Α.Π.Τ.Κ.Ε.: 120/31.05.2016/30.6.2016 Σχετικά με την γραφειοκρατία που επικρατεί στο χώρο των μαρίνων

Α.Π.Τ.Κ.Ε.: 120/31.05.2016/30.6.2016 Σχετικά με την γραφειοκρατία που επικρατεί στο χώρο των μαρίνων

Αθήνα, 30.6.2016
Α.Π.Τ.Κ.Ε.: 120/31.05.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αμαλίας 12
Τ.Κ. 105 57 - Αθήνα
Πληρ.: Βασίλης Λεβαντίδης
Τηλ.: 210 3736026
FAX: 210 3229558
Email: koinovouleytikos@mintour.gr

Θέμα: «Σχετικά με την γραφειοκρατία των χώρων των μαρίνων».

Σχετ.: Η με Α.Π. 6115/10-06-2016 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Δημήτριου Καμμένου.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Δ. Καμμένος, σας γνωρίζουμε ότι η προώθηση του θαλάσσιου τουρισμού και του τουρισμού με σκάφη αναψυχής, περιλαμβάνεται στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με βασικούς στόχους αφενός την ποιοτική αναβάθμιση του εγχώριου τουριστικού προϊόντος, την επέκταση της τουριστικής περιόδου και την προσέλκυση τουριστών υψηλής εισοδηματικής τάξης και αφετέρου την απλοποίηση των διαδικασιών και τη συνεχή βελτίωση του θεσμικού πλαισίου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο επιτάχυνσης των διαδικασιών και λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο Ν.2160/1993 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις ευρωπαϊκές οδηγίες/κανονισμούς και την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης, η περιβαλλοντική αδειοδότηση έχει ενσωματωθεί πλέον στο στάδιο της χωροθέτησης με έκδοση, κατά περίπτωση, Προεδρικών Διαταγμάτων (Π.Δ.) ή Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (Κ.Υ.Α.).

Το δίκτυο τουριστικών λιμένων στην Ελλάδα περιλαμβάνει 153 χωροθετημένες τουριστικές λιμενικές υποδομές, οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε 58 μαρίνες, 84 καταφύγια και αγκυροβόλια τουριστικών σκαφών και 11 ξενοδοχειακούς λιμένες. Από το σύνολο των 153 τουριστικών λιμένων, οι 80 βρίσκονται σε στάδιο λειτουργίας/υπολειτουργίας, ενώ άλλοι είναι υπό κατασκευή.

Σε ό,τι αφορά στον τομέα των επενδύσεων, επισημαίνεται ότι, λόγω των οικονομικών συγκυριών των τελευταίων ετών σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος κατασκευής των λιμενικών και χερσαίων υποδομών και τη μη ένταξή τους στο παρελθόν σε χρηματοδοτικά προγράμματα, έχει γνωστοποιηθεί στο Υπουργείο μας το γεγονός ότι, σε πολλές περιπτώσεις, φορείς διαχείρισης, κυρίως Δήμοι και Λιμενικά Ταμεία, αδυνατούν να υλοποιήσουν ή/και να ολοκληρώσουν τα εν λόγω έργα.

Ως εκ τούτου, προκειμένου να επιτευχθεί ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του θαλάσσιου τουρισμού, το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 (Νέο Ε.Σ.Π.Α.), μέσω των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.), τα οποία είναι πολυτομεακά και πολυταμειακά, θα λειτουργήσει αρκετά ενθαρρυντικά για την μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα στον τομέα του τουρισμού με σκάφη αναψυχής και του θαλάσσιου τουρισμού γενικότερα.

Επιπροσθέτως και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 218/2012 Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Φ.Ε.Κ. 2322/Β713-2012), το δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης και διαχείρισης δεκαεπτά (17) τουριστικών λιμένων έχει μεταβιβαστεί στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.), προκειμένου να αξιοποιηθούν κατά τέτοιο τρόπο που θα συμβάλλει στη διαχείριση και εκμετάλλευση των υποδομών τους από ιδιώτες, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά και στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το «Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών», λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν.4256/2014 (ΦΕΚ 92 Α/14-04-2014) «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις», αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, το εν λόγω ηλεκτρονικό μητρώο εγκαθίσταται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών με σκοπό την καταχώρηση του συνόλου των στοιχείων που απαιτούνται από τις αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές, ελεγκτικές υπηρεσίες του και η διαβίβαση των πληροφοριών σε αυτό παρέχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.


Η Αναπληρώτρια Υπουργός
Έλενα Κουντουρά

Πηγή: Taxheaven