Αρ. πρωτ.: 68072/ 28.6.2016 Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για τη διαμόρφωση κειμένου ρυθμίσεων θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων

Αρ. πρωτ.: 68072/ 28.6.2016 Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για τη διαμόρφωση κειμένου ρυθμίσεων θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων

Αθήνα, 28/06/2016
Αρ. Πρωτ. : 68072
Σχετ.: Κ1-1184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Γενική Διεύθυνση Αγοράς
Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ και ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα, Τ.Κ.: 101 81 
Πληροφορίες : Αλεξάνδρα Νάσσου 
Τηλέφωνο : 210 3893454 
Fax : 210 3842642
E-mail : anassou@aae.gr 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για τη διαμόρφωση κειμένου ρυθμίσεων θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 ... και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει τροποποιημένος (Α' 154)

2. Τις διατάξεις των άρθρων 94-100 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, ..., τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει (Α' 265)

3. Τις διατάξεις του ν. 3982/2011 όπως ισχύει (Α' 143)

4. Τις διατάξεις του ν. 4276/2014 (άρθρο 48) όπως ισχύει (Α' 155)

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» όπως ισχύει (Α' 185)

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων» (Α' 20)

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116)

8. Την παρ. 32 του άρθρου 1 της υπ' αρ. 117036/2015 Υπουργικής Απόφασης «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής ...» (Β' 2490)

9. Το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας, που συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 121495/26-11-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΑΔΑ: Ω4Φ24653Ο7- 0Ι1), όπου εντοπίζονται τα βασικά σημεία της επιμελητηριακής νομοθεσίας, για τα οποία απαιτείται νομοθετική παρέμβαση

10. Το γεγονός ότι ανατέθηκαν μεν ειδικές αρμοδιότητες στα Επιμελητήρια, όπως ενδεικτικά: 

α) με το νόμο 3419/2005, που τροποποίησε το ν. 2081/1992 συμπεριελήφθησαν, πέρα από τροποποίηση της επιμελητηριακής νομοθεσίας και διατάξεις που αφορούσαν το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Ειδικότερα, με το άρθρο 2 του ν. 3419/2005 όπως ισχύει, συστάθηκε η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και σε κάθε Επιμελητήριο, συστάθηκε Ειδική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, στη Διεύθυνση Εταιρειών και Γενικού Εμπορικού Μητρώου λειτουργεί Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων και Γενικού Εμπορικού Μητρώου, το οποίο είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ και τη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων, που αφορούν την τήρηση και λειτουργία του. Με τον ίδιο ν. 3419/2005, δημιουργήθηκε Κεντρικό Εποπτικό Συμβούλιο Γ.Ε.ΜΗ. και Περιφερειακά Εποπτικά Συμβούλια Γ.Ε.ΜΗ., που λειτουργούσαν ως όργανα ιεραρχικής προσφυγής. Με το ν. 3853/2010, δημιουργήθηκε το Εποπτικό Συμβούλιο Γ.Ε.ΜΗ., με ευρύτερες οργανωτικές και εποπτικές αρμοδιότητες, χωρίς να είναι αναλυτικά νομοθετικά ρυθμισμένες.

β) με το ν. 3853/2010 όπως ισχύει ανατέθηκε στα Επιμελητήρια αρμοδιότητα που αφορά τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)

γ) με το ν.3982/2011 όπως ισχύει ανατέθηκαν στα Επιμελητήρια αρμοδιότητες, που αφορούν τις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων και απαιτείται η καθιέρωση ενιαίου και απλοποιημένου τρόπου λειτουργίας Επιμελητηρίων ως προς τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί, αλλά και σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Υπουργείου μας

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή συστήνουμε Ομάδας Εργασίας την εναρμόνιση της εκπονούμενης νομοθεσίας που αφορά τις υπηρεσίες που παρέχουν τα Επιμελητήρια, όπως τους έχουν ανατεθεί για θέματα Υ.Μ.Σ., Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και για τη σύνταξη κειμένου προτεινόμενων ρυθμίσεων για τη λειτουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και ορίζουμε ως μέλη αυτής τους εξής:

1. Αντώνη Παπαδεράκη, Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ως Συντονιστή με αναπληρωτή Συντονιστή τον Δημήτρη Αυλωνίτη, συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

2. Αλεξάνδρα Νάσσου, υπάλληλο της Διεύθυνσης Θεσμικών Ρυθμίσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ως μέλος

3. Γεράσιμο Γεωργόπουλο, υπάλληλο της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ως μέλος

4. Μαρία Λέζου, υπάλληλο της Διεύθυνσης Θεσμικών Ρυθμίσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ως μέλος

5. Μαρία Μπότση, συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ως μέλος

6. Άννα Οικονομάκη, υπάλληλο της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ως μέλος

Χρέη Γραμματέως της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί ένα από τα μέλη, οριζόμενο κάθε φορά από τον Συντονιστή.

Β. Ο Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας ασκεί τα καθήκοντα Προέδρου αυτής. Η Ομάδα Εργασίας συνεδριάζει κατόπιν πρόσκλησης του Συντονιστή, στην οποία αναφέρεται ο χρόνος, ο τόπος συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που καθορίζει ο Συντονιστής. Ο Συντονιστής και τα μέλη της Ομάδας Εργασίας μπορούν να συνεργάζονται και με ηλεκτρονική αλληλογραφία, όποτε αυτό απαιτείται.

Γ. Η ανωτέρω Ομάδα Εργασίας, κατά τη διάρκεια των εργασιών της κι εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο, δύναται να ζητά τη συνδρομή ή και τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις της άλλων φορέων, οργανισμών, Ομάδων Εργασίας, των οποίων οι αρμοδιότητες, το έργο, τα πορίσματα και οι μελέτες άπτονται ή είναι συναφή με το έργο της παρούσης Ομάδας Εργασίας, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Συντονιστή, ο οποίος δύναται να ζητά γραπτώς τις απόψεις τους.

Δ. Στην συγκροτούμενη με την απόφαση αυτή Ομάδα Εργασίας αναθέτουμε την κατάρτιση κειμένου προτεινόμενων ρυθμίσεων με σκοπό τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (δομή, αρμοδιότητες).

Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός ωρών εργασίας και θα λειτουργεί έως την ψήφιση των νόμων που θα διέπουν τη λειτουργία των Υ.Μ.Σ., Γ.Ε.ΜΗ. και Επιμελητηρίων.
Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Αντώνης Παπαδεράκης
Πηγή: Taxheaven