Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1114382 ΕΞ 2016/ 28.7.2016 Κωδικοποίηση Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών

Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1114382 ΕΞ 2016/ 28.7.2016 Κωδικοποίηση Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1114382 ΕΞ 2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ A' ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ και ΔΑΣΜ.ΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
T. Κ:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Μπίρμπιλα
Β. Τσαούσογλου 
Τηλέφωνο: 210-69.87.475, 496
FAX: 210-69.87.477
Email: ebirbila@2001.syzefxis.gov.gr
v.tsaousoglou@2001.syzefxis.gov.gr 

ΘΕΜΑ: «Κωδικοποίηση Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών»

Σας γνωρίζουμε ότι, έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη της Τελωνειακής Υπηρεσίας, κωδικοποιημένος πίνακας με συνοπτική περιγραφή των βασικών στοιχείων όλων των Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών που έχει εκδώσει η Διοίκησή μας κατά τα έτη 2010-2015, ανά κωδικό εμπορεύματος, ο οποίος θα επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα.

Η κωδικοποίηση αυτή έχει γίνει με σκοπό:

- Τη διευκόλυνση τόσο των τελωνειακών υπαλλήλων κατά τον έλεγχο αποδοχής μιας προσκομιζόμενης Δ.Δ.Π., της ορθής δήλωσης αυτής στη θέση 44.1 του ΕΔΕ καθώς και του δηλούμενου κωδικού εμπορεύματος στη θέση 33.

- Την πληρέστερη ενημέρωση των οικονομικών φορέων αναφορικά με τις Δ.Δ.Π. που έχουν εκδοθεί από την ελληνική Τελωνειακή Υπηρεσία, τα εμπορεύματα που αφορούν καθώς και τους κωδικούς στους οποίους αυτά κατατάσσονται.

Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται η επιτάχυνση της διαδικασίας τελωνισμού όσον αφορά τον έλεγχο της ορθής δασμολογικής κατάταξης των εμπορευμάτων, η διάχυση και ελεύθερη πρόσβαση στην τελωνειακή πληροφόρηση σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη και το Κοινό Δασμολόγιο, καθώς και η διευκόλυνση των συναλλασσόμενων κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της θέσης 33 του ΕΔΕ (κωδικός εμπορευμάτων).

Επισημαίνουμε ότι, λόγω της συμπερίληψης ορισμένων ευαίσθητων - εμπιστευτικών στοιχείων στις εκδιδόμενες Δ.Δ.Π. που αφορούν στο εμπορικό απόρρητο, όπως επωνυμία αιτούντος - δικαιούχου, λογότυπα, φωτογραφίες κλπ., η ανάρτηση έχει γίνει ως εξής:  

- Δεν αναγράφεται η επωνυμία και τα λοιπά στοιχεία του αιτούντος ή του δικαιούχου της Δ.Δ.Π.

- Αναγράφεται ο αριθμός της Δ.Δ.Π., η περίοδος ισχύος, ο κωδικός εμπορεύματος καθώς και η περιγραφή του.

- Για λόγους προστασίας του εμπορικού απορρήτου, η πληροφόρηση που περιέχεται στους πίνακες έχει διαφοροποιηθεί ανάλογα με το αν απευθύνεται σε τελωνειακούς υπαλλήλους ή σε οικονομικούς φορείς, ως ακολούθως:

→ Υπηρεσίες για Υπαλλήλους - EBTI:
https://portal.ggps.gsis/portal/page/portal/ICISnetintranet/services?serid=10520907&adreseeID=10001983
Στον ανωτέρω ιστότοπο που απευθύνεται αποκλειστικά στους τελωνειακούς υπαλλήλους - χρήστες της διαδικτυακής πύλης (intranet), έχει αναρτηθεί πίνακας κωδικοποίησης των Δ.Δ.Π. που περιλαμβάνει τις φωτογραφίες των προϊόντων καθώς και την εμπορική ονομασία αυτών. Για πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία της αντίστοιχης Δ.Δ.Π., με βάση τον αριθμό αναφοράς της, θα πρέπει να γίνεται χρήση της εφαρμογής ΕΒΤΙ της Ε.Επιτροπής (Ευρωπαϊκό Σύστημα Δ.Δ.Π.) από τους εγκεκριμένους χρήστες, σύμφωνα με το αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Α 11032 ΕΞ2016 ΕΜΠ έγγραφό μας.

→ Οικονομικοί Φορείς - EBTI:
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10382270&adreseeID=10001980
Στον ανωτέρω ιστότοπο που απευθύνεται στους οικονομικούς φορείς (internet), έχουν απαλειφθεί από τον πίνακα κωδικοποίησης των Δ.Δ.Π. οι φωτογραφίες των προϊόντων και η εμπορική τους ονομασία. Για πλήρη πρόσβαση στην αντίστοιχη Δ.Δ.Π. με εμφάνιση όλων των στοιχείων για δημόσια χρήση, με βάση τον αριθμό αναφοράς της, θα πρέπει να γίνεται χρήση της διαδικτυακής βάσης δεδομένων DDS2 της Ε.Επιτροπής - «Αναζήτηση Πληροφοριών για Δ.Δ.Π.». (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti).

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι η Δ.Δ.Π. δηλώνεται στη θέση 44 του ΕΔΕ και εφαρμόζεται υποχρεωτικά, μόνο για το δικαιούχο πρόσωπο που αναγράφεται σε αυτήν και για εμπορεύματα πανομοιότυπα με αυτά που περιγράφονται στο αντίστοιχο πεδίο και με την ίδια εμπορική ονομασία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, δηλαδή για μη δικαιούχα πρόσωπα ή/και για εμπορεύματα ομοειδή αλλά όχι πανομοιότυπα με αυτά που αναγράφονται σε μία Δ.Δ.Π., η εν λόγω Δ.Δ.Π. μπορεί να χρησιμοποιείται, κατά την κρίση του τελωνείου και ανάλογα με την περίπτωση, μόνο ως βοήθημα για την ορθή ερμηνεία του Δασμολογίου και τη δασμολογική κατάταξη των τελωνιζόμενων εμπορευμάτων.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
Πηγή: Taxheaven