Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1109424 ΕΞ 2016/ 18.7.2016 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων του ν.2960/2001, όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.4389/2016, ως προς την επιβολή του τέλους ταξινόμησης

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1109424 ΕΞ 2016/ 18.7.2016 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων του ν.2960/2001, όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.4389/2016, ως προς την επιβολή του τέλους ταξινόμησης

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2016
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1109424 ΕΞ 2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α. - Τμήμα Γ'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας:101 84 - Αθήνα
Πληροφορίες:Α. Γιαννάκη- Ε. Μιχαηλίδου
Τηλέφωνα:210-69.87.404, 401
FAX:210-69.87.408
E-Mail:finexcis@otenet.gr 

ΕΞ . ΕΠΕΙΓΟΝ 
  
ΘΕΜΑ : «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων του ν.2960/2001, όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.4389/2016, ως προς την επιβολή του τέλους ταξινόμησης».

ΣΧΕΤ.: α) H αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1082467 ΕΞ 2016/31.5.2016 Ε.Δ.Υ.Ο.
β) Τα από 01-06-2016 και 28-06-2016 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το αρ. πρωτ. 35986/2010/30-05-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
γ) Η αρ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 1094408 ΕΞ 2016/22.6.2016 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ:7ΡΦ0Η-Α30) της Δ/νσης Δ.Θ. και Τ.Ο.Κ.
δ) Το από 1-7-2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου

Σε συνέχεια της α' ανωτέρω σχετικής, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 59 του ν.4389/2016 (94 Α') και επήλθαν τροποποιήσεις στα άρθρα 120 και επόμενα του Τελωνειακού Κώδικα, αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των αυτοκινήτων οχημάτων, ως προς την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, λαμβάνοντας υπόψη τα β' ανωτέρω σχετικά από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, για ενημέρωση και εφαρμογή:

Α. Ως προς τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και του αμέσως προηγούμενου, φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους

Αναφορικά με τα πρότυπα εκπομπών ρύπων (Euro) φορτηγών οχημάτων μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους, παρατίθεται στο Παράρτημα αναλυτικός πίνακας, σε συσχέτιση με τους εν δυνάμει χαρακτηρισμούς, ως προς το είδος και την κλάση των υπό κρίση οχημάτων, σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Επίσης, σε συνέχεια της α' σχετικής, παρατίθεται αναλυτικός αντίστοιχος πίνακας και για φορτηγά μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους. 

Β. Ως προς τη συμπλήρωση του πεδίου «παρατηρήσεις» για τα οχήματα πολλαπλής χρήσης (διπλοκάμπινα) στο πιστοποιητικό ταξινόμησης

Κατόπιν τροποποίησης, μεταξύ άλλων, της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν.2960/2001, από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 59 του ν.4389/2016 και την κατάργηση των πρόσθετων κωδικών εθνικής φορολογίας 1701-1709, σύμφωνα με την ανωτέρω γ' σχετική, σας γνωρίζουμε ότι στο πεδίο «Παρατηρήσεις» του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων δεν συμπληρώνονται πλέον αυτόματα στο ICISnet οι ενδείξεις «ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟ > 40%» /«ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟ < 40%», καθόσον δεν λαμβάνεται πλέον υπόψη, στο ισχύον νομικό πλαίσιο, η αναλογία μήκους της εξέδρας φόρτωσης και μεταξονίου.

Γ. Ως προς την εμφάνιση της φορολογητέας αξίας στο πιστοποιητικό ταξινόμησης οχημάτων

Κατόπιν αδυναμίας του συστήματος ICISnet να εμφανίζει αυτόματα στο πιστοποιητικό ταξινόμησης τη φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, για οχήματα που προέρχονται από ΕΔΕ, προσωρινά και μέχρι την αποκατάσταση των τεχνικών προβλημάτων, για επιβατικά αυτοκίνητα της ΔΚ 87.03 στο πεδίο «επιπλέον στοιχείο υπολογισμού» θα συμπληρώνεται στα ΕΔΕ και ο κωδικός 816 και στο πεδίο «τιμή» θα συμπληρώνεται η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, όπως και στον κωδικό 834. Επισημαίνεται ότι, εάν στον στίχο υπάρχουν περισσότερα του ενός οχήματα, στον κωδικό 816 θα συμπληρώνεται η συνολική φορολογητέα αξία, όπως και στον κωδικό 836, αφού το σύστημα διαιρεί το ποσό με το πλήθος των πλαισίων, για να ενημερώσει το πιστοποιητικό ταξινόμησης.
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Η Προισταμένη της Δ/νσης
Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Πηγή: Taxheaven