Εκτελεστική αποφ. (ΕΕ) 2016/1223 της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2016 για την τροποποίηση της απόφασης 2011/30/ΕΕ σχετικά με την ισοδυναμία των συστημάτων δημόσιας εποπτείας, διασφάλισης ποιότητας, ερευνών και κυρώσεων ορισμένων τρίτων χωρών για τους ελεγκ

Εκτελεστική αποφ. (ΕΕ) 2016/1223 της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2016 για την τροποποίηση της απόφασης 2011/30/ΕΕ σχετικά με την ισοδυναμία των συστημάτων δημόσιας εποπτείας, διασφάλισης ποιότητας, ερευνών και κυρώσεων ορισμένων τρίτων χωρών για τους ελεγκ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1223 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ
της 25ης Ιουλίου 2016
για την τροποποίηση της απόφασης 2011/30/ΕΕ σχετικά με την ισοδυναμία των συστημάτων δημόσιας εποπτείας, διασφάλισης ποιότητας, ερευνών και κυρώσεων ορισμένων τρίτων χωρών για τους ελεγκτές και τις ελεγκτικές οντότητες, καθώς και για μεταβατική περίοδο για τις δραστηριότητες ελέγχου των ελεγκτών και των ελεγκτικών οντοτήτων ορισμένων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 4637]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 46 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με την απόφαση 2011/30/ΕΕ της Επιτροπής (2), οι ελεγκτές και οι ελεγκτικές οντότητες που υποβάλλουν έκθεση ελέγχου σχετικά με ετήσιους ή ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών οι οποίες έχουν συσταθεί στις τρίτες χώρες που απαριθμούνται στο παράρτημα II της εν λόγω απόφασης και των οποίων οι μεταβιβάσιμοι τίτλοι είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά κράτους μέλους, έχουν εξαιρεθεί από τις απαιτήσεις του άρθρου 45 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ για ορισμένα οικονομικά έτη, υπό τον όρο ότι θα παράσχουν στις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους, ορισμένες πληροφορίες.

(2) Η Επιτροπή διενήργησε αξιολογήσεις των συστημάτων δημόσιας εποπτείας, διασφάλισης ποιότητας, ερευνών και κυρώσεων για τους ελεγκτές και τις ελεγκτικές οντότητες των τρίτων χωρών που απαριθμούνται στο παράρτημα II της απόφασης 2011/30/ΕΕ. Οι αξιολογήσεις διενεργήθηκαν με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ομάδας Φορέων Εποπτείας Ελεγκτών με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στα άρθρα 29, 30 και 32 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ, η οποία διέπει τα συστήματα δημόσιας εποπτείας, διασφάλισης ποιότητας, ερευνών και κυρώσεων για τους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία των κρατών μελών. Μετά από αυτές τις αξιολογήσεις, φαίνεται ότι οι χώρες Μαυρίκιος, Νέα Ζηλανδία και Τουρκία διαθέτουν συστήματα δημόσιας εποπτείας, διασφάλισης ποιότητας, ερευνών και κυρώσεων για τους ελεγκτές και τις ελεγκτικές οντότητες τα οποία πληρούν παρόμοιες απαιτήσεις ισοδυναμίας με εκείνες που ορίζονται στα άρθρα 29, 30 και 32 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ. Κρίνεται, επομένως, σκόπιμο τα εν λόγω συστήματα να θεωρούνται ισοδύναμα με τα συστήματα δημόσιας εποπτείας, διασφάλισης ποιότητας, ερευνών και κυρώσεων για τους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία των κρατών μελών.

(3) Ο απώτερος στόχος της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων δημόσιας εποπτείας, διασφάλισης ποιότητας, ερευνών και κυρώσεων για τους ελεγκτές και τις ελεγκτικές οντότητες των κρατών μελών και των τρίτων χωρών θα πρέπει να είναι η εδραίωση αμοιβαίας εμπιστοσύνης στα εκατέρωθεν συστήματα εποπτείας βάσει της ισοδυναμίας των εν λόγω συστημάτων.

(4) Οι χώρες Βερμούδες, Νήσοι Κάιμαν, Αίγυπτος και Ρωσία έχουν συγκροτήσει ή βρίσκονται στο στάδιο της συγκρότησης συστημάτων δημόσιας εποπτείας, διασφάλισης ποιότητας, ερευνών και κυρώσεων για τους ελεγκτές και τις ελεγκτικές οντότητες. Ωστόσο, λόγω της πρόσφατης δημιουργίας των συστημάτων αυτών, δεν έχουν ακόμη χορηγηθεί ορισμένες πληροφορίες, οι κανόνες δεν εφαρμόζονται πλήρως, δεν διενεργούνται επιθεωρήσεις ή δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Για να διενεργηθεί περαιτέρω αξιολόγηση προκειμένου να ληφθεί απόφαση σχετικά με την ισοδυναμία των εν λόγω συστημάτων, χρειάζονται πρόσθετες πληροφορίες από τις εν λόγω τρίτες χώρες ώστε να υπάρξει καλύτερη κατανόηση των συστημάτων αυτών. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να παραταθεί η μεταβατική περίοδος η οποία χορηγήθηκε με την απόφαση 2011/30/ΕΕ όσον αφορά τους ελεγκτές και τις ελεγκτικές οντότητες που υποβάλλουν έκθεση ελέγχου σχετικά με ετήσιους ή ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών που έχουν συσταθεί στις εν λόγω τρίτες χώρες και των οποίων οι μεταβιβάσιμοι τίτλοι είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά κράτους μέλους.

(5) Για την προστασία των επενδυτών, οι ελεγκτές και οι ελεγκτικές οντότητες που υποβάλλουν έκθεση ελέγχου σχετικά με ετήσιους ή ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών που έχουν συσταθεί στις τρίτες χώρες που απαριθμούνται στο παράρτημα II της απόφαση 2011/30/ΕE και των οποίων οι μεταβιβάσιμοι τίτλοι είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά κράτους μέλους θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσουν τις ελεγκτικές τους δραστηριότητες στην Ένωση χωρίς να καταχωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 45 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ κατά τη διάρκεια πρόσθετης περιόδου από την 1η Αυγούστου 2016 έως τις 31 Ιουλίου 2018, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω ελεγκτές και ελεγκτικές οντότητες θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του οικείου κράτους μέλους σε σχέση με τις εκθέσεις ελέγχου που αφορούν τους ετήσιους ή τους ενοποιημένους λογαριασμούς για τα οικονομικά έτη που αρχίζουν κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Αυγούστου 2016 έως τις 31 Ιουλίου 2018. Η παρούσα απόφαση δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να εφαρμόζουν τα οικεία συστήματα ερευνών και κυρώσεων στους εν λόγω ελεγκτές και τις ελεγκτικές οντότητες.

(6) Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην εποπτική και κανονιστική συνεργασία με τρίτες χώρες σε τακτική βάση. Η απόφαση για τη χορήγηση ισοδυναμίας ή την παράταση της μεταβατικής περιόδου δεν θίγει τη δυνατότητα της Επιτροπής να προβεί σε επανεξέταση της απόφασης ανά πάσα στιγμή. Η εν λόγω επανεξέταση μπορεί να οδηγήσει στην ανάκληση της αναγνώρισης της ισοδυναμίας ή την πρόωρη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Συνεπώς, η απόφαση 2011/30/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 48 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2011/30/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 1, προστίθεται το ακόλουθο τρίτο εδάφιο:

«Για τους σκοπούς του άρθρου 46 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ, τα συστήματα δημόσιας εποπτείας, διασφάλισης ποιότητας, ερευνών και κυρώσεων για τους ελεγκτές και τις ελεγκτικές οντότητες των ακόλουθων τρίτων χωρών πληρούν απαιτήσεις οι οποίες θεωρούνται ισοδύναμες εκείνων στα άρθρα 29, 30 και 32 της εν λόγω οδηγίας αναφορικά με τις δραστηριότητες ελέγχου των ετήσιων ή ενοποιημένων λογαριασμών για τα οικονομικά έτη τα οποία αρχίζουν από την 1η Αυγούστου 2016:

1) Μαυρίκιος·

2) Νέα Ζηλανδία·

3) Τουρκία.».

2) Το άρθρο 2 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Ένα κράτος μέλος δεν εφαρμόζει το άρθρο 45 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ σε σχέση με τους ελεγκτές και τις ελεγκτικές οντότητες που υποβάλλουν έκθεση ελέγχου αναφορικά με ετήσιους ή ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών οι οποίες έχουν συσταθεί στις τρίτες χώρες που απαριθμούνται στο παράρτημα II της παρούσας απόφασης και των οποίων οι μεταβιβάσιμοι τίτλοι είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά του εν λόγω κράτους μέλους κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 14 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*), για τα οικονομικά έτη που αρχίζουν κατά τη διάρκεια της περιόδου από τις 2 Ιουλίου 2010 έως τις 31 Ιουλίου 2018, εφόσον ο οικείος ελεγκτής ή η οικεία ελεγκτική οντότητα παρέχει στις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το όνομα και τη διεύθυνση του σχετικού ελεγκτή ή της σχετικής ελεγκτικής οντότητας και πληροφορίες για τη νομική δομή του (της)·

β) αν ο ελεγκτής ή η ελεγκτική οντότητα ανήκει σε δίκτυο, περιγραφή του δικτύου·

γ) τα ελεγκτικά πρότυπα και τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας που έχουν εφαρμοστεί στον σχετικό έλεγχο·

δ) περιγραφή του εσωτερικού συστήματος ποιοτικού ελέγχου της ελεγκτικής οντότητας·

ε) ένδειξη του κατά πόσον και πότε διενεργήθηκε ο τελευταίος έλεγχος διασφάλισης ποιότητας του ελεγκτή ή της ελεγκτικής οντότητας και τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας. Αν οι αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα του τελευταίου ελέγχου διασφάλισης ποιότητας δεν είναι δημόσιες, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών χειρίζονται αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές.

(*) Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1).»."

3) Το παράρτημα II αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016.

Για την Επιτροπή

Valdis DOMBROVSKIS

Αντιπρόεδρος

(1)  ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 87.

(2)  Απόφαση 2011/30/ΕΕ της Επιτροπής, της 19ης Ιανουαρίου 2011, σχετικά με την ισοδυναμία των συστημάτων δημόσιας εποπτείας, διασφάλισης ποιότητας, ερευνών και κυρώσεων ορισμένων τρίτων χωρών για τους ελεγκτές και τις ελεγκτικές οντότητες, καθώς και για μεταβατική περίοδο για τις δραστηριότητες ελέγχου των ελεγκτών και των ελεγκτικών αρχών ορισμένων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 15 της 20.1.2011, σ. 12).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Βερμούδες

Νήσοι Κάιμαν

Αίγυπτος

Ρωσία.»

Πηγή: Taxheaven