Επιτροπή Ανταγωνισμού αριθ. απόφ. 628/2016/ 18.7.2016 Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για τη διευθέτηση διαφορών σε υποθέσεις οριζοντίων συμπράξεων κατά παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 ή/και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ

Επιτροπή Ανταγωνισμού αριθ. απόφ. 628/2016/ 18.7.2016 Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για τη διευθέτηση διαφορών σε υποθέσεις οριζοντίων συμπράξεων κατά παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 ή/και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ

Αριθ. απόφ. 628/2016

(ΦΕΚ Β' 2356/29-07-2016)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ (ΕΥΡΕΙΑ)

Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α και Πατησίων), την 18η Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Δημήτριος Κυριτσάκης Μέλη: Δημήτριος Λουκάς (Αντιπρόεδρος) Βικτωρία Μερτικοπούλου Λευκοθέα Ντέκα Νικόλαος Ζευγώλης Παναγιώτης Φώτης Δημήτριος Δανηλάτος και Χρυσοβαλάντου - Βασιλική Μήλλιου (λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους, Ιωάννη Αυγερινού)

Τα λοιπά τακτικά ή/και αναπληρωματικά μέλη δεν προσήλθαν λόγω δικαιολογημένου κωλύματος. Γραμματέας: Ηλιάνα Κούτρα

ΘΕΜΑ: Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για τη διευθέτηση διαφορών σε υποθέσεις οριζοντίων συμπράξεων κατά παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 ή/και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 25α και 14 παρ. 2 περ. ιδ (εε) του Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α'/20.4.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, αποφάσισε ομόφωνα και θέσπισε Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών, ως ακολούθως: 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στο άρθρο 25α του Ν. 3959/20111 προβλέπεται η δυνατότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού («ΕΑ») να θεσπίσει με απόφασή της διαδικασία διευθέτησης δι-αφορών με τις επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων που εκούσια και με ελεύθερη βούληση παραδέχονται τη συμμετοχή τους σε αποδιδόμενη σε αυτές οριζόντια καρτελική σύμπραξη , κατά παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 ή/και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»), καθώς και να ρυθμίσει, εντός της κανονιστικής εμβέλειας που οριοθετείται με το εν λόγω άρθρο, τα εκεί ενδεικτικώς αναφερόμενα ζητήματα, αλλά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που συνδέεται με τη διεξαγωγή της διαδικασίας αυτής. Συναφώς, με το άρθρο 14 παρ. 2 περ. ιδ (εε) του Ν. 3959/2011 , παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στην ΕΑ να καθορίσει με απόφασή της τη διαδικασία και να ρυθμίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών κατά το άρθρο 25α του Ν. 3959/2011.

2. Σκοπός της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών είναι η απλοποίηση και επιτάχυνση της διοικητικής διαδικασίας έκδοσης αποφάσεων από την ΕΑ για παραβάσεις του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 ή/και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, καθώς και ο περιορισμός του αριθμού των προσφυγών που ασκούνται κατά των αποφάσεων της ΕΑ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών . Και τούτο, προκειμένου να παρασχεθεί στην ΕΑ η δυνατότητα να εξετάζει περισσότερες υποθέσεις με τους ίδιους πόρους και με λιγότερη διοικητική επιβάρυνση, να αυξάνει, έτσι, τον αποτρεπτικό χαρακτήρα της δράσης της και να ενισχύει, συγχρόνως, το ενδιαφέρον των πολιτών για την αποτελεσματική και έγκαιρη τιμωρία των παραβατών. Στο πλαίσιο αυτό, στις επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διοικητικής διαδικασίας ενώπιον της ΕΑ6 μπορεί να επιβάλλονται μειωμένα πρόστιμα υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που αναλύονται κατωτέρω7. Η συμβολή αυτή λαμβάνει τη μορφή της ειλικρινούς, ανέκκλητης και ανεπιφύλακτης παραδοχής από μέρους της εμπλεκόμενης επιχείρησης της αποδιδόμενης σε αυτή συμμετοχής στην παράβαση και της ευθύνης που συνεπάγεται η συμμετοχή αυτή, καθώς και της παραίτησής της από την άσκηση συγκεκριμένων δικονομικών δικαιωμάτων και δικαιολογεί μείωση του προστίμου που επιβάλλεται από την ΕΑ8.

3. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών οι επιχειρήσεις για τις οποίες διεξάγονται έρευνες για συμμετοχή σε οριζόντια καρτελική σύμπραξη και σε βάρος των οποίων έχουν συλλεχθεί αποδεικτικά στοιχεία και έχει στοιχειοθετηθεί παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 ή/και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, αναγνωρίζουν ανεπιφύλακτα τη συμμετοχή τους στην παράβαση και την ευθύνη τους από αυτή και παραιτούνται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, από το δικαίωμά τους να λάβουν πλήρη πρόσβαση στον διοικητικό φάκελο της υπόθεσης και από το δικαίωμα προφορικής ακρόασης κατά τη συζήτηση ενώπιον της ΕΑ , . Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση διαπίστωσης παράβασης από την ΕΑ κατά το άρθρο 25α τελευταίο εδάφιο του Ν. 3959/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 25 παρ. 1, 2 και 3  του ίδιου νόμου, εκδίδεται κατ' απλοποιημένη διαδικασία, αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι ισχυρισμοί, νομικοί και πραγματικοί, και οι θέσεις των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, όπως υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών. Με την ίδια απόφαση, προβλέπεται η επιβολή προστίμου  στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, κατά το άρθρο 25 παρ. 1 έως 3 του Ν. 3959/2011 και σύμφωνα με την Ανακοίνωση της ΕΑ - Κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό των προστίμων, μειωμένου κατά ποσοστού 15% λόγω υπαγωγής της υπόθεσης στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών .

4. Η συνδρομή που προσφέρει μία επιχείρηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιείκειας  (εθελούσια παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την εκκίνηση ή την πρόοδο των ερευνών που διενεργεί η ΕΑ για τη διαπίστωση παράβασης) και η συνδρομή που παρέχει στο πλαίσιο της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών (διευκόλυνση διαδικαστικής αποτελεσματικότητας κατά τα ανωτέρω) μπορεί να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και, στην περίπτωση αυτή, δικαιολογείται η σωρευτική χορήγηση των προβλεπόμενων ευεργετημάτων15.

ΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

5. Η απόφαση για την εκκίνηση ή μη της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΑ16. Η ΕΑ χαίρει ευρείας διακριτικής ευχέρειας να αποφασίζει ποιες υποθέσεις οριζοντίων καρτελικών συμπράξεων προσφέρονται για υπαγωγή στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών17, την εκκίνηση ή μη της διαδικασίας αυτής, τη διακοπή της, οποιαδήποτε στιγμή, ή την ολοκλήρωσή της με την έκδοση απόφασης διαπίστωσης παράβασης κατά τα άρθρα 25 ή/και 25α τελευταίο εδάφιο του Ν. 3959/2011.

6. Κατά την ως άνω αξιολόγηση και στο πλαίσιο της διακριτικής της ευχέρειας εκτιμάται από την ΕΑ η ενδεχόμενη επιτάχυνση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας έκδοσης απόφασης σε συγκεκριμένη υπόθεση, εφόσον αυτή υπαχθεί στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών, και προς τούτο λαμβάνονται υπόψη οι πιθανότητες επίτευξης συναντίληψης μεταξύ της ΕΑ και των εμπλεκομένων επιχειρήσεων επί της παράβασης, εντός ενός ευλόγου χρονοδιαγράμματος.

7. Προς την κατεύθυνση αυτή, η ΕΑ θα συνυπολογίζει παραμέτρους όπως είναι:
- Η ειλικρινής πρόθεση των εμπλεκομένων επιχειρήσεων να υπαχθούν στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών,
- Ο αριθμός των εμπλεκομένων επιχειρήσεων και ο βαθμός συμμετοχής έκαστης εξ αυτών στην παράβαση, δοθέντος ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των εμπλεκομένων επιχειρήσεων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών ή/και ο βαθμός συμμετοχής αυτών στην παράβαση, τόσο μεγαλύτερη είναι και η δια-δικαστική αποτελεσματικότητα που αναμένεται να προκύψει.,
- Ο βαθμός αμφισβήτησης των πραγματικών περιστατικών, της νομικής τους αξιολόγησης και της συμμετοχής και της ευθύνης έκαστης των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων,
- Οι προβλεπόμενες, πιθανολογούμενες ή εκπεφρασμένες μη συγκλίνουσες θέσεις των εμπλεκομένων επιχειρήσεων αναφορικά με τα ανωτέρω,
- Ο αριθμός των αιτημάτων υπαγωγής στο Πρόγραμμα Επιείκειας που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης,
- Η συνδρομή τυχόν επιβαρυντικών περιστάσεων, και
- Ο προσδοκώμενος βαθμός επίτευξης διαδικαστικής αποτελεσματικότητας, λόγω της προοπτικής αποφυγής μεγάλων καθυστερήσεων και ανάλωσης πόρων για τη χορήγηση πλήρους πρόσβασης στο φάκελο και την άσκηση του δικαιώματος προφορικής ακρόασης ενώπιον της ΕΑ  ή και λόγω του περιορισμού των πιθανοτήτων άσκησης ενδίκων μέσων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΑ θεωρεί ότι η Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών συμβάλλει περισσότερο στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας ενώπιον της ΕΑ, όσο νωρίτερα κατά τη διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις εκδηλώνουν σχετικά το ενδιαφέρον τους, και κατά βάση πριν την κοινοποίηση στα μέρη της σχετικής Εισήγησης .

8. Η ΕΑ μπορεί να συνεκτιμήσει κι άλλους παράγοντες, πέραν αυτών που αφορούν στην ενδεχόμενη αύξηση της αποτελεσματικότητας της διοικητικής διαδικασίας, αποτρεπτικούς της διαδικασίας διευθέτησης, όπως ιδίως τυχόν καινοφανή νομικά ζητήματα ή την πιθανότητα δημιουργίας δεδικασμένου, που χρήζουν αντιμετώπισης κατά τη διαδικασία του άρθρου 25 του Ν. 3959/2011.

9. Η ΕΑ δεν θα κινεί τη διαδικασία διευθέτησης διαφορών εάν, είτε σωρευτικά είτε διαζευκτικά:
- Η υπόθεση δεν αφορά σε οριζόντιες καρτελικές συμπράξεις.
- Δεν εξυπηρετείται η προοπτική επίτευξης διαδικαστικής αποτελεσματικότητας.
- Οι παρατηρήσεις των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της επίσημης πρότασής τους για τη διευθέτηση της διαφοράς δεν συνάδουν προς την κείμενη εθνική και ενωσιακή θεωρία και νομολογία.

10. Η ΕΑ θα διακόπτει τη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών οποιαδήποτε στιγμή εάν, σωρευτικά ή διαζευκτικά:
- Ανακύψουν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι προαναφερόμενοι παράγοντες που καθιστούν απρόσφορη την κίνηση της διαδικασίας .
- Το ενδιαφέρον των εμπλεκομένων επιχειρήσεων να υπαχθούν στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών εκδηλώνεται κατά τρόπο παρελκυστικό ή αυτές αποχωρήσουν από τη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών.
- Υπάρξουν βάσιμες ενδείξεις ότι οι εμπλεκόμενα επιχειρήσεις ενεργούν με σκοπό την εν όλω ή εν μέρει παραποίηση ή εξαφάνιση οποιουδήποτε αποδεικτικού στοιχείου σχετικού με την παράβαση των κανόνων του ανταγωνισμού ή σχετικού με τον υπολογισμό του προστίμου που θα επιβληθεί από την ΕΑ .
- Προκύψει ότι οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις παραβίασαν την υποχρέωση εμπιστευτικότητας, κατά τα κατωτέρω, και αποκάλυψαν σε οποιονδήποτε τρίτο το περιεχόμενο των συναντήσεων με την ΕΑ ή των εγγράφων στα οποία τους χορηγήθηκε πρόσβαση στο πλαίσιο της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών .

11. Στην περίπτωση διακοπής της διαδικασίας, ως προς όλες ή ορισμένες εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, για οποιονδήποτε λόγο, η ΕΑ μπορεί να συνεχίζει τη διαδικασία έρευνας και διαπίστωσης ή μη παράβασης, προκειμένου να εκδώσει απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3959/2011.

12. Σε κάθε περίπτωση, όταν στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών δεν υπαχθούν όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετείχαν στην παράβαση, είτε εξ αρχής, είτε λόγω αποχωρήσεων από τη διευθέτηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η ΕΑ εκδίδει μία απόφαση με αποδέκτες όσες επιχειρήσεις αποδέχθηκαν τη συμμετοχή και ευθύνη τους από την παράβαση, κατά την εν λόγω Διαδικασία, και άλλη απόφαση με αποδέκτες όσες επιχειρήσεις αποφάσισαν να μην αποδεχθούν τη συμμετοχή και ευθύνη τους από την παράβαση, κατά το άρθρο 25 του Ν. 3959/2011.

ΙΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

13. Η πρωτοβουλία για την υπαγωγή σε Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών ανήκει στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την υπαγωγή αυτή κατά το στάδιο διερεύνησης της υπόθεσης που προηγείται της κοινοποίησης Εισήγησης (βλ. ενότητες ΙΙΙ.1 και ΙΙΙ.2 κατωτέρω) και, σε περίπτωση που έχει ήδη κοινοποιηθεί στα μέρη η σχετική Εισήγηση, το αργότερο τριάντα πέντε (35) ημέρες πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον της ΕΑ  (βλ. ενότητες ΙΙΙ.1 και ΙΙΙ.2Α κατωτέρω).

ΙΙΙ. 1 Προπαρασκευαστικές ενέργειες - Εκκίνηση της Διαδικασίας Προπαρασκευαστικές ενέργειες

14. Οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με τη ΓΔΑ (κατά το στάδιο πριν την ανάθεση της υπόθεσης σε Εισηγητή) ή και με τον αρμόδιο Εισηγητή (κατά το στάδιο μετά την ανάθεση της υπόθεσης σε Εισηγητή ), προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την υπαγωγή τους σε Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών, μόλις λάβουν γνώση με οποιονδήποτε τρόπο της διενέργειας έρευνας σε βάρος τους για συμμετοχή σε οριζόντια καρτελική σύμπραξη.

15. Μετά από την εκδήλωση ενδιαφέροντος από μέρους μίας ή περισσοτέρων από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις κατά τα ανωτέρω, εφόσον η ΓΔΑ ή ο αρμόδιος Εισηγητής θεωρεί ότι μία υπόθεση προσφέρεται, κατ' αρχήν, για υπαγωγή στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών, ενημερώνει όλες τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις σχετικά με τη δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στη Διαδικασία Διευθέτησης στη συγκεκριμένη υπόθεση.

16. Μετά και την προαναφερόμενη επικοινωνία με τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, η ΓΔΑ ή ο αρμόδιος Εισηγητής, εφόσον θεωρήσει σκόπιμο να διερευνήσει την ειλικρινή βούληση των μερών να υπαχθούν σε Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών, καλεί όλες τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και τάσσει προθεσμία 10 τουλάχιστον ημερών για να εκφράσουν γραπτώς την σχετική πρόθεσή τους. Με την ίδια αυτή δήλωση, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ορίζουν και το/τα φυσικό/ά πρόσωπο/α που θα τις εκπροσωπήσουν κατά τις διμερείς συσκέψεις με τον αρμόδιο Εισηγητή, καθώς και τους τυχόν πληρεξουσίους δικηγόρους . Η γραπτή αυτή δήλωση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων δεν συνεπάγεται παραδοχή από μέρους τους συμμετοχής τους σε παράβαση, ούτε και ανάληψη ευθύνης για τέτοια παράβαση, ενώ δεν δεσμεύει καθ' οιονδήποτε τρόπο την ΕΑ.

17. Στη συνέχεια, η ΓΔΑ ή ο αρμόδιος Εισηγητής ενημερώνει την ολομέλεια της ΕΑ σχετικά με τις γραπτές δηλώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και την προοπτική εφαρμογής της εν λόγω διαδικασίας στη συγκεκριμένη υπόθεση. Σε περίπτωση που η υπόθεση θεωρηθεί πρόσφορη για διευθέτηση, η ΓΔΑ ή ο αρμόδιος Εισηγητής ενημερώνει, επίσης, την ΕΑ για τη βάση επί της οποίας είναι δυνατόν να διεξαχθούν οι διμερείς συσκέψεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, αναφέροντας την ουσία των αιτιάσεων που αποδίδει στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, τα κύρια αποδεικτικά στοιχεία που τις στηρίζουν, καθώς και την κλίμακα των πιθανών προστίμων (ελάχιστο και μέγιστο ποσοστό επί της σχετικής αξίας πωλήσεων) σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΑ.

Εκκίνηση της Διαδικασίας

18. Η ολομέλεια της ΕΑ αξιολογεί τα ανωτέρω και, αφού συνεκτιμήσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια την ανάγκη διασφάλισης του αντικειμένου της διεξαγόμενης έρευνας και την πρόοδο αυτής εν γένει:
Στο στάδιο διερεύνησης της υπόθεσης που προηγείται της ανάθεσης αυτής σε Εισηγητή: Προτεραιοποιεί την υπόθεση και την αναθέτει σε Εισηγητή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 2 του Ν. 3959/2011, τον οποίο και εξουσιοδοτεί να διεξάγει διμερείς συσκέψεις με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις προς τυχόν διευθέτηση της υπόθεσης, άλλως συνεχίζεται η διαδικασία διερεύνησης
της υπόθεσης κατά το άρθρο 25 του Ν. 3959/2011,
ή
Σε περίπτωση που έχει ανατεθεί η υπόθεση σε Εισηγητή : Εξουσιοδοτεί τον Εισηγητή στον οποίο έχει ήδη ανατεθεί η υπόθεση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 2 του Ν. 3959/2011 να διεξάγει διμερείς συσκέψεις με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις προς τυχόν διευθέτηση της υπόθεσης, άλλως συνεχίζεται η διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης κατά το άρθρο 25 του Ν. 3959/2011.

19. Η παροχή κατά τα ανωτέρω εξουσιοδότησης στον Εισηγητή να διεξάγει διμερείς συσκέψεις αναστέλλει τις προθεσμίες των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 15 του Ν. 3959/2011, ως προς όλα τα μέρη της υπόθεσης.

ΙΙΙ.2 Διμερείς συσκέψεις και υποβολή προτάσεων για τη διευθέτηση

Διμερείς συσκέψεις για τη διευθέτηση της υπόθεσης

20. Κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στη διαδικασία για την τυχόν διευθέτηση της υπόθεσης ενημερώνεται από τον αρμόδιο Εισηγητή, κατά τη διάρκεια διμερών συσκέψεων, σχετικά με τα σημαντικότερα στοιχεία της υπόθεσης, όπως είναι:
- Τα ελεγχόμενα πραγματικά περιστατικά και ο νομικός τους χαρακτηρισμός στο πλαίσιο διαπίστωσης της παράβασης.
- Η βαρύτητα και η διάρκεια της ερευνώμενης καρτελικής σύμπραξης.
- Η συμμετοχή και η απόδοση ευθυνών στη συγκεκριμένη επιχείρηση.
- Τα κύρια αποδεικτικά στοιχεία στα οποία βασίζονται οι αποδιδόμενες αιτιάσεις.
- Ο υπολογισμός του εύρους του ενδεχόμενου προστίμου στη συγκεκριμένη επιχείρηση (σύμφωνα με τη σχετική Ανακοίνωση της ΕΑ).

21. Ο αρμόδιος Εισηγητής διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει σχετικά με την καταλληλότητα και το ρυθμό, με τον οποίο θα διεξάγονται με κάθε μία από τις επιχειρήσεις οι διμερείς συσκέψεις για τη διευθέτηση της υπόθεσης, καθώς και την ευχέρεια να προσδιορίζει, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί κάθε φορά, τη σειρά και την ακολουθία των διμερών συσκέψεων, καθώς και τη χρονική στιγμή κατά την οποία θα αποκαλυφθούν στις συμμετέχουσες στις διμερείς συσκέψεις επιχειρήσεις συγκεκριμένες πληροφορίες, περιλαμβανομένων των κύριων διαθέσιμων κάθε φορά αποδεικτικών στοιχείων, βάσει των οποίων στοιχειοθετούνται οι αποδιδόμενες αιτιάσεις και επιβάλλονται τα ενδεχόμενα πρόστιμα .

22. Στο πλαίσιο αυτό, ο αρμόδιος Εισηγητής μπορεί να επιδεικνύει κατά τη διάρκεια των διμερών συσκέψεων στις συμμετέχουσες σε αυτές επιχειρήσεις μη εμπιστευτικές εκδοχές οποιουδήποτε εγγράφου περιλαμβάνεται στο φάκελο της υπόθεσης τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, βάσει του οποίου στοιχειοθετούνται οι αποδιδόμενες αιτιάσεις και επιβάλλονται τα ενδεχόμενα πρόστιμα. Περαιτέρω, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των εμπλεκομένων επιχειρήσεων και σε χρόνο που θα κρίνει πρόσφορο λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που θα έχει πραγματοποιηθεί στις διμερείς συσκέψεις, ο αρμόδιος Εισηγητής μπορεί να χορηγήσει πρόσβαση στα σημαντικότερα αποδεικτικά στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης που έχουν ληφθεί υπόψη, μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, για τη στοιχειοθέτηση των αποδιδόμενων παραβάσεων, κατά αναλογική εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο 15 ΚΛΔ της ΕΑ, προκειμένου να επιτραπεί στο ενδιαφερόμενο μέρος να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει ή όχι στη διευθέτηση της διαφοράς.

23. Οι πληροφορίες αυτές και τα σχετικά έγγραφα παραμένουν εμπιστευτικά. Έκαστη συμμετέχουσα στις διμερείς συσκέψεις επιχείρηση καθώς και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της δεν έχουν το δικαίωμα να αποκαλύψουν σε τρίτο μέρος, εμπλεκόμενο ή μη, το περιεχόμενο των συσκέψεων ή των εγγράφων τα οποία τους επιδείχθηκαν ή στα οποία τους δόθηκε πρόσβαση στα πλαίσια της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών, εκτός αν έχουν προηγουμένως λάβει γραπτή άδεια από τον Πρόεδρο της ΕΑ.

24. Ο αρμόδιος Εισηγητής, εφόσον το θεωρεί σκόπιμο, μπορεί ανά πάσα στιγμή να ενημερώνει την Ολομέλεια της ΕΑ για την πρόοδο της διαδικασίας, ιδίως όταν, ως αποτέλεσμα των διμερών συσκέψεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενδέχεται να μεταβληθεί ουσιωδώς η βάση επί της οποίας διεξάγονται οι διμερείς αυτές συσκέψεις προς διευθέτηση της διαφοράς.

Υποβολή προτάσεων για τη διευθέτηση

25. Ο αρμόδιος Εισηγητής, όταν διαπιστώσει ότι έχει επιτευχθεί επαρκής και ουσιαστική πρόοδος που επιτρέπει την υποβολή προτάσεων για υπαγωγή της υπόθεσης στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών από μέρους των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις διμερείς συσκέψεις, ενημερώνει συνοπτικά τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη διαδικασία για τα ως άνω αποτελέσματα των διεξαχθεισών διμερών συσκέψεων και τις καλεί να υποβάλουν, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, επίσημη πρόταση για τη διευθέτηση της διαφοράς (εφεξής «Πρόταση Διευθέτησης Διαφοράς») που να λαμβάνει υπόψη και να αποτυπώνει τα αποτελέσματα αυτά. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί από τον αρμόδιο Εισηγητή έως δεκαπέντε (15) μέρες κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος.

26. Πριν ο αρμόδιος Εισηγητής ορίσει την προθεσμία υποβολής προτάσεων για διευθέτηση της διαφοράς, οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στις διμερείς συσκέψεις έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 22 ανωτέρω.

