Αριθ. Γ5/οικ. 57494/ 27.7.2016 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Αριθ. Γ5/οικ. 57494/ 27.7.2016 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Αριθ. Γ5/οικ.57494

(ΦΕΚ Β' 2358/29-07-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/26-01-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/ Α/02-03-2011), «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/ 01-03-2012), ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Συστήματος Υγείας και εποπτευόμενων φορέων».

4. Τις διατάξεις του Ν. 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α/ 09-12-2013). «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 127 του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/24-03-2014).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/ Α/19-03-2015), «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005).

8. Το Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α/2014), «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

9. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/2015), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27-01-2015), «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» 24/2015 (ΦΕΚ 20/ Α/27-01-2015). Υπουργική απόφαση Γ5/17229/13.4.2016 (ΦΕΚ Β΄ 1119/20.4.2016).

11. Την υπ’ αριθ. Γ5/17229/13.4.2016 (ΦΕΚ Β΄ 1119/ 20.4.2016) υπουργική απόφαση, «Αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/26-01-2010)».

12. Την υπ’ αριθ. Γ5/οικ. 28408/15.4.2016 (ΦΕΚ 1102/ Β/2016) υπουργική απόφαση «Διατάξεις τιμολόγησης Φαρμάκων».

13. Την υπ’ αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ.104744/25.10.2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2912/Β/30-10-2012), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ./19389/17.12.2012 (ΦΕΚ 3356/ Β/17-12-2012) και την υπ’ αριθ. 82961/5.9.2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2219/Β/09-09-2013).

14. Την υπ’ αριθ. οικ. 3457/14.1.2014 (ΦΕΚ 64/Β/16-01-2014) υπουργική απόφαση, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων».

15. Την υπ’ αριθ. οικ. 28822/1.4.2014 (ΦΕΚ 878/Β/ 08-04-2014) υπουργική απόφαση, αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/ Α/26-01-2010) και τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ’ αριθ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β/16-01-2014) υπουργικής απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων». 

16. Την υπ’ αριθ. οικ. 38733/29.4.2014 (ΦΕΚ 1144/Β/ 06-05-2014) υπουργική απόφαση, τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αριθ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β/ 16-01-2014) υπουργικής απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων», όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. Γ5/οικ.41797/3.6.2015 (ΦΕΚ 1043/Β/ 04-06-2015) υπουργική απόφαση, «Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 38733/29.04.2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1144/Β/2014), «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης φαρμάκων», όπως διορθώθηκε με την υπ’ αριθ. Γ5οικ 41797/3-6-2015 (ΦΕΚ 1078/Β/09-06-2015) υπουργική απόφαση.

17. Την υπ’ αριθ. οικ. 43063/16.5.2014 (ΦΕΚ 1276/Β/ 20-05-2014) υπουργική απόφαση, τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. οικ. 38733/6-5-2014 (ΦΕΚ 1144/ Β΄) υπουργικής απόφασης: Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αριθ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β/16-01-2014) υπουργικής απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων».

18. Την υπ’ αριθ. οικ. 43065/16.5.2014 (ΦΕΚ 1276/Β/ 20-05-2014) υπουργική απόφαση, τροποποίηση του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. οικ. 28822/8-4-2014 (ΦΕΚ 878/Β΄) υπουργικής απόφασης: «Αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 3816/2010 (Α΄ 6)».

19. Την υπ’ αριθ. οικ. 45001/22.5.2014 (ΦΕΚ 1435/Β/ 04-06-2014) υπουργική απόφαση, «Ρυθμίσεις διάθεσης και χορήγησης των φαρμακευτικών προϊόντων της παρ. 2 άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

20. Την υπ’ αριθ. οικ. 49516/2014 (ΦΕΚ 1511/Β/ 06-06-2014) υπουργική απόφαση, «Διατάξεις Συνταγογράφησης και Αποζημίωσης Ογκολογικών Φαρμάκων».

21. Την υπ’ αριθ. οικ. 66790/28.7.2014 (ΦΕΚ 2084/Β/ 30-07-2014) υπουργική απόφαση, «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104744 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2912/Β/30-10-2012) «Διαδικασία εφαρμογής συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφούμένων φαρμάκων» ως προς το άρθρο 5 παράγραφος 2».

22. Την υπ’ αριθ. Γ5/οικ. 6931/22.12.2014 (ΦΕΚ 3676/Β/ 31-12-2014) υπουργική απόφαση, που προσετέθη στην υπ’ αριθ. ΔΥΓ3/Γ.Π οικ.70519/14.8.2014 (ΦΕΚ 2243/Β/18-08-2014) υπουργική απόφαση και τροποποιήθηκε αρχικά με την υπ’ αριθ. οικ. 38733/06.05.2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1144/Β/06-05-2014) και μεταγενέστερα με την υπ’ αριθ. Γ5/οικ.14425/26.2.2015 (ΦΕΚ 329/Β/10-03-2015) υπουργική απόφαση. Την υπ’ αριθ. Γ5/οικ. 38937/25.5.2015 (ΦΕΚ 946/Β/26-05-2015) υπουργική απόφαση, «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Γ5/οικ.6931/2014 (ΦΕΚ 3676/Β/ 31-12-2014) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

23. Την υπ’ αριθ. Α1β/Γ.Π.οικ 19599/2015 (ΦΕΚ 197/ ΥΟΔΔ/31-03-2015), «Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες».

24. Την υπ’ αριθ. Γ5(α)οικ./40870/3-6-2016 υπουργική απόφαση με θέμα: "Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης. Ανατιμολόγηση)".

25. Την υπ’ αριθ. Γ5(α) οικ./56930/25-07-2016 υπουργική απόφαση με θέμα « Διορθωτικό δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης».

26. Την υπ’ αριθ. Γ5(α) οικ./8584/3-2-16 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση των Υπουργικών Αποφάσεων διορθωτικών δελτίων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης».

27. Το υπ’ αριθ. 56938/15-7-2016 (αριθ. Γ. πρωτ. Υ.Υ. 54449/18-07-2016), έγγραφο της Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης θετικού καταλόγου με τα συνημμένα ανα- θεωρημένα αρχεία Θετικού Καταλόγου, καθώς και τα από 19-07-2016, 22-07-2012 και 25-07-2016 ηλεκτρονικά μηνύματα της ίδιας με συνημμένα το αρχείο Θετικής Λίστας και το αναμορφωμένο αυτής μετά από διαβούλευση, αντίστοιχα.

28. Το υπ’ αριθ. ΔΒ4Α/Γ24/60/26-07-2016 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ.

29. Το υπ’ αριθ. Β2β/Γ.Π.57387/27-07-16, έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το οποίο με την εφαρμογή της εν λόγω υπουργικής απόφασης, προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του Οργανισμού τρέχοντος έτους που θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 0672.00, η οποία δεν μπορεί να εκτιμηθεί σύμφωνα με το ανωτέρω (β) σχετικό έγγραφο του Ε.Ο.ΠΥ.Υ. Το ύψος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε. 0672.00 για το οικονομικό έτος 2016 δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.945 δις €. Η παραπάνω επιβάρυνση δεν επηρεάζει τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Την έγκριση του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμένων φαρμάκων της παραγράφου 1, εδάφιο α΄, του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, όπως αυτός καταρτίστηκε από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης του θετικού καταλόγου (σελ. 286), ο οποίος έχει ως εξής:

Βλέπε συνημμένο αρχείο

Η παρούσα έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταργεί την υπ’ αριθ. Γ5/οικ. 13547 (ΦΕΚ 416/Β/2016), υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2016

Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Πηγή: Taxheaven