Αριθ. πρωτ.: 22583/25.7.2016 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (COSME, 2014-2020): Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υποστήριξη των Ενιαίων Σημείων Πρόσβασης για την Ενιαία Αγορά

Αριθ. πρωτ.: 22583/25.7.2016 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (COSME, 2014-2020): Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υποστήριξη των Ενιαίων Σημείων Πρόσβασης για την Ενιαία Αγορά

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2016
ΑΠ. 22583

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 
Ταχ. Κώδικας: 10183, Αθήνα 
Πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης 
Τηλέφωνο: 213 136 4710 
Φαξ: 213 136 4 713 
E-mail: a.karvounis@ypes.gr 
antonioskarvounis@gmail.com

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (COSME, 2014-2020): Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υποστήριξη των Ενιαίων Σημείων Πρόσβασης για την Ενιαία Αγορά

ΣΧΕΤ: Τα υπ' αριθ. 16003/12.5.2015, 27573 και 27572/9.7.2014 έγγραφά μας

1. Γενικά

Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και ανάπτυξης ΜΜΕ. Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση της εταιρείας τους, σε πολίτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν μια επιχείρηση, αλλά και σε κρατικές αρχές που διαμορφώνουν ή εφαρμόζουν σχετικές πολιτικές. Το πρόγραμμα αποτελεί τη συνέχεια του Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) και διασφαλίζει τη συνέχεια των πρωτοβουλιών και δράσεων που έχουν υιοθετηθεί κάτω από το πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα και καινοτομία (EIP), όπως το Enterprise Europe Network. Το πρόγραμμα στοχεύει στα εξής:
• Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση.
• Δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των ΜΜΕ.
• Ενθάρρυνση επιχειρηματικής κουλτούρας στην Ευρώπη. 
• Ενδυνάμωση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
• Υποστήριξη της διεθνοποίησης των ΜΜΕ και βελτίωση της πρόσβασης τους στις αγορές.

Το πρόγραμμα COSME υποστηρίζει, συμπληρώνει και συντονίζει δράσεις των κρατών μελών. Το πρόγραμμα αγγίζει ιδιαίτερα προβλήματα διακρατικού χαρακτήρα τα οποία, λόγω των οικονομιών κλίμακας ή ως αποτέλεσμα της επίδειξης τους, μπορούν να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως:
• Η αντιμετώπιση του κατακερματισμού της αγοράς στην ενιαία αγορά.
• Η διευκόλυνση της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα κράτη μέλη.

Οι κύριες δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος αφορούν τα εξής:
• Την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, μέσω εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία στοχεύουν εταιρείες σε διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωής τους: τη δημιουργία, επέκταση και μεταβίβαση επιχείρησης. Μια διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου για την ανάπτυξη, θα παρέχει επιχειρηματικά κεφάλαια σε επιχειρήσεις, ιδίως κατά τη φάση ανάπτυξης τους.
• Το Enterprise Europe Network: Δίκτυο Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων. Το δίκτυο αυτό είναι ένα «one-stop shop» για τις επιχειρηματικές ανάγκες των ΜΜΕ στην ΕΕ και πέρα από αυτήν.
• Την Επιχειρηματικότητα. Η υποστήριξη θα δίνεται, για την ενθάρρυνση των εθνικών δικτύων, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και εντοπισμό δυνατοτήτων για επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
• Τη βελτίωση του πλαισίου των συνθηκών για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και πολιτικής ανάπτυξης τους. Αναλυτική εργασία θα πρέπει να αναληφθεί για τη διευκόλυνση της τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής των εθνικών και περιφερειακών φορέων χάραξης πολιτικής.
• Τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ.

Το πρόγραμμα COSME παράσχει στις ΜΜΕ υποστήριξη για διευκόλυνση της επέκτασης επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά της ΕΕ και στις αγορές εκτός της ΕΕ. Διεθνείς επιχειρηματικές συνεργασίες θα ενισχυθούν, ιδίως, για μείωση των διαφορών στο κανονιστικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, μεταξύ της ΕΕ και των κυριότερων εμπορικών εταίρων της.

2. Στόχος της πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να συγχρηματοδοτήσει διακρατικά έργα με σκοπό την ενίσχυση των ενιαίων σημείων πρόσβασης για ζητήματα της ενιαίας αγοράς για τους οικονομικούς φορείς, συμβάλλοντας στην αύξηση της ευαισθητοποίησης στην επιχειρηματική κοινότητα. Σε πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς αλλά και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Ανταγωνιστικότητα του Μαρτίου 2015 και του Φεβρουαρίου 2016 υπογραμμίζεται η σημασία της ενίσχυσης των υφιστάμενων ενιαίων σημείων πρόσβασης ως εργαλείων για τις ΜΜΕ για την απλούστευση και διευκόλυνση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων τους. Σε αυτό το πλαίσιο, το Πρόγραμμα Εργασίας του COSME για το 2016 έθεσε δύο στόχους πολιτικής: την ενίσχυση του φιλικού χαρακτήρα των ενιαίων σημείων πρόσβασης και την περαιτέρω ευαισθητοποίηση της επιχειρηματικής κοινότητας για τη λειτουργία τους. Η εν λόγω πρόσκληση αποβλέπει στην υλοποίηση του δεύτερου πολιτικού στόχου.

3. Επιλέξιμες δράσεις

Πιο συγκεκριμένα, βασικές δράσεις της παρούσας πρόσκλησης είναι μεταξύ άλλων:
> Σχεδιασμός και υλοποίηση εκστρατείας ευαισθητοποίησης για την προβολή των ενιαίων σημείων πρόσβασης σε δυνητικούς χρήστες τους.
> Μέτρηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επικοινωνιακών δράσεων και διατύπωση συστάσεων στη βάση της συλλεγείσας ανατροφοδότησης.
> Διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης και εργαστηρίων.
> Προβολή πληροφοριών για τα ενιαία σημεία πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους.
> Προβολή των ενιαίων σημείων προβολής μέσω των κλασικών και των σύγχρονων καναλιών επικοινωνίας.
Οι αιτούντες αναμένεται να σχεδιάσουν μια εκστρατεία ενημέρωσης που θα καλύπτει τουλάχιστον 2 κράτη-μέλη, επιλέγοντας τις κατάλληλες δράσεις για την προσέγγιση των ομάδων-στόχων τους.

4. Επιλέξιμοι φορείς

Οι δυνητικοί δικαιούχοι, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (π.χ. δημόσιες αρχές που συνδέονται με δράσεων των ενιαίων σημείων πρόσβασης, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα).

5. Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά σε 300.000 ευρώ με το ποσοστό της ενωσιακής συνδρομής να ανέρχεται στο 75% των επιλέξιμων δαπανών των προτεινόμενων δράσεων. Το μέγιστο ποσό της αιτούμενης ενωσιακής συνδρομής ανέρχεται σε 75.000 ευρώ (δηλ. αναμένεται να επιδοτηθούν σχεδόν 4 έργα).

6. Προθεσμία υποβολής προτάσεων και πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι την 8η Σεπτεμβρίου 2016. Τα έγγραφα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ανωτέρω πρόγραμμα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ανωτέρω πρόσκλησης:
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους στο Εθνικό Σημείο Επαφής του προγράμματος (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, υπόψιν κας Γεωργίας Τζένου, Project Manager, η οποία συντονίζει το δίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas, τηλ.: 210 7273965, e-mail: tzenou@ekt.gr, fax: 210 7259070).

7. Σύμφωνη γνώμη Επιτροπής άρθ.4 παρ.2β ν.3345/2005

Tέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι για τη συμμετοχή σας στο ανωτέρω πρόγραμμα, εφόσον προϋποτίθεται για την υλοποίησή του εταιρική σχέση με αντίστοιχους οργανισμούς της αλλοδαπής, πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του ν.3463/2006 (για τους δήμους) και τις όμοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 του ν.3852/2010 (για τις περιφέρειες).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ
Πηγή: Taxheaven