Κ.Υ.Α. αριθμ. 12971/ 7.7.2016 Όροι και προϋποθέσεις για την εκμίσθωση κλασικών επιβατηγών οχημάτων (αντικών) από επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων

Κ.Υ.Α. αριθμ. 12971/ 7.7.2016 Όροι και προϋποθέσεις για την εκμίσθωση κλασικών επιβατηγών οχημάτων (αντικών) από επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων

Αριθμ. 12971

(ΦΕΚ Β' 2267/21-7-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 9 του άρθρου 49 του Ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 155),

β) του Ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (Α' 118), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ) του Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Α' 187), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) του Π.δ/τος 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α' 179),

ε) του Π.δ/τος 24/2015 «Σύσταση-μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α' 20),

στ) του άρθρου 3 του Π.δ/τος 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α' 114),

ζ) του Π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 116),

η) της υπ' αριθμ. Υ7/25.9.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Έλενα Κουντουρά.» (ΦΕΚ Β' 2109),

θ) του Π.δ/τος 18/2016 (Α' 27) περί διορισμού της Μαρίνας Χρυσοβελώνη στη θέση της Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

ι) της υπ' αριθμ. οικ. 19273/565/Φ. 1/16.3.2016 (Β' 710) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Μαρίνας Χρυσοβελώνη»,

ια) της υπ' αριθμ. οικ.26398/28.4.2015 (ΤΥΕΘΟΔΦ 315) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός Γενικής Γραμματέως του πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

ιβ) του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 112), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιγ) του άρθρου 22 του Ν. 2367/1953 (Α' 82) «Περί τίτλων κυριότητας, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων», όπως ισχύει.

ιδ) της υπ' αριθμ. 16597/29-12-2010 απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό» (ΦΕΚ Β' 2156), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ιε) της υπ' αριθμ. 15732/13.11.2012 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων» (ΦΕΚ Β' 3053).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Επιτρέπεται στις επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων που λειτουργούν κατά τα οριζόμενα στις υπ' αριθμ. 16597/29-12-2010 (Β' 2156) και 15732/13.11.2012 (Β' 3053) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως ισχύουν, να εκμισθώνουν και παλαιά επιβατηγά αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος (αντίκες), με ή χωρίς οδηγό, τα οποία διαθέτουν πιστοποιητικά αυθεντικότητας από τα νομικά πρόσωπα που επισήμως εκπροσωπούν στην Ελλάδα (i) τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α. - F.I.A.) ή (ii) τη Διεθνή,Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α. -F.I.V.A.) και χρονολογούνται τουλάχιστον τριάντα (30) έτη από το έτος κατασκευής τους.

Άρθρο 2

Τα προς εκμίσθωση παλαιά επιβατηγά αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος (αντίκες) του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τριάντα (30) έτη από την ημερομηνία κατασκευής,

β. Να έχουν χαρακτηριστεί ως οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος, βάσει των διεθνώς ισχυόντων όρων και κανονισμών, από τα νομικά πρόσωπα που επισήμως εκπροσωπούν στην Ελλάδα (ί) τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.- F.I.A.) ή (ii) τη Διεθνή Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α.- F.I.V.A.).

γ. Να μην τελούν σε καθεστώς προσωρινής ακινησίας.

δ. Να είναι ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων εκμίσθωσης.

ε. Να φέρουν συμβατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων (ιδιωτικής χρήσης).

Άρθρο 3

α) Μετά από το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ. της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. 16597/29-12-2010 Απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «η. Πιστοποιητικό αυθεντικότητας από τα νομικά πρόσωπα που επισήμως εκπροσωπούν στην Ελλάδα (i) τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α. - F.I.A.) ή (ii) τη Διεθνή Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α. -F.I.V.A.), όταν πρόκειται για παλαιά επιβατηγά αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος (αντίκες)».

β) Μετά από το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ. της παρ. 5 του άρθρου μόνου της υπ' αριθμ. 15732/13.11.2012 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Τουρισμού, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «ε. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων που διαθέτουν προς εκμίσθωση παλαιά επιβατηγά αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος (αντίκες), προσκομίζουν για τα συγκεκριμένα οχήματα πιστοποιητικό αυθεντικότητας από τα νομικά πρόσωπα που επισήμως εκπροσωπούν στην Ελλάδα (i) τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α. - F.I.A.) ή (ii) τη Διεθνή Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α. - F.I.V.A.).».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρώτρια Υπουργός, Οικονομίας και Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Υφυπουργός Ανάπτυξης Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ

Πηγή: Taxheaven