Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1114220 ΕΞ 2016/ 25.7.2016 Σχετικά με τον ατελή εφοδιασμό με καύσιμα επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών τα οποία διενεργούν παράλληλα και αλιευτικό τουρισμό

Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1114220 ΕΞ 2016/ 25.7.2016 Σχετικά με τον ατελή εφοδιασμό με καύσιμα επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών τα οποία διενεργούν παράλληλα και αλιευτικό τουρισμό

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2016
Αρ. Πρωτ: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1114220 ΕΞ2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 
TMHMA Γ': ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
2. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Δ': Φ.Π.Α ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10- 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Α. Κούκουνα, Χ. Γεώργα
Τηλέφωνο:210- 69.87.503, 210-69.87.409
FAX:210- 69.87.506, 210-69.87.408
E-mail: ipr@otenet.gr
vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τον ατελή εφοδιασμό με καύσιμα επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών τα οποία διενεργούν παράλληλα και αλιευτικό τουρισμό.

Με αφορμή αναφορές και ερωτήματα τελωνειακών αρχών σχετικά με τον ατελή εφοδιασμό με καύσιμα επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που έχουν λάβει άδεια έγκρισης διενέργειας αλιευτικού τουρισμού, η οποία ασκείται παράλληλα με την αλιευτική δραστηριότητα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

i. Όσον αφορά τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καυσίμων:

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 1 β) του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α'), με τις οποίες ενσωματώθηκαν στην εθνική νομοθεσία οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1γ) της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ,απαλλάσσονται από τον ΕΦΚ τα ενεργειακά προϊόντα που παραλαμβάνονται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για τη ναυσιπλοΐα στα ύδατα της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής αλιείας, εκτός από την περίπτωση χρησιμοποίησής τους σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. Η ως άνω απαλλαγή χορηγείται με τη διαδικασία που προβλέπεται στην αριθμ. Τ.1940/41/2-5-2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β') «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λ.π.». Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 17 της εν λόγω ΑΥΟΟ, όπως ισχύει, η ετήσια κατανάλωση καυσίμου ανά είδος αλιευτικού σκάφους, προσδιορίζεται βάσει πίνακα ανάλογα με την ιπποδύναμη της κινητήριας μηχανής τους και σε συνάρτηση με το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η χορήγησή τους και τις δυνατότητες αλιείας.

Τέλος, από τις ανωτέρω διατάξεις σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η κατανάλωση καυσίμου να υπερβαίνει τις οριζόμενες στον εν λόγω πίνακα ανώτατες ποσότητες.

ii. Όσον αφορά τον φόρο προστιθεμένης αξίας (Φ.Π.Α):

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παραγρ. 1α και 1γ του Ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ» σε συνδυασμό με την ΠΟΛ.1156/9.5.1997 απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση και η εισαγωγή καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των πλοίων και πλωτών μέσων, τα οποία δικαιούνται απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 1α', μεταξύ άλλων, πλοία με τα οποία ασκείται αλιευτική δραστηριότητα στην ανοικτή θάλασσα. Εξαιρούνται της απαλλαγής ΦΠΑ, τα σκάφη ιδιωτικής χρήσης, που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό.

Με την ΠΟΛ.1155/26.7.1999 διευκρινίσθηκε περαιτέρω, βάσει των διατάξεων του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε - Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ότι τα πλοία που εμπίπτουν στις διατάξεις απαλλαγής του άρθρου 27 ως «πλοία ανοικτής θαλάσσης» είναι εκείνα που υπάγονται στις σχετικές δασμολογικές διακρίσεις των πλοίων για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα (ισχύουσα δασμολογική διάκριση για τα αλιευτικά πλοία - 8902 00 10).

