Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφ. 5/760/14.7.2016 Τροποποίηση της απόφασης 8/259/19.12.2002 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Περιεχόμενο της εξαμηνιαίας/ετήσιας έκθεσης και της κατάστασης επενδύσεων αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσία

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφ. 5/760/14.7.2016 Τροποποίηση της απόφασης 8/259/19.12.2002 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Περιεχόμενο της εξαμηνιαίας/ετήσιας έκθεσης και της κατάστασης επενδύσεων αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/760/14.7.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου
────────────
Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 8/259/19.12.2002 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Περιεχόμενο της εξαμηνιαίας/ετήσιας έκθεσης και της κατάστασης επενδύσεων αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας και της εξαμηνιαίας κατάστασης επενδύσεων ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία» (ΦΕΚ Β΄/19/16.1.2003), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 10/566/26.10.2010 (ΦΕΚ Β’/1812/18.11.2010).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του ν. 2778/1999 «Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/295/30.12.1999).

2. Την απόφαση 8/259/19.12.2002 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Περιεχόμενο της εξαμηνιαίας/ετήσιας έκθεσης και της κατάστασης επενδύσεων αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας και της εξαμηνιαίας κατάστασης επενδύσεων ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία» (ΦΕΚ Β΄/19/16.1.2003), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 10/566/26.10.2010 (ΦΕΚ Β’/1812/18.11.2010).

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005).

4. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α’ 43) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α’ 146)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1

Η περίπτωση β) της παραγράφου ΙΙI της απόφασης 8/259/19.12.2002 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Τα στοιχεία της παραγράφου ΙΙ υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού εξαμήνου.»

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη λήψη της.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

3. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄).

Η Γραμματέας
Γερασιμίνα Φίλιππα

Ο Πρόεδρος
Χαράλαμπος Γκότσης

Ο Α’ Αντιπρόεδρος
Νικόλαος Τρουλλινός

Ο Β’ Αντιπρόεδρος
Ξενοφών Αυλωνίτης

Τα μέλη
Δημήτριος Αυγητίδης
Σωκράτης Λαζαρίδης
Ιωάννα Σεληνιωτάκη

Πηγή: Taxheaven