Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1108677 ΕΞ 2016 1791/18.7.2016 Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ. 5955/7.6.2016 Ερώτηση - Μεγάλες αποκλίσεις εμπορικών και αντικειμενικών τιμών ακινήτων (έως 65%). Αδυναμία αγοραπωλησιών

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1108677 ΕΞ 2016 1791/18.7.2016 Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ. 5955/7.6.2016 Ερώτηση - Μεγάλες αποκλίσεις εμπορικών και αντικειμενικών τιμών ακινήτων (έως 65%). Αδυναμία αγοραπωλησιών

Αθήνα,18/07/2016- 13:14
Αριθ. Πρωτ:ΑΤΚΕ 1108677 ΕΞ 2016 1791

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ.Λυμπέρη
Τηλέφωνο: 210 33.75.247
FAX: 210.32.35.135
e-mail: mlyb@1988.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ. 5955/7.6.2016 Ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ.5955/7.6.2016 ερώτησης, που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ.Ε.Μπασιάκο, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με το ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287Α') θεσπίστηκε από 1.1.2014 ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), ο οποίος επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα της χώρας με κριτήρια την έκταση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ως άνω νόμου, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α στοχεύει στην καθολική φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, δηλαδή στη φορολόγηση όλων των ακινήτων που βρίσκονται στην Ελληνική επικράτεια, ανεξαρτήτως της ηλεκτροδότησης ή μη, διευρύνοντας καθοριστικά με τον τρόπο αυτόν τη φορολογητέα ύλη, με συνέπεια τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες σε όλη τη χώρα.

Με την ΠΟΛ.1009/18.1.2016 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 48/β'/20-1-2016) αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές του συστήματος Αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς τις υπ' αριθ. 4003/2014 και 4446/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) περί αναπροσαρμογής των Αντικειμενικών Αξιών με αναδρομική ισχύ από 21/5/2015.Η αναπροσαρμογή έγινε μετά από εισήγηση των αρμόδιων Επιτροπών του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 που συγκροτήθηκαν στις τέσσερεις φορολογικές περιφέρειες της Χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα εκ του νόμου στοιχεία. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι με την παράγραφο Γ του άρθρου 3 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ:94/Α/15), η Διοίκηση καλείται να μεριμνήσει για την περαιτέρω εναρμόνιση των Αντικειμενικών Αξιών των ακινήτων με τις τιμές της αγοράς. Οι νέες Αντικειμενικές Αξίες θα αρχίσουν να ισχύουν εντός του 2017.

Περαιτέρω, από τη νομολογία του Σ.τ.Ε. (Ολ. ΣτΕ 532/2015, Ολ. ΣτΕ 1972/2012) προκύπτει ότι ο νομοθέτης είναι ελεύθερος να καθορίζει τις διάφορες μορφές των οικονομικών επιβαρύνσεων για τη δημιουργία δημοσίων εσόδων προς κάλυψη των δαπανών του Κράτους, που δύνανται να επιβληθούν στους βαρυνόμενους με διάφορους τρόπους. Έτσι, αντικείμενο φορολογικής επιβάρυνσης μπορούν να αποτελέσουν όχι μόνο το εισόδημα, αλλά αυτοτελώς και η περιουσία, οι δαπάνες ή οι συναλλαγές. Η φοροδοτική ικανότητα σε αυτή την περίπτωση απορρέει από αυτή καθεαυτή την κατοχή της ανωτέρω ακίνητης περιουσίας ως φορολογητέας ύλης (άλλως πηγής πλούτου) διαφορετικής από το εισόδημα. Ως εκ τούτου, ούτε η ύπαρξη προσόδου από το φορολογηθέν ακίνητο αποτελεί προϋπόθεση ή κριτήριο υπαγωγής στο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ούτε η μη συνεκτίμηση, κατά την επιβολή του φόρου επί των ακινήτων, της υπάρξεως ή μη εισοδήματος από το βαρυνόμενο ακίνητο συνιστά, μόνη αυτή, παράβαση της συνταγματικής αρχής της ίσης, αναλόγως της φοροδοτικής ικανότητας εκάστου, επιβαρύνσεως. Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή, ότι δηλαδή μόνο το εισόδημα μπορεί να αποτελέσει βάση φορολογίας και δείκτη προσδιορισμού της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών, δεν βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 78 παρ. 1 του Συντάγματος ούτε, άλλωστε, ανταποκρίνεται στην αρχή της φορολογικής ισότητας η απαλλαγή από τη φορολογία κάθε απρόσοδης περιουσίας.

Τέλος, το Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας ως γνώμονα ένα δικαιότερο και αναλογικότερο φορολογικό σύστημα και στα πλαίσια των υφιστάμενων δημοσιονομικών στόχων εξετάζει εναλλακτικά σενάρια με στόχο τη συνολική βελτίωση της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας και την αποκατάσταση φορολογικών αδικιών. Τα ως άνω μέτρα δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven