Αριθ. πρωτ.: 346/8.7.2016 Σχετικά με τη δυνατότητα επανένταξης στη ρύθμιση των 100 δόσεων

Αριθ. πρωτ.: 346/8.7.2016 Σχετικά με τη δυνατότητα επανένταξης στη ρύθμιση των 100 δόσεων

Αθήνα, 08.07.2016
Αριθ. Πρωτ.: 346

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Α.Τ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 10110 - Αθήνα
TELEFAX: 210 5203872
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2131516116
E-MAIL: ypertns@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη δυνατότητα επανένταξης στη ρύθμιση των 100 δόσεων»

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από τον βουλευτή κ. Σ. Δανέλλη, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν.4321/2015, προβλέφθηκε η δυνατότητα καταβολής των οφειλών σε έως 100 δόσεις, με έκπτωση σε ποσοστό έως 100% επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, αναλόγως με το σχήμα των δόσεων που είχε επιλεχθεί και επιτόκιο αποπληρωμής 3%.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι με το υπ' αρ. 437/26.2.2016 έγγραφο του Υπουργείου μας έχουν δοθεί οδηγίες ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4321/2015. Ειδικότερα, επισημαίνεται σε περιπτώσεις που υφίστανται ρυθμισμένες οφειλές του Ν. 4321/2015, όπως ισχύει, οι οποίες καταβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις, και στη συνέχεια προκύψουν άλλες ασφαλιστικές οφειλές που δεν σχετίζονται με τρέχουσες εισφορές, οι τελευταίες δύνανται να υπαχθούν αυτοτελώς στις σχετικές πάγιες ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών (Ν.4152/2013), ενώ δε θίγονται οι λοιπές ρυθμισμένες οφειλές.

Οι οφειλέτες που έχουν απολέσει τη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 λόγω μη καταβολής ασφαλιστικών οφειλών που δεν αποτελούν τρέχουσες εισφορές και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του παραπάνω νόμου, δε θεωρούνται έκπτωτοι και δύνανται να τη συνεχίσουν, εφόσον καταβάλλουν τις δόσεις που θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί, αν η ρύθμιση δεν είχε απολεσθεί.

Τέλος, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Ε1 της παρ. Ε του Ν.4336/2015 (Α', 94), τροποποιήθηκε το πλαίσιο ρύθμισης οφειλών. Συγκεκριμένα, σήμερα, οι οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ρυθμίζονται βάσει των διατάξεων του Ν. 4152/2013 (Α', 107), ενώ το επιτόκιο αποπληρωμής της ρύθμισης ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, προσαυξημένο πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένο. 


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven