Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1108756 ΕΞ 2016/1709/18.7.2016 Σχετικά με το αφορολόγητο των Βουλευτών

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1108756 ΕΞ 2016/1709/18.7.2016 Σχετικά με το αφορολόγητο των Βουλευτών

Αθήνα, 18/07/2016 - 13:40
Αριθ. Πρωτ:ΑΤΚΕ 1108756 ΕΞ 2016 /1709

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Δημητρόπουλος
Τηλέφωνο: 210 3224878
FAX: 210.32.35.135
e-mail: ddimitropoulos@1988.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση.

Σε απάντηση  ερώτησης, που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Ιωάννη Λαγό, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν.3842/2010 καταργήθηκαν οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975 (ΦΕΚ 23Α') της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής, εκτός των δύο τελευταίων εδαφίων. Ειδικότερα, με τις διατάξεις των δύο ανωτέρω τελευταίων εδαφίων ορίζεται ότι κατά την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, από το ποσό του πρώτου εδαφίου αφαιρείται ποσό ίσο με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ακαθάριστου ποσού της βουλευτικής αποζημίωσης ως τεκμαρτό ποσό για την κάλυψη των δαπανών μίσθωσης πολιτικών γραφείων και λοιπών δαπανών άσκησης του λειτουργήματος.

2. Κατόπιν των ανωτέρω, με την ΠΟΛ.1135/4.10.2010 εγκύκλιο, με την οποία κοινοποιήθηκαν τα άρθρα του ν.3842/2010, διευκρινίστηκε ότι με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 5 του ως άνω νόμου, από 1/1/2010 καταργήθηκε ο ειδικός τρόπος φορολόγησης, που οριζόταν από το άρθρο 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975 (ΦΕΚ 23Α') της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής και ίσχυε για τους Βουλευτές-Δικαστές. Δεν καταργήθηκαν όμως τα δύο τελευταία εδάφια της παρ.1 του εν λόγω άρθρου, για τα οποία έγινε ήδη αναφορά στην προηγούμενη παράγραφο.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven