Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε41/284/19.7.2016 Αύξηση εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016 για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε41/284/19.7.2016 Αύξηση εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016 για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Αθήνα, 19/07/2016
Αριθμ. Πρωτ. Ε41/284

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 - Αθήνα  
Πληροφορίες: Σ.Ρούσσης
Αριθ. τηλεφώνου: 210 52 15 256
FAX: 210 52 23 228
E - mail: asfika@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Αύξηση εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016 για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους».

ΣΧΕΤ. : εγκύκλιο 22/16 Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

Με την εγκύκλιο 22/16 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α712-5-2016) και παρασχέθηκαν οδηγίες αναφορικά με την αύξηση των καταβαλλόμενων εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. για την επόμενη εξαετία.

Δια του παρόντος και προς διευκόλυνση των υπαλλήλων Τμημάτων ή γραφείων οικοδομοτεχνικών έργων, αλλά και των εργοδοτών, παρέχονται επιπρόσθετες πληροφορίες, αναφορικά με τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους που ασφαλίζονται κατά το ΣΤ' ΚΕΦΑΛΑΙΟ του Κ. Α. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Για την ασφάλιση των εργατοτεχνιτών οικοδόμων, η εργοδοτική εισφορά μετά την προσθήκη σ' αυτήν της εισφοράς υπέρ Ε.Λ.Δ.Ε.Ο. (25%) διαμορφώνεται από 1/6/16 - 31/5/19 σε 5,315% (4,25% Χ 125% = 5,315%) και από 1/6/19 - 31/5/22 σε 5% (4% Χ 125% = 5%), ενώ η εργατική εισφορά διαμορφώνεται από 1/6/16 - 31/5/19 σε 4,75% και από 1/6/19 - 31/5/22 σε 4,5%. Άρα η συνολική εισφορά υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. από 1/6/16 - 31/5/19 διαμορφώνεται σε 10,065% (5,315% + 4,75%) και από 1/6/19 - 31/5/22 σε 9,5% (5% = 4,5%). 

Τα νέα ποσοστά εισφορών όπως παρουσιάζονται στον συν/νο πίνακα, θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εισφορών από 1/6/16 και μετά (μισθολογική περίοδος Ιουνίου 2016 και μετά).

Όσοι εργοδότες έχουν υποβάλει ΑΠΔ για 6/2016 χωρίς την αύξηση των εισφορών, θα πρέπει έως 30-9-2016 να υποβάλουν συμπληρωματική (04) ΑΠΔ με τύπο αποδοχών (17) και έως τότε (30-9-2016) να καταβάλουν και τις αντίστοιχες εισφορές.

Με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων να αναρτηθεί ο συνημμένος πίνακας σε ευδιάκριτους χώρους του Υποκαταστήματος προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ 
Πηγή: Taxheaven