Επιπροσθέτως, με την αριθ. πρωτ. Ε.3084/350/02.05.2003 εγκύκλιο, το μήκος των δικαιούχων απαλλαγής πλοίων ορίσθηκε σε άνω των 7,5 μέτρων.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ένα αλιευτικό πλοίο προκειμένου να απαλλάσσεται από ΦΠΑ και κατ'επέκταση να παραλαμβάνει καύσιμα για τον εφοδιασμό του με απαλλαγή από ΦΠΑ πρέπει όχι μόνον να έχει ναυπηγηθεί για την ανοικτή θάλασσα αλλά συγχρόνως να διενεργεί αλιευτική δραστηριότητα στην ανοικτή θάλασσα.

iii) Όσον αφορά την άσκηση δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού παράλληλα με την αλιευτική δραστηριότητα:

Με τις διατάξεις των άρθρων 174-183 του Ν.4070/2012 σε συνδυασμό με την αριθμ. πρωτ. 414/2354/12.1.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» (ΦΕΚ 97/Β'/20-1-2015) καθώς και την αριθμ. πρωτ. 2834/52781/13.5.2015 εγκύκλιο της Δ/νσης Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ορίζεται ότι ο αλιευτικός τουρισμός διενεργείται από επαγγελματίες αλιείς, κατόχους επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών μέχρι 15 μέτρα, τα οποία είναι καταχωρημένα στα οικεία Μητρώα και επιθυμούν να ασκήσουν αλιευτικό τουρισμό παράλληλα με τις επαγγελματικές αλιευτικές τους δραστηριότητες σε χρονικές περιόδους και περιοχές όπου δεν υφίσταται απαγόρευση αλιείας. Αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση διενέργειας αλιευτικού τουρισμού είναι η Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους. Επιπλέον, απαγορεύεται ρητά η παραλαβή επιβατών για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής υπό τη σύμβαση ολικής ναύλωσης ή την εκτέλεση ημερήσιων θαλάσσιων ταξιδιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 92/Α').

Κατόπιν των ανωτέρω, τα αλιευτικά σκάφη, τα οποία έχουν λάβει έγκριση διενέργειας αλιευτικού τουρισμού, ο οποίος ασκείται παράλληλα με την αλιευτική δραστηριότητα, δύνανται να εφοδιάζονται με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και το Φ.Π.Α. για ποσότητες καυσίμων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 17 της αριθ. Τ.1940/41/2-5-2003 ΑΥΟΟ, στα πλαίσια της αλιευτικής τους δραστηριότητας σε περιόδους και περιοχές που επιτρέπεται από τις σχετικές διατάξεις και υπό την προϋπόθεση ότι το αλιευτικό πλοίο είναι δικαιούχο απαλλαγής ΦΠΑ και Ε.Φ.Κ.

Τέλος και δεδομένου ότι βάσει των διατάξεων του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/A') περί αλιευτικού τουρισμού, δύνανται να εκδίδονται άδειες αλιευτικού τουρισμού και για αλιευτικά σκάφη τα οποία δεν εμπίπτουν στις διατάξεις απαλλαγής περί ΕΦΚ ή ΦΠΑ, κατά περίπτωση, π.χ. επαγγελματική άδεια καλλιέργειας και εκτροφής υδρόβιων οργανισμών, άδεια αλιείας για την εσωτερική ναυσιπλοΐα, άδεια αλιείας εντός χωρικών υδάτων, ποταμιών, λιμνών (δηλ. σκάφη που δεν δραστηριοποιούνται στην ανοιχτή θάλασσα) κ.λ.π, ευνόητο είναι ότι σε κάθε αίτημα ατελούς εφοδιασμού αλιευτικού σκάφους με καύσιμα θα πρέπει - για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου - να εξετάζεται προσεκτικά η δυνατότητα ή μη απαλλαγής από τον κάθε φόρο, σύμφωνα με τις ισχύουσες ανωτέρω διατάξεις της τελωνειακής και περί ΦΠΑ νομοθεσίας καθώς και η δυνατότητα άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας κατά τη χρονική στιγμή υποβολής από τον ενδιαφερόμενο του αιτήματος εφοδιασμού.Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Πηγή: Taxheaven