Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρ. πρωτ.: ΔΑ4Β/Φ 204/3/οικ. 29190/ 28.7.2016 Τήρηση οδηγιών για τη χορήγηση παροχών ασθενείας σε είδος στην Ελλάδα για την κατηγορία δικαιούχων ασφαλισμένων Ευρωπαϊκού Φορέα, κατόχων Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ)

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρ. πρωτ.: ΔΑ4Β/Φ 204/3/οικ. 29190/ 28.7.2016 Τήρηση οδηγιών για τη χορήγηση παροχών ασθενείας σε είδος στην Ελλάδα για την κατηγορία δικαιούχων ασφαλισμένων Ευρωπαϊκού Φορέα, κατόχων Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ)

ΜΑΡΟΥΣΙ, 28 /07 /2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΑ4Β/Φ204/3/οικ. 29190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ Ε.Ε.

Ταχ. Δ/νση:Απ. Παύλου 12, Μαρούσι
Ταχ. Κώδ.:151 23
Πληροφορίες:Μ. Κυρίμη
Τηλέφωνο:210 8110 916, 918, 919
FAX:210 8110 945
URL:www.eopyy.gov.gr
E-maild12.t2@eopyy.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Τήρηση οδηγιών για τη χορήγηση παροχών ασθενείας σε είδος στην Ελλάδα για την κατηγορία δικαιούχων ασφαλισμένων Ευρωπαϊκού Φορέα, κατόχων Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ)

ΣΧΕΤ.: Η αρ. πρωτ, ΔΑ4Β/Φ204/1/οικ. 28857/22.7.2015 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: Β5Θ3ΟΞ7Μ-ΞΝ5)

Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής εγκυκλίου με την οποία δίδονται αναλυτικές οδηγίες για τη χορήγηση περίθαλψης σε ασφαλισμένους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια διαμονής στην Ελλάδα και κατόπιν διαπίστωσης από την Υπηρεσία μας περί μη τήρησης των προβλεπόμενων όρων και προϋποθέσεων όπως ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σχετικά με τη χρήση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας Ευρωπαίων ασφαλισμένων που επισκέπτονται προσωρινά τη χώρα μας, επανερχόμαστε και εφιστούμε την προσοχή αναφορικά με τα κάτωθι:

- Σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς η χρήση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) επιτρέπεται για τη χορήγηση παροχών ασθενείας σε είδος που καθίστανται ιατρικά αναγκαίες κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής ενός ασφαλισμένου σε κράτος μέλος άλλο από το αρμόδιο εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις περί ιατρικώς αναγκαίου και λαμβάνοντας υπόψη ότι η χορηγούμενη περίθαλψη έχει σκοπό να επιτρέψει στο συγκεκριμένο άτομο να συνεχίσει την προσωρινή του διαμονή υπό ασφαλείς ιατρικές συνθήκες.

- Σε περιπτώσεις όπου ο αρμόδιος επαγγελματίας υγείας εκτιμά ότι η κατάσταση υγείας ενός ασθενή απαιτεί μακροχρόνια θεραπεία (νοσηλεία) που δεν επιτρέπει στον ασφαλισμένο να επιστρέψει σύντομα στο κράτος μέλος της κατοικίας του για να λάβει την απαιτούμενη θεραπεία, ο ασφαλισμένος ή το οικείο του περιβάλλον μπορεί να αιτηθεί την έκδοση του φορητού εντύπου S2 από τον αρμόδιο Φορέα του κράτους μέλους από το οποίο προέρχεται (το οποίο αφορά προγραμματισμένη νοσηλεία) ή άλλου φορητού εντύπου και να μην γίνεται χρήση της ΕΚΑΑ για τη χρέωση των παροχών ασθενείας σε είδος που λαμβάνει ο ασφαλισμένος.

- Σημειώνεται ότι για τις κατηγορίες ασφαλισμένων Ευρωπαϊκών Φορέων οι οποίοι κατοικούν μόνιμα στη χώρα μας και είναι κάτοχοι Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως απόρροια χρήσης του εκδοθέντος φορητού εντύπου S1 από τον αρμόδιο Φορέα του κράτους μέλους από το οποίο προέρχονται, αυτοί εξισώνονται στον τόπο κατοικίας τους σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας με τους ασφαλισμένους Ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι σχετικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον ΕΟΠΥΥ για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών για την μετέπειτα αναζήτηση της δαπάνης.

Η υποβολή του εντύπου S1 από τον Ευρωπαϊκό Φορέα Ασφάλισης του ασφαλισμένου για την απόκτηση βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στην Ελλάδα, αποτελεί επίσης δυνατότητα που θα πρέπει να εξετάζεται στις περιπτώσεις όταν δεν προβλέπεται σύντομη επιστροφή του ασφαλισμένου στο κράτος μέλος προέλευσης, εξαιτίας της κατάστασης υγείας του.

- Οι κατηγορίες Παρόχων Υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Αναπηρίας και ιδιαίτερα όλα τα Κέντρα Αποθεραπείας Αποκατάστασης και οι Ψυχιατρικές Κλινικές που δέχονται Ευρωπαίους ασφαλισμένους αρχικά με έντυπο δικαίωμα Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις υποβολές που αφορούν παρατεταμένες νοσηλείες άνω του ενός μηνός διότι αυτές δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ εφόσον δεν θα είναι εφικτή η διεκδίκηση της δαπάνης από τον αντίστοιχο Οργανισμό Σύνδεσης της χώρας.

- Για το λόγο αυτό, οι ανωτέρω υπηρεσίες παρόχων θα πρέπει να αναζητούν από τον ασφαλισμένο ή το οικείο του περιβάλλον το κατάλληλο κατά περίπτωση έντυπο δικαίωμα κάλυψης του ασφαλισμένου και να το υποβάλουν στον Οργανισμό προκειμένου να είναι δυνατή η αποζημίωσή τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται όλοι οι Πάροχοι Υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας να μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων κατά την υποδοχή και εξυπηρέτηση των Ευρωπαίων ασφαλισμένων προκειμένου να διασφαλισθεί η εξυπηρέτηση των Ευρωπαίων ασφαλισμένων κατά τη διάρκεια παραμονής τους στη χώρα μας με την ταυτόχρονη διασφάλιση της αναζήτησης των δαπανών κατ’ εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

Η διεκδίκηση της απόδοσης δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ ως Οργανισμού Σύνδεσης έναντι των λοιπών Οργανισμών Σύνδεσης Ευρωπαϊκών Φορέων για παροχές σε είδος, συνδέεται άμεσα με την ορθή εφαρμογή και τήρηση όλων των διαδικασιών / οδηγιών που προβλέπονται κατά τη χορήγηση της περίθαλψης στη χώρα μας όπως έχουν περιγραφεί αναλυτικά στις σχετικές οδηγίες που έχουν αποσταλεί από την Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων και η συνδρομή όλων των εμπλεκομένων κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια πόρων για τη χώρα μας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ακριβές Αντίγραφο
Τμήμα Γραμματείας ΕΟΠΥΥ

Πηγή: Taxheaven