Αρ. πρωτ.: Φ80000/οικ. 26392/1075/ 21.7.2016 Εισφορά υπέρ του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής του αρ. 102 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85)

Αρ. πρωτ.: Φ80000/οικ. 26392/1075/ 21.7.2016 Εισφορά υπέρ του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής του αρ. 102 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85)

Αθήνα, 21-7-2016
Αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.26392/1075 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ και ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) 
ΤΜΗΜΑ Α'

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σταδίου 29 
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 101 10
Πληρ.: Α. Λυτροκάπη
Τηλ: 210 3368128

ΘΕΜΑ: Εισφορά υπέρ του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής του αρ. 102 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85)

Με τις διατάξεις του αρ. 102 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» θεσπίζεται εισφορά υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων. Ειδικότερα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 102 του Ν.4387/2016 θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20€ ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στο Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του Ν.4144/2013 του ΟΑΕΔ, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων.

Ήδη ο ΟΑΕΔ προέβη στο άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού όψεως με αριθμό Νο 040/006624-96 με επωνυμία «ΟΑΕΔ//ΕΙΣΦ. ΥΠΕΡ ΣΥΛΛ. ΟΡΓ. ΣΥΝΤΑΞ.» και με IBAN λογαριασμού «GR8801100400000004000662496» και κωδικό swift (BIC) της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ETHNGRAA) προκειμένου να κατατίθενται τα ποσά που θα παρακρατούνται από τους συνταξιούχους.

Επισημαίνουμε ότι η διάταξη δεν αφορά συνταξιούχους ΟΑΕΕ για τους οποίους παρακρατείται η εισφορά υπέρ της Ομοσπονδίας και των Σωματείων Συνταξιούχων ΟΑΕΕ βάσει της διάταξης του αρ.64 του Ν.3863/2010 καθώς και ενώσεις προσώπων για τις οποίες παρακρατείται εισφορά με βάση άλλες διατάξεις.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 102 του Ν.4387/2016 προβλέπεται για τους συνταξιούχους που δεν επιθυμούν την παρακράτηση, η δυνατότητα υποβολής έγγραφης δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού τους φορέα.

3. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν.4387/2016 ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης της παρακράτησης η πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 ήτοι η 01.07.2016. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειες αρμοδιότητας σας, σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και συγκεκριμένα για

α) τον ορισμό της/των αρμόδιας/ων υπηρεσίας/ιών στην/στις οποία/ες θα υποβάλουν τις δηλώσεις τους οι συνταξιούχοι που δεν επιθυμούν την παρακράτηση της ως άνω εισφοράς και
β) την έγκαιρη ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο των συνταξιούχων σας ως προς την δυνατότητα μη παρακράτησης της ως άνω εισφοράς μετά από έγγραφη δήλωσή τους στην υπηρεσία που θα ορίσετε.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΓΓΕΥΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven