Αριθ. 33778/7302/ 21.7.2016 Ρύθμιση θεμάτων του αρ. 44 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α/125/2016)

Αριθ. 33778/7302/ 21.7.2016 Ρύθμιση θεμάτων του αρ. 44 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α/125/2016)

Αριθ. 33778/7302

(ΦΕΚ Β' 2307/25-07-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/2005).

2. Το Π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ Α/180/2014).

3. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α/143/2014) όπως ισχύει σήμερα.

4. Το άρθρο 44 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α/125/2016).

5. Το άρθρο 72 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α/33/2016).

6. Το άρθρο 13 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013), όπως ισχύει σήμερα.

7. Τις διατάξεις του Ν. 4308/2014.

8. Το άρθρο 46 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α/171/2011).

9. Το άρθρο 6 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α/206/1997).

10. Την εγκύκλιο ΠΟΛ.1003/31.12.2014.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος των Προϋπολογισμών των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

αποφασίζουμε:

1. Στις διατάξεις του αρ 44 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α/ 125/2016) εμπίπτουν τα φυσικά πρόσωπα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου, που: εργάζονταν ή εργάζονται στην καθαριότητα ή τη φύλαξη των κτιρίων των κεντρικών, αποκεντρωμένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης ή σύμβασης συναφθείσας είτε απευθείας με τους φορείς αυτούς είτε με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία είχε ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας ή φύλαξης στους ως άνω φορείς.

2. Για τα ανωτέρω πρόσωπα, είναι επιτρεπτή η σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ή φύλαξης με ημερομηνία λήξης, ήτοι μέχρι 31.12.2017, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου. Η σύναψη της ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου διενεργείται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου στο φορέα που απασχολείτο, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η προηγούμενη απασχόληση με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην οικεία υπηρεσία (ενδεικτικά: αντίγραφο της συναφθείσας σύμβασης έργου, βεβαίωση εργοδότη, κ.λπ.). Κατά προτεραιότητα συνάπτονται ατομικές συμβάσεις με τα πρόσωπα που απασχολούνται ή απασχολούνταν πιο πρόσφατα στις αντίστοιχες υπηρεσίες. Ειδικότερα για τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης και τα οποία απασχολούντο σε εταιρίες οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες καθαριότητας ή φύλαξης σε περισσότερους από ένα φορείς (δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ, των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α.) δύνανται να συνάψουν ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου για την καθαριότητα- φύλαξη σε έναν μόνο φορέα. Οι συμβάσεις που θα συναφθούν να αφορούν σε έργο/παροχή υπηρεσιών καθαριότητας ή φύλαξης 4ωρης ή 5ωρης ή 6ωρης ή 8ωρης ημερήσιας απασχόλησης, εφόσον οι ανάγκες των υπηρεσιών του επιτρέπουν και οι συμβάσεις είναι μίσθωσης έργου και δεν καταβάλλονται Δώρα Εορτών, Επιδόματα Αδείας και Αποζημιώσεις αδείας. Οι ώρες απασχόλησης καθορίζονται μέχρι 40 εβδομαδιαίως.

3. Το κόστος σύναψης των ως άνω συμβάσεων έργου θα πρέπει σε κάθε περίπτωση:

3.1. να είναι εντός των ορίων των εγγεγραμμένων διαθέσιμων πιστώσεων του Προϋπολογισμού του κάθε φορέα, όπως αυτές έχουν εκτιμηθεί για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας ή φύλαξης και,

3.2. η συμφωνούμενη χρηματική αντιπαροχή κάθε ατομικής σύμβασης της παραγράφου 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει την συνολική ανά φυσικό πρόσωπο ετήσια αμοιβή που θα λάμβανε ένας νεοπροσλαμβανόμενος μόνιμος υπάλληλος του αντίστοιχου κλάδου στον ίδιο φορέα, συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών. Στη διαμόρφωση της παραπάνω χρηματικής αντιπαροχής συμπεριλαμβάνονται και όλα τα αντίστοιχα προβλεπόμενα επιδόματα, προσαυξήσεις και αποζημιώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου. Η χρηματική αντιπαροχή καταβάλλεται σε μηνιαία βάση. Η ανωτέρω αμοιβή αφορά παροχή υπηρεσιών 40 ωρών την εβδομάδα.

4. Τα πρόσωπα που συνάπτουν σύμβαση μίσθωσης έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και επειδή οι συμβάσεις συνάπτονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 171/Α/2011) περί υποχρεωτικής ασφάλισης στο O.A.Ε.Ε. δεδομένου ότι δεν καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997). Τα φυσικά πρόσωπα που θα συνάψουν με το δημόσιο και θα απασχοληθούν με συμβάσεις μίσθωσης έργου κατ' εφαρμογή της ως άνω διάταξης, θα υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Για την καταβολή αμοιβής και την παρακράτηση εισφορών εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους απασχολουμένους με σύμβαση έργου κατά κύριο ή συγκύριο επάγγελμα. Για την πληρωμή των φυσικών προσώπων εκδίδεται ένταλμα πληρωμής σε βάρος του Προϋπολογισμού του οικείου φορέα και εις βάρος του ΚΑ.Ε. που βάρυνε τις πιστώσεις στη περίπτωση της προϋφισταμένης σύμβασης με αναδόχους- εταιρίες με βάση μισθοδοτική κατάσταση που θα επισυνάπτεται χωρίς την προσκόμιση τιμολογίου ή άλλου σχετικού παραστατικού κατά παρέκκλιση του Ν. 4308/2014.

4. Για την αμοιβή της κάθε ατομικής σύμβασης έργου με τα φυσικά πρόσωπα εκδίδεται σχετική απόφαση του οικείου οργάνου, η οποία θα καθορίζει το ύψος της αμοιβής των δικαιούχων και θα αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2016

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven