Αριθ. πρωτ.: 1709/18.7.2016 Εκπτώσεις ή και απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη για τους τρίτεκνους

Αριθ. πρωτ.: 1709/18.7.2016 Εκπτώσεις ή και απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη για τους τρίτεκνους

Αθήνα, 18-07-2016
Αριθ. πρωτ„: 1709

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. δ/νση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα Α. Γιαννούλη
Τηλέφωνα: 2131364033 2131364368
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinovouleftikos@ypes.gr

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 6534/27-06-2016 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος, με θέμα «Δημοτικά τέλη για τρίτεκνους», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 202 παρ. 3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ. Α708-06-2006), όπως αντικαταστάθηκε προσφάτως με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν.4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 21/τ. Α721-02-2016) και ισχύει, «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α' 29), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής [.....]».

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λαμβάνοντας υπ' όψιν την παρούσα αρνητική οικονομική συγκυρία και αξιολογώντας την αντικειμενική αδυναμία ορισμένων ευπαθών κοινωνικών ομάδων να ανταποκριθούν, μεταξύ άλλων, στις οικονομικές και στις φορολογικές τους υποχρεώσεις προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προχώρησε στην ανάληψη σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας, προκειμένου να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω ευεργετικού χαρακτήρα διάταξης, έτσι ώστε σε αυτό να συμπεριληφθούν και άλλες χρήζουσες προστασίας κοινωνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων και οι τρίτεκνοι.

Ωστόσο, η εφαρμογή πολιτικών, δράσεων και μέτρων που εμπίπτουν στον τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, όπως η δυνατότητα μείωσης ή απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη και τους φόρους, συνιστά, σύμφωνα με το άρθρο 75 περ. (ε) του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3643/2006), αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α. α' βαθμού, οι οποίοι ρυθμίζουν και διευθύνουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας. Η απαλοιφή του δυνητικού χαρακτήρα της συγκεκριμένης διάταξης και η αφαίρεση της δυνατότητας του ανώτατου συλλογικού, αντιπροσωπευτικού οργάνου της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αποφασίζει επί ενός θέματος τοπικού ενδιαφέροντος και εμβέλειας, αφενός θα προσέκρουε στις σχετικές ειδικές πρόνοιες του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων αφετέρου θα παραβίαζε τη συνταγματική επιταγή περί διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 102 του Συντάγματος).

Επιπροσθέτως και πέρα από τους προαναφερθέντες θεσμικούς περιορισμούς, η πρόβλεψη περί αρμοδιότητας του οικείου δημοτικού συμβουλίου να αποφασίζει για τη χορήγηση μείωσης ή απαλλαγών από δημοτικά τέλη, σε συνδυασμό με την νεοεισαχθείσα δυνατότητα να θέτει εισοδηματικά κριτήρια κατά τη χορήγηση των προβλεπόμενων απαλλαγών, ικανοποιεί ορισμένες από τις πιο θεμελιώδεις, σύγχρονες και διεθνώς καθιερωμένες επιχειρησιακές αρχές άσκησης κοινωνικής πολιτικής, όπως αυτές της γνώσης των τοπικών δεδομένων και ιδιαιτεροτήτων, της αποτελεσματικότερης στόχευσης των δικαιούχων και της οικονομικής βιωσιμότητας των εφαρμοζόμενων δράσεων.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ
Πηγή: Taxheaven