Αριθ. πρωτ.: 3272/1024Γ/Φ.Γ02/ 21.6.2016 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για το Μητρώο Δομών Ενεργού Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

Αριθ. πρωτ.: 3272/1024Γ/Φ.Γ02/ 21.6.2016 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για το Μητρώο Δομών Ενεργού Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

Αθήνα, 21.6.2016
ΑΠ: 3272/1024Γ/Φ.Γ02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Μονάδα Γ, Οργάνωσης- Υποστήριξης

Πληροφορίες: Αργ. Καραπέτσα
Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 210- 7450872
Fax: 210- 7473666
E-mail: akarapetsa@mou.gr

ΘΕΜΑ: Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για το Μητρώο Δομών Ενεργού Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

β. Του άρθρου 19 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, όπως ισχύει.

γ. Το άρθρο 48 του ν 4314/2014 (Α 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)…και άλλες διατάξεις»

δ. Του π.δ. 4/2002 (Α΄ 3) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας-στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων».

ε. Της Υ.Α. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β’ 1856) «Καθορισμός των στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης τους»

στ. Της Υ.Α. 18709/ΕΥΣΣΑ413/19-2-2016 (ΦΕΚ Β΄ 449) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας»

2. Την με αριθμό C(2014) 10162 final / 18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI 2014GR16M2OP001)

3. α. Την με ΑΠ 67743/ΕΥΘΥ 615/22.6/2015 (Β1248) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού “Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ” του άρθρου 5 παρ 1 του .4314/2014 και κατάργηση της με αριθμ 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β 655) κοινής υπουργικής απόφασης

β. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση …………. του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού», και ιδίως το άρθρο 2, παρ (1) αυτού

4. Την υπ’ αριθ. 11301/05.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ ΕΠΑΝΕΚ»

5. Την με ΑΠ 7682/1854Δ/Φ03 / 4.11.2010 (Β΄ 1826) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»”.

6. Την ανάγκη ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος για το Μητρώο Δομών Ενεργού Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

7. Την υπ’ αριθμό 3255/1013Γ/Γ02/17-6-2016 προσφορά της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ICAMSOFT»

8. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη ύψους 8.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου «Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ» του ΕΠΑΝΕΚ (άξονες 4, 4Σ, 5, 5Σ) με κωδ ΟΠΣ 5000270, υποέργο 4 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1) Αναθέτουμε σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του ΠΔ 4, με απευθείας ανάθεση κατόπιν διαπραγματεύσεων, την παροχή υπηρεσιών για τη ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για το Μητρώο Δομών Ενεργού Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, στη Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ICAMSOFT», με έδρα την Καλαμπάκα, οδός Αιγινίου (Παπασωτηρίου) 3, τηλ 24320 78174, με ΑΦΜ ................. και Δ.Ο.Υ. Τρικάλων.

2) Αντικείμενο του έργου της Αναδόχου εταιρείας είναι η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για το Μητρώο Δομών Ενεργού Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας. Στόχος του μητρώου είναι να καταγράψει την ταυτότητα, τις υπηρεσίες και το δυναμικό δομών και προγραμμάτων υποστήριξης επιχειρηματικότητας, όπως: παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, υποστήριξης, δικτύωσης, χρηματοδότησης, εκπαίδευσης, κ.α. Η καταγραφή αυτή θα γίνεται με βάση ηλεκτρονικές φόρμες, οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις δομές υποστήριξης: την εταιρική μορφή, τα φυσικά πρόσωπα και τους φορείς ή τη σύμπραξη που συμμετέχουν στο σχήμα, τη δυναμική που παρουσιάζουν, τις υπηρεσίες που δύνανται να προσφέρουν στους ωφελούμενους και τη δυναμικότητα των υποδομών που διαθέτουν. Στο μητρώο καταγράφονται σημαντικά στοιχεία για την πληροφόρηση των εν δυνάμει ωφελούμενων, τα οποία θα είναι διαθέσιμα δημόσια.

3) Η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις:

a. Φάση 1: Δυνατότητα των ενδιαφερόμενων φορέων για online συμπλήρωση και όποτε επιθυμούν ενημέρωση του συνόλου των στοιχείων του Μητρώου τους (αναλυτική καταγραφή τους παρατίθεται στο συνημμένο παράρτημα). Επίσης, τους παρέχεται η δυνατότητα να κάνουν upload το σύνολο των απαιτούμενων αρχείων (σε μορφή PDF) προκειμένου να είναι πλήρης η καταγραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Δυνατότητα online πρόσβασης στους ενδιαφερόμενους χρήστες για το σύνολο των καταχωρημένων στοιχείων των φορέων με δυνατότητα αναζήτησης φορέων αλλά και εμφάνισης / λήψης του συνόλου των δημοσιεύσιμων στοιχείων των φορέων. Χρόνος παράδοσης 1.7.2016.

b. Φάση 2: Δυνατότητα online αξιολόγησης εκ μέρους των χρηστών για τους φορείς του Μητρώου με βάση ειδική φόρμα. Παρουσίαση των συγκεντρωτικών στοιχείων της αξιολόγησης κάθε φορέα στην παρουσίασή του (βλ. §1) αλλά και διαθεσιμότητά τους έτσι ώστε να μπορούν να εμφανίζονται από παραπομπή της ιστοσελίδας του κάθε φορέα. Χρόνος παράδοσης 30.9.2016.

Γενικές Παρατηρήσεις

Ο φορέας που καταχωρεί τα στοιχεία του, μπορεί να διακόψει την καταχώρηση και να την συνεχίσει σε επόμενο χρόνο χωρίς να χάσει τα ήδη καταχωρημένα στοιχεία. Στο βαθμό όμως που δεν έχει συμπληρωθεί το σύνολο των υποχρεωτικών πληροφοριών προς συμπλήρωση, ο συγκεκριμένος φορέας δεν θα είναι ορατός στους συνδεόμενους χρήστες μέσω Web αλλά μόνο στους χειριστές της Υπηρεσίας. Εννοείται ότι στην περίπτωση ελλιπούς συμπλήρωσης ο χειριστής θα ενημερώνεται από το σύστημα με σχετικό μήνυμα.

Στην περίπτωση που καταχωρηθεί ή τροποποιηθεί αποδεκτή (πλήρης) καταχώρηση αποστέλλεται αυτόματα στον φορέα ένα email με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στην βάση.

4) Η αμοιβή του αναδόχου για το έργο θα ανέλθει στο ποσό οχτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ. Η καταβολή του τιμήματος θα πραγματοποιηθεί σε δύο ισόποσες δόσεις από τις πιστώσεις του έργου «Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ» (κωδ ΟΠΣ 5000270, υποέργο 4). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Συγκεκριμένα η πρώτη δόση θα καταβληθεί μετά την παραλαβή από την Υπηρεσία του πρώτου μέρους της εφαρμογής και την αποδοχή της λειτουργικότητας του και το υπόλοιπο ήμισυ με την ολοκλήρωση της παραλαβής του δεύτερου μέρους.

Στο προαναφερόμενο ποσό περιλαμβάνεται η ανάπτυξη και εγκατάσταση τού συνόλου των εφαρμογών καθώς και δύο (2) δίωρα εκπαίδευσης από την ανάδοχο εταιρεία στα αρμόδια στελέχη της Υπηρεσίας, στην παραθυρική εφαρμογή. Το πληροφορικό σύστημα καλύπτεται από υποστήριξη / συντήρηση / παροχή βελτιώσεων για διάστημα ενός 12μήνου από την παραλαβή του.

Για την πληρωμή θα εκδοθούν τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά όπως προβλέπονται στο άρθρο 8 του ΠΔ 4/2002. Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.

5) Η παραλαβή των παραδοτέων του αναδόχου θα διενεργείται από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής των παραδοτέων του Υποέργου 4 του έργου «Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ», η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1236/372Γ/Γ02/10.3.2016 απόφαση. Έργο της Επιτροπής Παραλαβής είναι η διαπίστωση της τήρησης των όρων της παρούσας και η παραλαβή του έργου με τη σύνταξη πρωτοκόλλου/ων παραλαβής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΕΤΣΗ

Πηγή: Taxheaven