Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1109560 ΕΞ 2016/1733/19.7.2016 Αδικαιολόγητη η αύξηση του ΦΠΑ στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1109560 ΕΞ 2016/1733/19.7.2016 Αδικαιολόγητη η αύξηση του ΦΠΑ στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων

Αθήνα,19/07/2016- 13:25
Αρ.Πρωτ.: ΑΤΚΕ 1109560 ΕΞ 2016/1733

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ. Κυρλιγκίτση
Τηλέφωνο: 210 3235114
FAX: 210 3235135
e-mail: ckirlig@1988.syzefxis.gov.gr

Σε απάντηση  ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Γερμενής, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Υποκεφαλαίου Δ', του Κεφαλαίου Β', του μέρους πρώτου του πρόσφατα ψηφισθέντος ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94 Α', 27.5.2016), ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) στη φορολογητέα αξία. Η έναρξη ισχύος της ανωτέρω διάταξης είναι από 1.6.2016.

Η θεσμοθέτηση των μέτρων αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ στη διάρκεια των τελευταίων ετών κατέστη αναγκαία προκειμένου να διευρυνθεί η φορολογητέα βάση και να αυξηθούν τα έσοδα Φ.Π.Α., ενώ εντάσσεται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων δημοσιονομικής προσαρμογής που κρίθηκαν ως απολύτως επιβεβλημένες δεδομένης της κρίσιμης οικονομικής συγκυρίας.

Η υπαγωγή των ιδιωτικών Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24% εντάσσεται στο ανωτέρω πλαίσιο παρεμβάσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με την περίπτωση 3 του κεφαλαίου Β' «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος III του ανωτέρω Κώδικα ΦΠΑ, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί και ισχύει, στο μειωμένο συντελεστή 13% παραμένει η παροχή υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες γενικά.

Επισημαίνεται πάντως ότι στο πλαίσιο κάθε διαδικασίας επανεξέτασης των συντελεστών ΦΠΑ καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να περιορίζονται οι επιπτώσεις από τις πιθανές μεταβολές, ιδιαιτέρως για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ενώ δίνεται προτεραιότητα σε θέματα που αφορούν άτομα που χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης (π.χ. ηλικιωμένοι) λαμβάνοντας όμως υπόψη τις επικρατούσες δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας μας.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven