Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 31.54/2349/οικ. 19511/ 19.7.2016 Συγκέντρωση στοιχείων για την κατάταξη των υπαλλήλων και τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων βάσει των διατάξεων του ν. 4369/2016

Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 31.54/2349/οικ. 19511/ 19.7.2016 Συγκέντρωση στοιχείων για την κατάταξη των υπαλλήλων και τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων βάσει των διατάξεων του ν. 4369/2016

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2349/οικ.19511 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα 
Τηλ.: 213.131-3215, -3240, -3378, -3394
E- mail: hrm@ydmed.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση στοιχείων για την κατάταξη των υπαλλήλων και τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων βάσει των διατάξεων του ν. 4369/2016

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4369/2016 και σε συνέχεια της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31. 52/2266/οικ.9165/30.3.2016 (ΑΔΑ:79ΜΦ465ΦΘΕ-ΦΙΛ) εγκυκλίου με θέμα «Διαφάνεια - Αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης (ν.4369/2016, Α'33) και της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1152/οικ.18242/5.7.2016 (ΑΔΑ: ΨΓΟ7465ΦΘΕ-346) εγκυκλίου με θέμα «Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων- Διατάξεις άρθρου 171 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94)», οι αρμόδιες υπηρεσίες Διοικητικού/Προσωπικού οφείλουν να προβούν:

α) σε άμεση έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης των υπηρετούντων υπαλλήλων στους νέους βαθμούς βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4369/2016 και των άρθρων 80 και 82 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 25 του ν. 4369/2016,

β) στη συγκρότηση και ορισμό μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 171 του ν. 4389/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σε περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προαναφερόμενες απαιτούμενες ενέργειες, να προβούν άμεσα στην ολοκλήρωση αυτών ενημερώνοντας σχετικά την Υπηρεσία μας, καθώς η εφαρμογή των διατάξεων αυτών σκοπεύει στην εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.

Ειδικότερα, προς διευκόλυνση της διαδικασίας:

α) Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων και των Ανεξαρτήτων Αρχών παρακαλούνται για την απευθείας ενημέρωση της Υπηρεσίας μας. 

β) Oι καθ' ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων παρακαλούνται να συγκεντρώσουν τα ζητούμενα στοιχεία για όλα τα νομικά πρόσωπα και φορείς που υπάγονται ή τελούν υπό την εποπτεία τους και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των προαναφερόμενων διατάξεων του ν. 4369/2016. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι αποδέκτες του παρόντος για την άμεση ενημέρωση των φορέων εποπτείας τους και για την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας.

Τα ανωτέρω στοιχεία θα αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση hrm@ydmed.gov.gr το αργότερο έως τις 29-7-2016, σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα φόρμα.

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή "Διοικητική Ανασυγκρότηση- Ανθρώπινο Δυναμικό- Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων".


Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Χριστόφορος Βερναρδάκης

Πηγή: Taxheaven