Αρ. πρωτ.: ΔΣΤΕΠ 1113013 ΕΞ 2016/ 20.7.2016 Ενημέρωση για την υποχρέωση υποβολής μηνυμάτων κατάστασης εμπορευματοκιβωτίων (ΜΚΕ) από τους θαλάσσιους μεταφορείς

Αρ. πρωτ.: ΔΣΤΕΠ 1113013 ΕΞ 2016/ 20.7.2016 Ενημέρωση για την υποχρέωση υποβολής μηνυμάτων κατάστασης εμπορευματοκιβωτίων (ΜΚΕ) από τους θαλάσσιους μεταφορείς

Αθήνα, 20 /7 /2016
Αρ.πρωτ: ΔΣΤΕΠ 1113013 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ A , Γ

Πληροφορίες : K. Γκόνος Β.Μπάρκη
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Τηλέφωνο : 210-7259319 210-7259326
FAX : 210-7259327
e-mail: d33risk@2002.syzefxis.gov.gr
d33-a@otenet.gr

ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για την υποχρέωση υποβολής μηνυμάτων κατάστασης εμπορευματοκιβωτίων (ΜΚΕ ) από τους θαλάσσιους μεταφορείς

ΣΧΕΤ : 1) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΕ) 2015/ 1525 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9/9/2015 για την τροποποίηση του Καν. (ΕΚ) αριθ. 515/1997
2) Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/345 της Επιτροπής της 10/3/2016
3) Οδηγίες της OLAF (Ιούνιος 2016)

Σας ενημερώνουμε ότι η Ε.Ε. ξεκινά μια νέα διαδικασία η οποία στοχεύει στον εντοπισμό της απάτης κατά την κυκλοφορία των εμπορευμάτων με εμπορευματοκιβώτια, που διακινούνται θαλασσίως. Είναι προφανές ότι η συλλογή δεδομένων σχετικά με την διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων θα διευκολύνει τον εντοπισμό φαινομένων απάτης κατά την κυκλοφορία των εμπορευμάτων, εντός και εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα θα βελτιωθεί η πρόληψη, η έρευνα και η δίωξη πράξεων που αποτελούν παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας

Αναλυτικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγραμματίζει να δημιουργήσει ένα Ευρετήριο Δεδομένων τα οποία θα κοινοποιούν οι μεταφορείς, με στόχο να ανιχνεύονται διακινήσεις εμπορευμάτων που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο πράξεων αντίθετων προς τις τελωνειακές και γεωργικές ρυθμίσεις, καθώς και τα μεταφορικά μέσα με τα οποία διακινούνται τα εν λόγω εμπορεύματα, περιλαμβανομένων και των εμπορευματοκιβωτίων που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό. Επειδή ο εντοπισμός περιπτώσεων απάτης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ταυτοποίηση και τη διασταυρωτική ανάλυση δεδομένων (cross check), η λειτουργία του Ευρετηρίου Δεδομένων («Ευρετήριο Μεταφορών» ή Ευρετήριο Μηνυμάτων Κατάστασης Εμπορευματοκιβωτίων - ΜΚΕ) είναι πολύ σημαντική.

Ως εκ τούτου, σας κοινοποιούμε το άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1525 με τον οποίο τροποποιείται το άρθρο 18α του Καν.515/1997 και καθιερώνεται η διαδικασία σύμφωνα με την οποία οι μεταφορείς οι οποίοι αποθηκεύουν δεδομένα σχετικά με την διακίνηση και την κατάσταση των εμπορευματοκιβωτίων ή διαθέτουν τέτοια δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα για λογαριασμό τους υποχρεούνται να υποβάλλουν μηνύματα κατάστασης εμπορευματοκιβωτίων (ΜΚΕ - CSM -Container Status messages). Τα εν λόγω μηνύματα θα πρέπει να διαβιβάζονται με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στο ως άνω Ευρετήριο που καταρτίζεται από την Επιτροπή αποκλειστικά προς τον σκοπό αυτό. Τα μηνύματα διαβιβάζονται στις εξής περιπτώσεις: 

Α) για εμπορευματοκιβώτια που προορίζονται να εισέλθουν με ποντοπόρο σκάφος προερχόμενο από τρίτη χώρα στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, εκτός από:

- τα εμπορευματοκιβώτια που προορίζονται να παραμείνουν στο ίδιο ποντοπόρο σκάφος κατά το ταξίδι του και να εξέλθουν του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης επί του συγκεκριμένου σκάφους, και

- τα εμπορευματοκιβώτια που προορίζονται να εκφορτωθούν και επαναφορτωθούν στο ίδιο ποντοπόρο σκάφος κατά το ταξίδι του, προκειμένου να επιτραπεί η εκφόρτωση ή φόρτωση άλλων εμπορευμάτων, και να εξέλθουν του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης επί του συγκεκριμένου σκάφους

Β) για μεταφορά εμπορευμάτων με εμπορευματοκιβώτια που εξέρχονται του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης επί ποντοπόρου σκάφους με προορισμό μια τρίτη χώρα και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ακόλουθων άρθρων περί αλκοολούχων, καπνικών και ενεργειακών προϊόντων:
- του άρθρου 2 της οδηγίας 92/84 /ΕΟΚ του Συμβουλίου
- του άρθρου 2 της οδηγίας 2011/64/ΕΕ του Συμβουλίου ή
- του άρθρου 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/96 /ΕΚ του Συμβουλίου

Τα δεδομένα διαβιβάζονται απευθείας από τους μεταφορείς στο ευρετήριο ΜΚΕ και έχουν πρόσβαση σε αυτά η Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή της εν λόγω υποχρέωσης βρίσκονται στις παραγράφους 1, 2, 4-9 του ιδίου άρθρου και ιδιαίτερα στις 5, 6 (πότε και για ποιες περιπτώσεις υποβάλλονται ΜΚΕ).

Επιπλέον σας κοινοποιούμε τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/345 «για τον καθορισμό της συχνότητας υποβολής μηνυμάτων κατάστασης εμπορευματοκιβωτίων, του μορφότυπου των δεδομένων και της μεθόδου διαβίβασης» ο οποίος αφορά τεχνικές λεπτομέρειες που έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα μηνύματα και την ηλεκτρονική διαβίβασή τους. Διευκρινίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό ότι οι μεταφορείς διαβιβάζουν ΜΚΕ - CSM που παράγονται, συγκεντρώνονται ή διατηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία τους στο Ευρετήριο CSM, το αργότερο 24ώρες μετά την καταχώρηση του CSM στα ηλεκτρονικά αρχεία του μεταφορέα.

Εκ μέρους της Επιτροπής το εν λόγω Ευρετήριο θα διαχειρίζεται η OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) η οποία έχει ενημερώσει ήδη τους ιδιωτικούς φορείς της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας όπως το World Shipping Council και πρόσφατα (Ιούνιος 2016) για την πλήρη ενημέρωσή τους και την ορθή τήρηση της διαδικασίας κοινοποίησε το Εγχειρίδιο με τίτλο "Compliance guidance for SEA CARRIERS" στην ιστοσελίδα της:


Στους ως άνω συνδέσμους ανακτάται ο Κανονισμός 515/97, ο τροποποιητικός του 1525/2015, καθώς και το Εγχειρίδιο όπως εκπονήθηκε από την OLAF. Το ως άνω εγχειρίδιο, αντίγραφο του οποίου διαβιβάζεται συνημμένα, περιλαμβάνει παραδείγματα για τις χρονικές προθεσμίες που υπάρχουν, για ποιες περιπτώσεις αποστέλλεται μήνυμα, τι γίνεται στην περίπτωση αλλαγής δρομολογίου κλπ.

Στο δε σχετικό παράρτημα (Annex containing CN codes) διευκρινίζεται για ποιες δασμολογικές κλάσεις εμπορευμάτων υπάρχει υποχρέωση υποβολής μηνύματος όταν αγαθά ανήκοντα σε αυτές τις κλάσεις εξέρχονται του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.

Δεδομένου ότι η θέσπιση των μηνυμάτων ΜΚΕ - CSM αποτελεί νομοθετική και τεχνική πρωτοβουλία της OLAF, σε περίπτωση που ζητηθούν οδηγίες από τις μεταφορικές εταιρείες, η εν λόγω υπηρεσία υποδεικνύει στο εγχειρίδιο ότι ερωτήματα μπορούν να αποστέλλονται στο εξής e-mail:

Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω κανονισμός πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Σεπτεμβρίου 2016 και το κάθε κράτος μέλος οφείλει να θεσπίσει ποινές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των μεταφορέων προς την υποχρέωση παροχής δεδομένων ή παροχής μη ολοκληρωμένων ή εσφαλμένων δεδομένων.Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ 

Πηγή: Taxheaven