Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1109531 ΕΞ 2016 1491/19.7.2016 Προοπτική είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλόμενων φόρων ύψους 87 δις ευρώ

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1109531 ΕΞ 2016 1491/19.7.2016 Προοπτική είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλόμενων φόρων ύψους 87 δις ευρώ

Αθήνα, 19/07/2016- 13:15
Αριθ. Πρωτ:ΑΤΚΕ 1109531 ΕΞ 2016 1491

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ.Λυμπέρη
Τηλέφωνο: 210 33.75.247
FAX: 210.32.35.135
e-mail: mlyb@1988.syzefxis.gov.gr


Σε απάντηση ερώτησης, που κατατέθηκε από τον ανωτέρω Βουλευτή, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στους οικονομικά αδύναμους οφειλέτες, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης ρύθμισης των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις των υποπαραγράφων Α1 (ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας) και Α2 (πάγια ρύθμιση) του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α'107), καθώς και στις κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσες Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1111/21.5.2013 και ΠΟΛ.1112/21.5.2013 -(Β'1237 - σχετ. και οι εγκύκλιοι ΠΟΛ.1140/14.6.2013, ΠΟΛ.1172/9.7.2013 και ΠΟΛ.1226/9.10.2015) και στις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας-σχετ. Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1277/27.12.2013 και εγκύκλιοι ΠΟΛ.1189/1.8.2014 και ΠΟΛ.1226/9.10.2015), όπως ισχύουν. Σε κάθε περίπτωση, ο οφειλέτης μπορεί να απευθυνθεί στην Υπηρεσία ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής (κατά περίπτωση Δ.Ο.Υ.,/Τελωνείο, κλπ) προκειμένου να του παρασχεθούν διευκρινίσεις σχετικά με τα συγκεκριμένα στοιχεία της υπόθεσής του εντός του θεσμικού πλαισίου που ορίζεται από τις ως άνω σχετικές διατάξεις καθώς και για τις υφιστάμενες δυνατότητες ρύθμισης των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών του.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του ν.δ.356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) και του άρθρου 48 παρ.1 του ν.4174/2013 (Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας), όπως ισχύουν, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης έχει την υποχρέωση να επιδιώξει την είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών, ανεξάρτητα από την αιτία προέλευσής τους, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο αναγκαστικά μέτρα (κατάσχεση ακινήτων κτλ), κατά των οφειλετών για το καθυστερούμενο μέρος του χρέους είτε αθροιστικά είτε καθένα χωριστά κατά την ελεύθερη κρίση του με σκοπό την άμεση είσπραξη της οφειλής και τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.12 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α' 94), η Φορολογική Διοίκηση δύναται να επιλέγει κατά προτεραιότητα τις προς επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υποθέσεις με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή εξαιρετικά και με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και δεν δημοσιοποιούνται.

Τέλος, σε κάθε περίπτωση η πορεία των εισπράξεων έναντι ληξιπροθέσμων οφειλών με βάση τη διάκριση μεταξύ παλαιών και νέων ληξιπροθέσμων οφειλών δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr (Δημόσια δεδομένα, Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης- tax administration monitor) του Υπουργείου Οικονομικών.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ.ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven