Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 27/25.7.2016 Αναγνώριση χρόνου προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας στο οποίο επέπεσαν στρατεύσιμοι, επικαλούμενοι, ως αντιρρησίες συνείδησης, θρησκευτικές ή ιδεολογικές πεποιθήσεις

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 27/25.7.2016 Αναγνώριση χρόνου προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας στο οποίο επέπεσαν στρατεύσιμοι, επικαλούμενοι, ως αντιρρησίες συνείδησης, θρησκευτικές ή ιδεολογικές πεποιθήσεις

Αθήνα, 25/07/2016
Αριθμ. Πρωτ. Α31/1107/9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΟΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ :ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8
102 41 ΑΘΗΝΑ
FAX : 210 52 23 228
: 210 52 15 277
E-mail: asfika@ika.gr
: diefpar@ika.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ.: 27

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση χρόνου προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας στο οποίο επέπεσαν στρατεύσιμοι, επικαλούμενοι, ως αντιρρησίες συνείδησης, θρησκευτικές ή ιδεολογικές πεποιθήσεις.

ΣΧΕΤ.: εγκύκλιο 17/12 της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4331/2015 (Φ.Ε.Κ.69/τ. Α'/2-7-2015) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται ότι «οι ασφαλισμένοι των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι και 31/12/2010, καθώς και όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1/1/2011 και εφεξής με προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που δεν τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3863/2010 (Α' 115) μπορούν, μετά από σχετική αίτηση, να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης, το χρόνο προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εξέτισαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.2510/1997 (Α'136) για το στρατιωτικό αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

Για την αναγνώριση και εξαγορά του ανωτέρω χρόνου εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.1358/1983 (Α'64) όπως ισχύει».

Επομένως, όσον αφορά τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με τις κοινοποιούμενες διατάξεις επεκτείνεται η εφαρμογή της παρ. 2 εδάφιο 6 του άρθρου 40 του ν.3996/2011 σε όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι και 31/12/2010 ή με προϋποθέσεις που δεν τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3863/2010. Και τούτο γιατί το εδάφιο ια' της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν.3996/2011, που σας κοινοποιήθηκε με την ανωτέρω σχετική οδηγία, παρείχε τη δυνατότητα αναγνώρισης μόνο σε όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3863/2010.

Κατά τα λοιπά, όσον αφορά την αναγνώριση ισχύουν οι οδηγίες της ανωτέρω σχετικής Εγκυκλίου. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Πηγή: Taxheaven