Aριθ. πρωτ.: Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/15.7.2016 Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Aριθ. πρωτ.: Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/15.7.2016 Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Αθήνα, 15/07/2016
Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Χ. Παπαθανασίου
Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 10433
Τηλέφωνο: 2132161438
Fax: 2105239238
e-mail: damy@moh.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

ΣΧΕΤ.: 1.Το άρθρο 33 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/16).

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου ΙΒ.2 της παραγράφου ΙΒ του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012)

3. Η υπ' αριθ. Α3(γ)/Γ.Π./οικ. 25132/2016 (ΦΕΚ 908/τ.Β'/04-04-2016) Κ.Υ.Α.

4. Η υπ' αριθ. Α3γ/Γ.Π.οικ.39364/31.5.2016 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΩΕ 1Α465ΦΥΟ-6ΦΝ)

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και δεδομένου ότι έχουν υποβληθεί σχετικά ερωτήματα στις Υπηρεσίες του Υπουργείου μας σχετικά με την εφαρμογή της ΚΥΑ Α3(γ)/Γ.Π./οικ. 25132/2016 (ΦΕΚ 908/τ.Β'/04-04-2016), διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η πιο θεμελιώδης αλλαγή που εισάγει το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο είναι η εξίσωση του δικαιώματος ασφαλισμένων, ανασφάλιστων και πρώην κατόχων Ατομικού Βιβλιαρίου Οικονομικά Αδυνάμου ή Ανασφάλιστου ως προς την πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Η υγειονομική φροντίδα που εγγυάται το νέο πλαίσιο είναι πλήρης και περιλαμβάνει την νοσηλευτική, διαγνωστική και φαρμακευτική κάλυψή τους.

Ειδικότερα, από 1/8/2016 με βάση το νέο σύστημα συνταγογράφησης οι οικονομικά αδύναμοι ανασφάλιστοι δικαιούνται μηδενικής συμμετοχής στο κόστος της φαρμακευτικής αγωγής. Η βάση για την διασφάλιση της μηδενικής συμμετοχής στη φαρμακευτική αγωγή είναι η διασταύρωση των εισοδηματικών και ασφαλιστικών κριτηρίων μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Παράλληλα, καταργείται η υποχρέωση έκδοσης και ανανέωσης των Ατομικών Βιβλιαρίων των Οικονομικά Αδυνάμων ή Ανασφάλιστων.

2. Οι δικαιούχοι των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 6 της ανωτέρω σχετικής (3) ΚΥΑ (πρώην κάτοχοι Ατομικού Βιβλιαρίου Οικονομικά Αδυνάμου ή Ανασφάλιστου, Ανασφάλιστοι που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων) εξαιρούνται της καταβολής εκ μέρους των ασθενών του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή υπέρ του ΕΟΠΥΥ που εκτελείται από τον εκάστοτε φαρμακοποιό.

3. Τα ψυχιατρικά και νευρολογικά φάρμακα τα οποία χορηγούνται από δημόσιες δομές της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ανωτέρω σχετικής (3) ΚΥΑ παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των νοσοκομείων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2γ του άρθρου 1 της ανωτέρω σχετικής (3) ΚΥΑ. Η εξαίρεση αυτή επιβάλλεται για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχειας της φαρμακευτικής αγωγής που λάμβαναν από τις εν λόγω δημόσιες δομές υγείας.

4. Τα Φάρμακα Εξωτερικού, τα οποία δεν κυκλοφορούν αλλά εισάγονται κατά περίπτωση στην Ελλάδα, θα χορηγούνται και στους δικαιούχους των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 6 της ανωτέρω σχετικής (3) ΚΥΑ με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως ισχύει για τους ασφαλισμένους, διατηρώντας το δικαίωμα μηδενικής συμμετοχής . Όταν τα εν λόγω φάρμακα δεν περιλαμβάνονται στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα αναγράφονται σε χειρόγραφη συνταγή ΕΟΠΥΥ.

5. Οι δικαιούχοι των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 6 της ανωτέρω σχετικής (3) ΚΥΑ:

I. Ανασφάλιστοι που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

II. Πρώην κάτοχοι Ατομικού Βιβλιαρίου Οικονομικά Αδυνάμου ή Ανασφάλιστου, μετά τη λήξη της ισχύος του Βιβλιαρίου και χωρίς οποιαδήποτε διατύπωση, εφόσον το πραγματικό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 6.000€ για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενο κατά 1.200€ για τον/την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο).

III. Μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Θα λαμβάνουν τα φάρμακά τους κατόπιν αντίστοιχης ιατρικής συνταγής, από τα ιδιωτικά φαρμακεία που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, με εξαίρεση τα φάρμακα της παραγράφου 3 και 4 της παρούσας εγκυκλίου. Επιπλέον, τα φάρμακα υψηλού κόστους θα χορηγούνται στους δικαιούχους της παρούσας εγκυκλίου από τα φαρμακεία και τα σημεία διανομής του ΕΟΠΥΥ.

Οι γιατροί που συνταγογραφούν στους συγκεκριμένους δικαιούχους θα πρέπει να φροντίζουν με κάθε τρόπο, στο μέτρο του δυνατού, τη θεραπευτική συνέχεια και τον τύπο της φαρμακευτικής αγωγής που χορηγούνταν στους συγκεκριμένους ασθενείς, από τα φαρμακεία των νοσοκομείων, στα οποία απευθύνονταν μέχρι σήμερα.

6. Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση αλλά και να διασφαλιστεί η καλύτερη ενημέρωση των δικαιούχων των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 6 της ανωτέρω σχετικής (3) ΚΥΑ, οι γιατροί που συνταγογραφούν θα πρέπει να ενημερώνουν τους δικαιούχους για ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που θα επιφέρει η χορήγηση φαρμάκων με Λιανική Τιμή μεγαλύτερη από την τιμή αποζημίωσης, καθώς και για τη δυνατότητα συνταγογράφησης θεραπευτικά ισοδύναμων φαρμάκων χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις. Το αμέσως προσεχές διάστημα θα αναρτηθούν σχετικά ενημερωτικά μηνύματα στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ.

7. Στο πλαίσιο της ισοτιμίας στην πρόσβαση, οι Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους του ΕΟΠΥΥ θα έχουν την αρμοδιότητα της εξέτασης ζητημάτων χορήγησης φαρμάκων, για τα οποία απαιτείται σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΕΟΠΥΥ προέγκριση όταν χορηγούνται από τα φαρμακεία του και στους δικαιούχους των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 6 της ανωτέρω σχετικής (3) ΚΥΑ. Στις περιοχές που δεν υπάρχουν φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ τα φάρμακα θα αποστέλλονται στα σημεία διανομής, σύμφωνα με την υπάρχουσα διαδικασία, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του δικαιούχου.

8. Σχετικά με τη μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική αγωγή:

Ι) Τις αμέσως επόμενες ημέρες οι δικαιούχοι θα μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, (idika.gr) στην οποία, εισάγοντας το username και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιούν για την είσοδο τους στο taxisnet, καθώς και τον ΑΜΚΑ τους θα διαπιστώνουν το ποσοστό συμμετοχής στη φαρμακευτική αγωγή, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 8 του άρθρου 6 της ανωτέρω σχετικής (3) ΚΥΑ. Σχετική ενημέρωση θα υπάρξει από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

ΙΙ) Οι δικαιούχοι που διαπιστώνουν ότι ο ΑΜΚΑ τους δεν αντιστοιχεί σε κάποιο ΑΦΜ, μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ για να επικαιροποιήσουν τη διασύνδεση του ΑΜΚΑ τους με το ΑΦΜ τους, ώστε να διορθωθεί το πρόβλημα και να διευκολυνθεί η ηλεκτρονική διασταύρωση ασφαλιστικών και εισοδηματικών κριτηρίων.

III) Οι ευάλωτες κατηγορίες πολιτών -δικαιούχοι του άρθρου 6, παρ.2Β και 8 της Κ.Υ.Α., συμπεριλαμβανομένων των πρώην κατόχων του Ατομικού Βιβλιάριου Οικονομικά Αδυνάμου ή Ανασφάλιστου - ενημερώνονται ότι για την παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης απαιτείται η προηγούμενη κατάθεση αιτήματος στην Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου κατοικίας τους.

IV) Οι οικονομικά αδύναμοι πολίτες (ανασφάλιστοι), σε περίπτωση επιβολής ποσοστού συμμετοχής στη συνταγογράφηση ενώ πληρούν τα παρακάτω κριτήρια απαλλαγής, ενημερώνονται για το δικαίωμα υποβολής ένστασης στην Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου κατοικίας τους εντός προθεσμίας 15 ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία στη συνταγή, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που θέτει η Κ.Υ.Α. Κατόπιν έγκρισης από την υπηρεσία πρόνοιας του δήμου ο δικαιούχος θα πρέπει να απευθυνθεί εκ νέου στον γιατρό για την ορθή επανάληψη της συνταγής, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Ενδεικτικά παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.2Α (Ανασφάλιστοι)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΟΡΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΡΙΟ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΡΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Μεμονωμένο άτομο 2.400 € 150.000 € 7.200 €
Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενα μέλη ή      
μονογονεική οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος 3.600 € 165.000 € 10.800 €
Οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος ή      
μονογονεική οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη 4.200 € 180.000 € 12.600 €
Οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη ή      
μονογονεική οικογένεια με τρία εξαρτώμενα μέλη 4.800 € 195.000 € 14.400 €
Οικογένεια με τρία εξαρτώμενα μέλη ή      
μονογονεική οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη 5.400 € 210.000 € 16.200 €
Οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη ή      
μονογονεική οικογένεια με πέντε εξαρτώμενα μέλη 6.000 € 225.000 € 18.000 €
Οικογένεια με πέντε εξαρτώμενα μέλη ή      
μονογονεική οικογένεια με έξι εξαρτώμενα μέλη 6.600 € 240.000 € 19.800 €

9. Τα πρόσωπα των κατηγοριών της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του α. 33 του ν. 4368/2016 (ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος), μέχρι την εφαρμογή του συστήματος χορήγησης της Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΚΥΠΑ) που θα ολοκληρωθεί το προσεχές χρονικό διάστημα, πρέπει να εξυπηρετούνται κατά τον τρόπο που περιέγραφε η ανωτέρω σχετική (4) εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας. Οι διοικήσεις των Νοσοκομείων και οι υπεύθυνοι των δομών ΠΦΥ οφείλουν να διευκολύνουν με κάθε πρόσφορο μέσο την πρόσβαση των ανθρώπων αυτών στην αναγκαία υγειονομική φροντίδα.

10. Μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας εγκυκλίου (1/8/16) οι κάτοχοι Ατομικών Βιβλιαρίων των Οικονομικά Αδυνάμων ή Ανασφάλιστων θα λαμβάνουν τα φάρμακα τους από τα φαρμακεία των νοσοκομείων, σύμφωνα με τις προγενέστερες εγκυκλίους και διατάξεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια και να επιδείξετε την απαιτούμενη ευαισθησία για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πάντα με πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των πολιτών. Οι αρμόδιοι φορείς, αποδέκτες της παρούσας, οφείλουν να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους την εν λόγω εγκύκλιο προς ενημέρωση των πολιτών.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣΠηγή: Taxheaven