Αρ. πρωτ.: 78964/25.7.2016 Διαπιστωτική πράξη επιχειρησιακής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου (ΠΣΚΕ) για διαδικασίες εφαρμογής των νόμων 3299/2004 και 3908/2011

Αρ. πρωτ.: 78964/25.7.2016 Διαπιστωτική πράξη επιχειρησιακής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου (ΠΣΚΕ) για διαδικασίες εφαρμογής των νόμων 3299/2004 και 3908/2011

Αθήνα, 25.07.2016
Αρ. Πρωτ. 78964

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Νίκης 5-7, 105 63 Αθήνα
Τηλ: 210 3332000
Φαξ: 210 3332264

ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαπιστωτική πράξη επιχειρησιακής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου (ΠΣΚΕ) για διαδικασίες εφαρμογής των νόμων 3299/2004 και 3908/2011.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του νόμου 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις», (Α' 117), και ειδικότερα το άρθρο 81 αυτού.

2.Το άρθρο 16, παρ. 1 και 2, περ. ε' του νόμου 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και Περιφερειακή Συνοχή», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (Α' 8).

3.Το Π.Δ. 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο Ν.3908/2011», όπως ισχύει (Α' 83).

4.Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005 (Α' 98).

5.Το υπ' αρ. 116/2014 Προεδρικό Διάταγμα «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», (Α' 185).

6.Το υπ' αρ. 70/2015 Προεδρικό Διάταγμα «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού», (Α' 114).

7.Το με αρ. 73/2015 Προεδρικό Διάταγμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α' 116).

8.Την υπ' αρ. 44672/24-04-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού», (ΥΟΔΔ' 279).

Διαπιστώνει

Την επιχειρησιακή λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ - Αν) του Αναπτυξιακού νόμου, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 4399/2016 (22-6-2016), για τις διαδικασίες εφαρμογής των νόμων 3299/2004 και 3908/2011, όπως ορίζονται στα άρθρα 1, 2, 3 και 4 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 1
Κεφαλαιακές ενισχύσεις νόμου 3299/2004 (επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης)

α. Διαδικασίες ως προς το περιβάλλον του φορέα του επενδυτικού σχεδίου:
1.Αίτηση υπαγωγής
2.Συμπληρωματική αίτηση υπαγωγής
3.Συμπληρωματικά στοιχεία
4.Αίτημα απόσυρσης αίτησης υπαγωγής
5.Αίτηση τροποποίησης απόφασης υπαγωγής
6.Αίτηση ελέγχου
7.Αίτημα πληρωμής
8.Αίτηση υλοποίησης μικρών φωτοβολταϊκών
9.Αίτηση ελέγχου μικρών φωτοβολταϊκών
10.Αίτημα πληρωμής μικρών φωτοβολταϊκών
11.Αρχικοποίηση Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων
12.Πίνακες Παρακολούθησης Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων
13.Αίτηση ελέγχου τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων
14.Μηνύματα

β. Διαδικασίες ως προς το περιβάλλον της αρμόδιας υπηρεσίας:
1.Παραλαβές Αιτήσεων Υπαγωγής
2.Παραλαβές Συμπληρωματικών Αιτήσεων υπαγωγής
3.Παραλαβές Συμπληρωματικών Στοιχείων
4.Παραλαβές Αιτημάτων Απόσυρσης αίτησης υπαγωγής
5.Υπηρεσιακά Σχέδια Αιτημάτων Απόσυρσης αίτησης υπαγωγής
6.Απόσυρση Αιτήματος αίτησης υπαγωγής
7.Προ-Αξιολόγηση
8.Αξιολόγηση
9.Επαναξιολόγηση
10.Γνωμοδοτικές Επιτροπές
11.Λίστα θεμάτων Γνωμοδοτικών Επιτροπών
12.Υποβεβλημένες Γνωμοδοτήσεις
13.Απόφαση Υπαγωγής
14.Απόφαση Υπαγωγής Μικρών Φωτοβολταϊκών (Φ/Β).
15.Παραλαβές Αιτήσεων Τροποποίησης απόφασης υπαγωγής
16.Υπηρεσιακά Σχέδια Αιτήσεων Τροποποίησης απόφασης υπαγωγής
17.Αξιολόγηση Τροποποίησης απόφασης υπαγωγής
18.Παραλαβές Αιτήσεων Υλοποίησης Μικρών Φ/Β
19.Παραλαβές Αιτήσεων Ελέγχου Μικρών Φ/Β
20.Παραλαβές Αιτημάτων Πληρωμής Μικρών Φ/Β
21.Παραλαβές Αιτήσεων Ελέγχου
22.Υπηρεσιακά Σχέδια Αιτήσεων Ελέγχου
23.Συγκρότηση ΚΟΕ/ΠΟΕ
24.Συγκρότηση ΚΟΕ/ΠΟΕ (ΕΜΠΕ)
25.Επισκόπηση Κλήρωσης Ελεγκτών
26.Εκθέσεις Ελέγχου
27.Εκθέσεις Ελέγχου (ΕΜΠΕ)
28.Απόφαση Ολοκλήρωσης
29.Παραλαβές Αιτημάτων Πληρωμής
30.Παραλαβές Αιτήσεων Ελέγχου Τήρησης Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων
31.Κληρώσεις Ελέγχου Τήρησης Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων
32.Λίστα Κληρωθέντων Φακέλων Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων
33.Συγκρότηση ΚΟΕ/ΠΟΕ Τήρησης Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων
34.Εκθέσεις Ελέγχου Τήρησης Μ/Υ
35.Μηνύματα

Άρθρο 2
Νόμος 3908/2011

α. Γενικά Επενδυτικά Σχέδια - Γενική Επιχειρηματικότητα, Τεχνολογική Ανάπτυξη, Περιφερειακή Συνοχή (άρθρο 6)
i. Διαδικασίες ως προς το περιβάλλον του φορέα του επενδυτικού σχεδίου:
1.Αίτηση υπαγωγής
2.Συμπληρωματικά στοιχεία
3.Αίτηση απόσυρσης αίτησης υπαγωγής
4.Υποβολή ένστασης για όρους νομιμότητας
5.Υποβολή ένστασης για βαθμολογία
6.Αίτηση ελέγχου
7.Αίτημα πληρωμής
8.Μηνύματα
ii. Διαδικασίες ως προς το περιβάλλον της αρμόδιας υπηρεσίας:
1.Παραλαβές Αιτήσεων υπαγωγής
2.Παραλαβές Συμπληρωματικών Στοιχείων
3.Απόρριψη Ελλιπούς Αιτήματος υπαγωγής
4.Παραλαβές Αιτήσεων Απόσυρσης αίτησης υπαγωγής
5.Υπηρεσιακά Σχέδια Αιτήσεων Απόσυρσης αίτησης υπαγωγής
6.Απόσυρση Αιτήματος αίτησης υπαγωγής
7.Έλεγχος Νομιμότητας αίτησης υπαγωγής
8.Παραλαβές Ενστάσεων για Όρους Νομιμότητας αίτησης υπαγωγής
9.Εξέταση Ενστάσεων Ελέγχου Νομιμότητας αίτησης υπαγωγής
10.Επισκόπηση Κλήρωσης Αξιολογητών
11.Παραλαβές Αξιολογήσεων
12.Συγκερασμός Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
13.Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης
14.Προσωρινός Πίνακας Απορριφθέντων από Συγκερασμό Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
15.Παραλαβές Ενστάσεων για Βαθμολογία
16.Παραλαβές Αξιολογήσεων Ενστάσεων Βαθμολογίας
17.Εξέταση Ενστάσεων Συγκερασμού Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
18.Συγκερασμός Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Ενστάσεων Βαθμολογίας
19.Τελικός Πίνακας Κατάταξης
20.Τελικός Πίνακας Απορριφθέντων από Συγκερασμό Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
21.Αποφάσεις Υπαγωγής
22.Παραλαβές Αιτήσεων Ελέγχου
23.Συγκρότηση ΚΟΕ/ΠΟΕ
24.Επισκόπηση Κλήρωσης Ελεγκτών
25.Έκθεση Ελέγχου
26.Παραλαβές Αιτημάτων Πληρωμής
27.Μηνύματα

β. Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια - Επιχειρηματικότητα Νέων (άρθρο 13, παρ. 1, περ. α)
Διαδικασίες ως προς το περιβάλλον του φορέα του επενδυτικού σχεδίου:
1.Αίτηση Υπαγωγής
2.Υποβολή Συμπληρωματικών Στοιχείων
3.Υποβολή Ένστασης για Όρους Νομιμότητας Αίτηση Υπαγωγής
4.Υποβολή Ένστασης για Βαθμολογία
5.Μηνύματα
ii. Διαδικασίες ως προς το περιβάλλον της αρμόδιας υπηρεσίας:
1.Παραλαβές Αιτήσεων Υπαγωγής
2.Παραλαβές Συμπληρωματικών Στοιχείων
3.Απόρριψη Ελλιπούς Αιτήματος Υπαγωγής
4.Έλεγχος Νομιμότητας Αίτησης Υπαγωγής
5.Παραλαβές Ενστάσεων για Όρους Νομιμότητας Αίτησης Υπαγωγής
6.Εξέταση Ενστάσεων Ελέγχου Νομιμότητας Αίτησης Υπαγωγής
7.Επισκόπηση Κλήρωσης Αξιολογητών
8.Παραλαβές Αξιολογήσεων
9.Συγκερασμός Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
10.Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης
11.Προσωρινός Πίνακας Απορριφθέντων από Συγκερασμό Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
12.Παραλαβές Ενστάσεων για Βαθμολογία
13.Παραλαβές Αξιολογήσεων Ενστάσεων Βαθμολογίας
14.Εξέταση Ενστάσεων Συγκερασμού Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
15.Συγκερασμός Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Ενστάσεων Βαθμολογίας
16.Τελικός Πίνακας Κατάταξης
17.Τελικός Πίνακας Απορριφθέντων από Συγκερασμό Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
18.Αποφάσεις Υπαγωγής
19.Μηνύματα

γ. Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια - Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια (άρθρο 13, παρ. 1, περ. β)
i. Διαδικασίες ως προς το περιβάλλον του φορέα του επενδυτικού σχεδίου:
1.Αίτηση Υπαγωγής
2.Υποβολή Συμπληρωματικών Στοιχείων
3.Υποβολή Ένστασης για Όρους Νομιμότητας Αίτησης Υπαγωγής
4.Υποβολή Ένστασης για Βαθμολογία
5.Μηνύματα
ii. Διαδικασίες ως προς το περιβάλλον της αρμόδιας υπηρεσίας:
1.Παραλαβές Αιτήσεων Υπαγωγής
2.Παραλαβές Συμπληρωματικών Στοιχείων
3.Έλεγχος Νομιμότητας Αίτησης Υπαγωγής
4.Παραλαβές Ενστάσεων για Όρους Νομιμότητας Αίτησης Υπαγωγής
5.Εξέταση Ενστάσεων Ελέγχου Νομιμότητας Αίτησης Υπαγωγής
6.Επισκόπηση Κλήρωσης Αξιολογητών
7.Παραλαβές Αξιολογήσεων
8.Συγκερασμός Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
9.Παραλαβές Ενστάσεων για Βαθμολογία
10.Παραλαβές Αξιολογήσεων Ενστάσεων Βαθμολογίας
11.Εξέταση Ενστάσεων Συγκερασμού Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
12.Συγκερασμός Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Ενστάσεων Βαθμολογίας
13.Αποφάσεις Υπαγωγής
14. Μηνύματα

δ. Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια - Συνέργειας και Δικτύωσης (άρθρο 13, παρ. 1, περ. δ)
i. Διαδικασίες ως προς το περιβάλλον του φορέα του επενδυτικού σχεδίου:
- Αίτηση Υπαγωγής
- Υποβολή Συμπληρωματικών Στοιχείων
- Υποβολή Ένστασης για Όρους Νομιμότητας Αίτησης Υπαγωγής
- Μηνύματα
ii. Διαδικασίες ως προς το περιβάλλον της αρμόδιας υπηρεσίας:
1.Παραλαβές Αιτήσεων Υπαγωγής
2.Παραλαβές Συμπληρωματικών Στοιχείων
3.Έλεγχος Νομιμότητας
4.Παραλαβές Ενστάσεων για Όρους Νομιμότητας Αίτησης Υπαγωγής
5.Εξέταση Ενστάσεων Ελέγχου Νομιμότητας
6.Επισκόπηση Κλήρωσης Αξιολογητών
7.Μηνύματα

Άρθρο 3
Διαδικασίες για τη λειτουργία των Εθνικών Μητρώων Πιστοποιημένων Αξιολογητών και Ελεγκτών

α. Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ)
i. Διαδικασίες ως προς το περιβάλλον του υποψηφίου:
1.Υποβολή αίτησης υποψηφιότητας
2.Αξιολόγηση επένδυσης (Ν.3908/2011: γενικά επενδυτικά σχέδια, μεγάλα επενδυτικά σχέδια, Επιχειρηματικότητα Νέων)
3.Αξιολόγηση ένστασης βαθμολογίας (Ν.3908/2011: γενικά επενδυτικά σχέδια, μεγάλα επενδυτικά σχέδια, Επιχειρηματικότητα Νέων)
ii. Διαδικασίες ως προς το περιβάλλον της υπηρεσίας:
1.Παραλαβές αιτήσεων υποψηφιότητας
2.Αξιολόγηση αιτήσεων υποψηφιότητας

β. Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ)
Διαδικασίες ως προς το περιβάλλον του υποψηφίου:
1.Υποβολή αίτησης υποψηφιότητας
2.Συμπληρωματικά στοιχεία
3. Έκθεση ελέγχου (Ν.3299/2004 και Ν.3908/2011)
ii. Διαδικασίες ως προς το περιβάλλον της υπηρεσίας:
1.Παραλαβές αιτήσεων υποψηφιότητας
2.Αξιολόγηση αιτήσεων υποψηφιότητας
3.Παραλαβές Συμπληρωματικών Στοιχείων

Άρθρο 4
Δηλώσεις Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.) ν.3299/2004

α. Διαδικασίες ως προς το περιβάλλον του φορέα του επενδυτικού σχεδίου:
Υποβολή Δηλώσεων Φορολογικής Απαλλαγής (ΔΦΑ)

β. Διαδικασίες ως προς το περιβάλλον της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.)
Παραλαβή Δηλώσεων Φορολογικής Απαλλαγής (ΔΦΑ)

Άρθρο 5

αi. Οι διαδικασίες εφαρμογής των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 για τις οποίες διαπιστώνεται με την παρούσα απόφαση η επιχειρησιακή των λειτουργία στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου καθίστανται υποχρεωτικές για την τήρησή των.
ii. Κάθε νέα διαδικασία εφαρμογής των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 που θα καθίσταται λειτουργική στο ΠΣΚΕ θα διαπιστώνεται με όμοια απόφασή μας και θα αποκτά υποχρεωτικότητα τήρησης μετά την ημερομηνία έκδοσης αυτής.
iii. Oι φορείς εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων θα πρέπει μετά τη διαπίστωση της επιχειρησιακής λειτουργίας των διαδικασιών εφαρμογής των νόμων 3299/2004 και 3908/2011, να μεριμνούν για την εισαγωγή στο ΠΣΚΕ των στοιχείων των αντίστοιχων εφαρμογών που είχαν υλοποιηθεί εκτός ΠΣΚΕ.

β. Οι ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί εκτός ΠΣΚΕ, μέχρι τη δημοσίευση του νόμου 4399/2016 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (22-6-2016), λαμβάνονται υπόψη για την υλοποίηση των περαιτέρω διαδικασιών, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του νόμου αυτού.

γ. Η διενέργεια πράξεων υλοποίησης και ολοκλήρωσης μέσω του ΠΣΚΕ δεν είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 81 του νόμου 4399/2016, για τα επενδυτικά σχέδια του ειδικού καθεστώτος της Επιχειρηματικότητας των Νέων, της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 3908/2011.

δ. Οι υπάρχουσες ενέργειες σε κατάσταση «ΣΧΕΔΙΟ» θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης δυνατότητα υποστήριξης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου μέσω του ΠΣΚΕ.

ε. Η υποβολή στοιχείων ή και δικαιολογητικών και λοιπών αιτημάτων από τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων, σε όλα τα στάδια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων τους μπορεί να πραγματοποιείται μέσω της ενέργειας «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ».

στ. Η επικοινωνία μεταξύ υπηρεσιών και φορέων επενδυτικών σχεδίων μπορεί να πραγματοποιείται μέσω της ενέργειας «ΜΗΝΥΜΑΤΑ».

ζ. Για όλα τα ανωτέρω υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης ερωτημάτων τεχνικής φύσης μέσω του help desk.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ (ΛΟΗΣ) ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven