Ε.Ε.Τ.Σ. Αριθμ. 6/27.7.2016 Απόφαση Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών με θέμα τη «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα»

Ε.Ε.Τ.Σ. Αριθμ. 6/27.7.2016 Απόφαση Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών με θέμα τη «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα»

Αριθμ. 6

(ΦΕΚ Β' 2359/29-07-2016)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α' 65), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Ιουνίου 2015 (Α'66) και αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 14ης Ιουλίου 2015, οι οποίες κυρώθηκαν με τα άρθρα 1, 2 και 3 του Ν. 4350 / 2015 (Α' 161), όπως ισχύει, αντίστοιχα.

2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (α' 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 4350/2015 (Α' 161), όπως ισχύει.

3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 2/47604/0004/15.7.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων» (ΑΔΑ: ΩΙΩΚΗ-ΣΧΠ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/50723/0004/3.8.2015 (ΑΔΑ: Ψ6ΕΝΗ-8Ρ7), 2/51692/0004/11.8.2015 (ΑΔΑ: ΨΛΨΨΗ-ΠΙΒ), 2/53276/0004/24.8.2015 (ΑΔΑ: 78ΞΙΗ- Τ9Φ), 2/72914/0004/18.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΔΕ7Η-ΤΗΟ), 2/25260/0004/9.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΠ8ΠΗ-ΑΞΠ), και 2/53585/0004/29.6.2016 (ΑΔΑ: 7ΘΨΟΗ-ΦΝΤ) και ισχύει.

4. Την υπ' αριθ. 1/7.1.2016 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (Ε.Ε.Τ.Σ.): «Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 768/30.09.2015 απόφασης «Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 664/21.07.2015 απόφασης «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β' 1563), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β 2118)» (Β 8 και Β' 185), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 5/5.4.2016 (Β' 1069) και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).

6. Την αναγκαιότητα κατάργησης και αντικατάστασης της υπό στοιχείο (4) απόφασης για την επικαιροποίηση και πληρότητα των προβλεπόμενων σε αυτή.

7. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση ειδικών υποεπιτροπών 

Συστήνεται ειδική υποεπιτροπή, ανά πιστωτικό ίδρυμα (Π.Ι.) που λειτουργεί στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με αρμοδιότητα την έγκριση συγκεκριμένων συναλλαγών που εμπίπτουν στην παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου του άρθρου 4 του Ν. 4350/2015 (Α'161), κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις των επόμενων άρθρων.

Άρθρο 2
Σύνθεση ειδικών υποεπιτροπών 

Κάθε ειδική υποεπιτροπή απαρτίζεται, ανά πιστωτικό ίδρυμα, από τον/την Πρόεδρο και από τουλάχιστον δύο ακόμα μέλη. Ο Πρόεδρος της ειδικής υποεπιτροπής κατέχει θέση κατ' ελάχιστον βοηθού ή αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή ή Συμβούλου Διοίκησης ενώ δύο από τα μέλη της κατέχουν κατ' ελάχιστον θέση Διευθυντή. Ο Πρόεδρος της ειδικής υποεπιτροπής δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις της υποεπιτροπής εκπροσώπους άλλων υπηρεσιακών μονάδων του Π.Ι. ή άλλων φορέων, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 3
Αιτήματα νομικών προσώπων ατομικών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών 

1. Οι ειδικές υποεπιτροπές εξετάζουν αιτήματα νομικών προσώπων κάθε νομικής μορφής και αντικειμένου δραστηριότητας, όπως και ατομικών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι αιτούνται μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό για: 

α) εκτέλεση πληρωμών έναντι παραστατικών (π.χ. τιμολόγια, προτιμολόγια, φορτωτικές, συνδρομές, κ.λπ.), 

β) άνοιγμα νέων ενέγγυων πιστώσεων και πιστώσεων σε αναμονή, 

γ) έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών, και 

δ) προθεσμιακές υποχρεώσεις από διακανονισμό αξιών προς είσπραξη και τριτεγγυημένα και λοιπά χρηματόγραφα που συνδέονται με εισαγωγές, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, εφόσον το συνολικό ύψος των αιτημάτων για κάθε πελάτη σε κάθε Π.Ι. δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα, με μία ή περισσότερες συναλλαγές.

Τα αιτήματα που αφορούν τις ανωτέρω υπό β), γ) και δ) κατηγορίες θα υποβάλλονται κατά το άνοιγμα ή έκδοση στην υποεπιτροπή του Π.Ι. ή στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, μέσω του Π.Ι., ανάλογα με το ύψος της συναλλαγής και θα καλύπτουν όλες τις παρεπόμενες με τη συναλλαγή πράξεις (τροποποίηση, εκτέλεση, πληρωμή) εφόσον δεν αλλάζει το ύψος της συναλλαγής σε ποσοστό ίσο η μεγαλύτερο του 10 %.

2. Τα Π.Ι. υποχρεούνται να τηρούν αναλυτικό αρχείο με τα αιτήματα που διαχειρίζονται, τις αποφάσεις επί των αιτημάτων αυτών, καθώς και τις εκταμιεύσεις ποσών για εγκεκριμένες συναλλαγές. Για τις απορριπτικές αποφάσεις απαιτείται ειδική αιτιολόγηση.

3. Τα Π.Ι. υποχρεούνται να αποστέλλουν καθημερινά στην Ε.Ε.Τ.Σ. το αναλυτικό αρχείο της παρ. 2 πλήρως ενημερωμένο με την ημερήσια κίνηση.

Άρθρο 4
Εβδομαδιαίο εγκριτικό όριο ανά Π.Ι.

Κωδικός αριθμός

Όνομα πιστωτικού ιδρύματος

Εβδομαδιαίο όριο ποσού σε ευρώ

011

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

112.000.000,00

014

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

112.000.000,00

016

ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

6.300.000,00

017

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

112.000.000,00

026

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

112.000.000,00

034

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

840.000,00

056

AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε.

840.000,00

069

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

1.400.000,00

075

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.

840.000,00

087

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ.

2.800.000,00

088

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

840.000,00

089

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

840.000,00

091

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

840.000,00

094

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.

840.000,00

095

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

840.000,00

099

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

840.000,00

064

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC

1.680.000,00

071

HSBC BANK PLC

3.500.000,00

072

UNICREDIT BANK A.G.

1.680.000,00

084

CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED

5.500.000,00

081

BANK OF AMERICA N.A.

380.000

107

KEDR OPEN JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK

380.000

109

T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.

380.000

116

PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD

1.000.000

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΟΡΙΟ

480.280.0001. Το εβδομαδιαίο εγκριτικό όριο των ειδικών υποεπιτροπών για κάθε Π.Ι για την έγκριση των ως άνω συναλλαγών, ορίζεται ως ακολούθως: 

2. Τα Π.Ι. υποχρεούνται να αποστέλλουν στην Ε.Ε.Τ.Σ. κάθε Πέμπτη και μέχρι ώρα 15.00, αναφορά στην οποία θα αναγράφεται το τυχόν επιπλέον εφάπαξ εβδομαδιαίο ποσό που απαιτείται ώστε να εκτελέσουν πληρωμές εγκρίσεων αιτημάτων της ίδιας εβδομάδας. Σε αυτήν την περίπτωση τα Π.Ι. θα πρέπει να αναγράφουν στη σχετική αναφορά τους 
α) το συνολικό αναλωθέν ποσό της συγκεκριμένης εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας Πέμπτης, 
β) το εκτιμώμενο ποσό ανάλωσης για την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας.

Άρθρο 5
Διακρίσεις συναλλαγών

1. Για συναλλαγές που υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ, το μηνιαίο εγκριτικό όριο της ειδικής υποεπιτροπής ανά πελάτη νομικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία αξία των εισαγωγών και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων της περιόδου 01/07/2014-30/06/2016, μέσω Π.Ι. που λειτουργούν στην Ελλάδα, προσαυξημένη κατά 40%.

2. ειδικότερα για την απόκτηση παγίων στοιχείων και πραγματοποίηση δαπανών/ συνδρομών από νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως και από ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, καθώς και για ιδρυθέντα μετά την 1η Οκτωβρίου 2014 νομικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες δεν ισχύει το στοιχείο ιστορικότητας της περιόδου 01/07/201430/06/2016 της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6
Διαδικασία και δικαιολογητικά 

1. Για την εξέταση αιτημάτων ποσού από 10.000,01 έως και 30.000 ευρώ από τις υποεπιτροπές των Π.Ι., καθώς και στην περίπτωση εξέτασης αιτημάτων από την Ε.Ε.Τ.Σ. κατόπιν εισήγησης των Π.Ι., η αίτηση του πελάτη πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) τιμολόγια και παραστατικά τεκμηρίωσης της αιτούμενης συναλλαγής,

β) υπεύθυνη δήλωση του πελάτη με την οποία να δηλώνει, μεταξύ άλλων ότι:
i. τα προσκομισθέντα τιμολόγια, παραστατικά και δικαιολογητικά είναι γνήσια,
ii. δεν έχει προσκομίσει προς έγκριση σε άλλο Π.Ι. που λειτουργεί στην Ελλάδα τα ίδια παραστατικά μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό,
iii. το συνολικό ανά μήνα χρηματικό ποσό, εξαιρουμένων τυχόν δασμών, που μετέφερε στο εξωτερικό από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά 
τη διάρκεια της περιόδου 01/07/2014 - 30/06/2016 στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, αποτυπώνεται στο συνημμένο Πίνακα 1, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης,
iv. αποδέχεται πως πιθανή έγκριση του αιτήματός του ισχύει για δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.

2. Για την εξέταση αιτημάτων ποσού άνω των 30.000 ευρώ από τις υποεπιτροπές των Π.Ι., καθώς και στην περίπτωση εξέτασης αιτημάτων από την Ε.Ε.Τ.Σ. κατόπιν εισήγησης των Π.Ι., η αίτηση του πελάτη πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) τιμολόγια και παραστατικά τεκμηρίωσης της αιτούμενης συναλλαγής,
β) υπεύθυνη δήλωση του πελάτη με την οποία να δηλώνει, μεταξύ άλλων ότι:
i. τα προσκομισθέντα τιμολόγια, παραστατικά και δικαιολογητικά είναι γνήσια,
ii. δεν έχει προσκομίσει προς έγκριση σε άλλο Π.Ι. που λειτουργεί στην Ελλάδα τα ίδια παραστατικά μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό,
iii. το συνολικό ανά μήνα χρηματικό ποσό, εξαιρουμένων τυχόν δασμών, που μετέφερε στο εξωτερικό από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της περιόδου 01/07/2014 - 30/06/2016 στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, αποτυπώνεται στο συνημμένο Πίνακα 1, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης,
iv. το ποσό της αιτούμενης μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό, συναθροιζόμενο με το ποσό που ήδη έχει εγκριθεί εντός του μήνα από το σύνολο του τραπεζικού συστήματος της χώρας δεν υπερβαίνει σωρευτικά για τον ίδιο μήνα το 10% της μέγιστης μηνιαίας αξίας των εισαγωγών/ενδοκοινοτικών αποκτήσεων της περιόδου 01/07/2014 - 30/06/2016, και
v. αποδέχεται πως πιθανή έγκριση του αιτήματός του ισχύει για δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.
Το ανωτέρω σημείο iv. του στοιχείου β) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου λαμβάνεται υπόψη, ωστόσο, δεν δεσμεύει την έγκριση αιτημάτων από την Ε.Ε.Τ.Σ. κατόπιν εισήγησης των Π.Ι.

3. ειδικότερα για αιτήματα νομικών προσώπων για την έγκριση μεταφορών κεφαλαίων στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, τα οποία περιλαμβάνουν τιμολόγια, παραστατικά ή δικαιολογητικά που:
(α) υπερβαίνουν σε απόλυτο αριθμό τα πενήντα (50) ή 
(β) το ποσό τους κυμαίνεται από 10.000,01 έως και 30.000 ευρώ, και
(γ) αφορούν πληρωμές προς το εξωτερικό έως και ένα μήνα από την ημερομηνία του αιτήματος του νομικού προσώπου προς το Π.Ι. συνεργασίας του,
δεν είναι απαραίτητο να προσκομίζονται από το νομικό πρόσωπο στο Π.Ι..
Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις, το αιτούμενο τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό νομικό πρόσωπο πρέπει:
(i) να συμπληρώνει και προσκομίζει, ως αναπόσπαστο μέρος του αιτήματός του, τον επισυναπτόμενο Πίνακα 3 ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης,, και
(ii) να δηλώνει, στην υπεύθυνη δήλωση που προσκομίζει στο κατάστημα ή μέσω internet banking, πως «όλα τα μη προσκομισθέντα τιμολόγια, παραστατικά και δικαιολογητικά είναι γνήσια και, εφόσον του ζητηθεί, θα τα προσκομίσει αμελλητί στο πιστωτικό ίδρυμα ή/και στην Ε.Ε.Τ.Σ. Κατά τα λοιπά ισχύουν, ανάλογα με την περίπτωση, τα σημεία ii) έως iv), στοιχείο β) της παρ. 1 και ii) έως v), στοιχείο β) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7
Διάρκεια ισχύος έγκρισης 

Η εκταμίευση εγκεκριμένης συναλλαγής από την Ε.Ε.Τ.Σ. και τις ειδικές υποεπιτροπές των Π.Ι. ισχύει για δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της κοινοποίησης της έγκρισης στο Π.Ι. για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου πελάτη της.

Άρθρο 8
Αξιολόγηση αιτημάτων

1. Για την αξιολόγηση των αιτημάτων που εμπίπτουν στις εγκριτικές αρμοδιότητες των ειδικών υποεπιτροπών, απαιτείται να ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Τα αιτήματα των πελατών πρέπει να είναι σαφή και να συνοδεύονται από όλα τα παραστατικά και δικαιολογητικά (π.χ. τιμολόγια, φορτωτικές κ.λπ), επαρκή για την τεκμηρίωση της φύσης των συναλλαγών και της αναγκαιότητας εκτέλεσής τους.
β) Η ειδική υποεπιτροπή θεσπίζει διαδικασίες διαχείρισης και προτεραιοποίησης των αιτημάτων πελατών, λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό περιθώριο πληρωμής, π.χ. ληξιπρόθεσμα τιμολόγια, pro forma, cash on delivery (COD), κ.λπ. και, στις περιπτώσεις εισαγωγής, τη φύση του εισαγόμενου προϊόντος και την αναγκαιότητά του για τη διαφύλαξη του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.

2. Προς διευκόλυνση των Π.Ι. επισυνάπτεται ενδεικτικός Πίνακας 2, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, με την ανά κατηγορία προτεραιοποίηση πληρωμών για εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες.

Άρθρο 9
Προσμέτρηση στο εγκριτικό όριο 

1. Στο εγκριτικό όριο κάθε Π.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 4 προσμετρώνται μόνο:
α) οι συναλλαγές της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας,
β) οι πληρωμές που αφορούν στην κάλυψη ίδιων λειτουργικών εξόδων των Π.Ι..

Αντίθετα, δεν προσμετρώνται στο εγκριτικό όριο κάθε Π.Ι., αιτήματα των στοιχείων β), γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας, τα οποία έχουν εγκριθεί πριν την 28η Ιουνίου 2015, δεδομένου ότι οι εν λόγω πράξεις συνδέονται με ανέκκλητες ανειλημμένες υποχρεώσεις των Π.Ι. που δημιουργήθηκαν πριν την τραπεζική αργία έναντι αντισυμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τους οικείους Ομοιόμορφους Κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (Δ.Ε.Ε.) και τις διεθνείς εμπορικές πρακτικές.

Άρθρο 10

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η απόφαση 1/7.1.2016 (Β' 8) της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (Ε.Ε.Τ.Σ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β' 185 και Β' 1069) περί «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 768/30.09.2015 απόφασης "Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 664/21.07.2015 απόφασης «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β' 1563), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει" (Β' 2118)».

Η παρούσα απόφαση ισχύει μία εβδομάδα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2016

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών 
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Πηγή: Taxheaven