Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1109761 ΕΞ 2016 1449/19.7.2016 Οφειλές που προκύπτουν από αντικανονική καθυστέρηση από πλευράς πιστωτικών ιδρυμάτων στην απόδοση κατασχέσεων προς ασφαλιστικά ταμεία και άλλους φορείς του Δημοσίου

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1109761 ΕΞ 2016 1449/19.7.2016 Οφειλές που προκύπτουν από αντικανονική καθυστέρηση από πλευράς πιστωτικών ιδρυμάτων στην απόδοση κατασχέσεων προς ασφαλιστικά ταμεία και άλλους φορείς του Δημοσίου

Αθήνα, 19/07/2016 -14:47
Αριθ. Πρωτ: ΑΤΚΕ 1109761 ΕΞ 2016 1449

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Λιακοπούλου
Τηλέφωνο: 2103234735
FAX: 210.32.35.135


Σε απάντηση  ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές, του Πίνακα Διανομής σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ- ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, μετά την αντικατάστασή του, με έναρξη ισχύος από 1.1.2014, από τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 6 του ν.4224/2013 (Α' 288), προβλέπεται η δυνατότητα του οφειλέτη να ζητά απαλλαγή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δημόσιο και προς τους τρίτους, από τους τόκους και το πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η μη εμπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Ωστόσο, η απαλλαγή δεν χορηγείται εάν δεν έχουν εξοφληθεί όλοι οι φόροι για τους οποίους επιβλήθηκαν οι τόκοι και το πρόστιμο. Ομοίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.4174/2013 (Α' 170), ο φορολογούμενος δύναται, από 1.1.2014 κατά το άρθρο 67 του ίδιου νόμου, να ζητά απαλλαγή των ληξιπρόθεσμων οφειλών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4174/2013 από τόκους ή πρόστιμο, σε περίπτωση ανωτέρας βίας, με την προϋπόθεση εξόφλησης, πριν από το αίτημα απαλλαγής, όλων των φόρων για τους οποίους έχουν επιβληθεί τα πρόστιμα. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της απαλλαγής του αμέσως ανωτέρω νόμου, είναι, καταρχήν, η εξόφληση όλων των φόρων για τους οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα. Αρμόδιος να αποφανθεί για την απαλλαγή ή μη από τόκους και πρόστιμα, κατά τις ως άνω διατάξεις, είναι, κατά περίπτωση και από 26.2.2014, ο αρμόδιος για την είσπραξη της οφειλής Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.

Τέλος, ζητήματα που προκύπτουν από την τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους των Πιστωτικών Ιδρυμάτων απόδοσης ποσών από κατασχετήρια προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία και άλλους φορείς του Δημοσίου που θίγονται στη συγκεκριμένη Ερώτηση, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο οποίο αποστέλλεται το παρόν με φωτοαντίγραφο της ερώτησης για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ.ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven