομάδα θα εξετάσει την υφιστάμενη κατάσταση στις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., θα εντοπίσει και θα μελετήσει:

α) Τις τυχόν υφιστάμενες άτυπες διαδικασίες και τις ενέργειες που συνιστούν μια βάση ανάπτυξης ενός Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης, καθώς και

β) Τις δυνατότητες του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.) που λειτουργεί στην Γ.Γ.Δ.Ε. για την ενσωμάτωση και παραγωγική λειτουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης στην Γ.Γ.Δ.Ε..

3) Φάση 3η (3/10/2016 έως 30/12/2016): Σχεδιασμός και Πιλοτική Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης.

Η Ομάδα, σε συνεργασία με το Κ.Ε.Φ., θα σχεδιάσει και θα προβεί στην πιλοτική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης.

Ε. α) Η Ομάδα Εργασίας, στα πλαίσια του έργου της, δύναται να συνεργάζεται με άλλες Ομάδες Εργασίας ή Έργου της Γ.Γ.Δ.Ε. ή του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και να ζητήσει την συνεργασία Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, είτε με την κλήση στελεχών στις συνεδριάσεις της, ως εμπειρογνωμόνων, είτε με την επίσκεψη στο χώρο όπου στεγάζονται αυτές, για συνεργασία ή για την συλλογή πληροφοριών.

β) Ο Συντονιστής και τα μέλη της Ομάδας μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους και με ηλεκτρονική αλληλογραφία, όποτε αυτό απαιτείται.

ΣΤ. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών, που θα ορίζει ο Συντονιστής αυτής και η λειτουργία της θα διαρκέσει μέχρι να ολοκληρωθεί η 3η Φάση του έργου της, οπότε και θα παραδώσει το πόρισμά της στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε..


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Πηγή: Taxheaven