27. Πιο συγκεκριμένα, η Πρόταση Διευθέτησης Δια-φοράς έκαστης ενδιαφερόμενης επιχείρησης πρέπει να περιλαμβάνει:
α) Ανεπιφύλακτη παραδοχή, με σαφείς όρους που δεν επιδέχονται παρερμηνεία, της συμμετοχής έκαστης επιχείρησης στην/-ις παράβαση/-εις του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 ή/και 101 ΣΛΕΕ, καθώς και της ευθύνης που συνεπάγεται η συμμετοχή αυτή, η οποία περιγράφεται συνοπτικά, όσον αφορά το αντικείμενό της, την ενδεχόμενη εφαρμογή της, τα κύρια πραγματικά περιστατικά, τον νομικό χαρακτηρισμό τους, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της εκάστοτε επιχείρησης, και τη διάρκεια της συμμετοχής της στην εν λόγω παράβαση, σύμφωνα με το αποτέλεσμα των διμερών συσκέψεων που διεξήχθησαν για τη διευθέτηση της διαφοράς.
β) Αποδοχή του ανώτατου ύψους του προστίμου που μπορεί να επιβληθεί από την ΕΑ στο πλαίσιο της διαδικασίας διευθέτησης, σύμφωνα με το αποτέλεσμα των διμερών συσκέψεων.
γ) Επιβεβαίωση από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση ότι έχει ενημερωθεί επαρκώς σχετικά με την αποδιδόμενη/-ες σε αυτή παράβαση/-εις και ότι της παρασχέθηκαν επαρκείς δυνατότητες να γνωστοποιήσει τους ισχυρισμούς, νομικούς και πραγματικούς, και τις απόψεις της επί αυτών.
δ) Δήλωση παραίτησης της ενδιαφερόμενης επιχείρησης από το δικαίωμά της να λάβει περαιτέρω ή/ και πλήρη πρόσβαση στον διοικητικό φάκελο της υπόθεσης και από το δικαίωμα προφορικής ακρόασης ενώπιον της ΕΑ, υπό την επιφύλαξη η Εισήγηση Διευθέτησης να μην απηχεί την Πρόταση Διευθέτησης Διαφοράς ή η ΕΑ να μην αποδεχθεί με την απόφασή της την πρόταση αυτή .
ε) Δήλωση των μερών ότι παραιτούνται από κάθε αμφισβήτηση της αρμοδιότητας της ΕΑ ή/και της εγκυρότητας της διαδικασίας που ακολουθείται για την επιβολή σε βάρος τους προστίμου στο πλαίσιο της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών.

28. Οι Προτάσεις Διευθέτησης Διαφοράς των εμπλεκομένων επιχειρήσεων με το ανωτέρω περιεχόμενο αποτελούν έκφραση της δέσμευσής τους να συνεργασθούν και είναι ανεπιφύλακτες και ανέκκλητες, συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής του ανώτατου ύψους του προστίμου που μπορεί να επιβληθεί, τελούν δε υπό την μόνη αίρεση της αποδοχής τους από μέρους της ΕΑ,.

29. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί Πρόταση Διευθέτησης Διαφοράς σύμφωνα με τα ανωτέρω (βλ. παρ. 27-28) εντός της προθεσμίας που έχει ταχθεί από συγκεκριμένη/-νες επιχείρηση/-σεις, συνεχίζεται ως προς αυτή/-τες η διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης κατά το άρθρο 25 του Ν. 3959/2011. Στην περίπτωση αυτή οι προθεσμίες των παραγράφων 4 ή/ και 5 του άρθρου 15 του Ν. 3959/2011 εκκινούν με την κοινοποίηση της απόφασης της ΕΑ κατά το άρθρο 25α τελευταίο εδάφιο του Ν. 3959/2011 στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις που υπήχθησαν στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών. Σε περίπτωση που ο αριθμός ή/ και ο βαθμός συμμετοχής των επιχειρήσεων που υπέβαλαν Προτάσεις Διευθέτησης Διαφοράς είναι τέτοιος που δεν επιτρέπει την επίτευξη του προσδοκώμενου βαθμού διαδικαστικής αποτελεσματικότητας, η ΕΑ δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να διακόπτει τη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών και ως προς τις επιχειρήσεις που υπέβαλαν σχετικές Προτάσεις Διευθέτησης Διαφοράς . Στην περίπτωση αυτή συνεχίζεται και ως προς τις εν λόγω επιχειρήσεις η διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης κατά το άρθρο 25 του Ν. 3959/2011, ενώ οι προθεσμίες των παραγράφων 4 ή/ και 5 του άρθρου 15 του Ν. 3959/2011 εκκινούν με την κοινοποίηση στα μέρη της διαδικαστικής ενέργειας διακοπής της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών.

ΙΙΙ. 2Α Εκκίνηση της Διαδικασίας σε περίπτωση που έχει κοινοποιηθεί 

Εισήγηση στα μέρη

30. Σε περίπτωση που έχει κοινοποιηθεί στα μέρη η Εισήγηση, οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις δύνανται να εκδηλώσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους για διερεύνηση της δυνατότητας υπαγωγής στη Διαδικασία Διερεύνησης Διαφορών, το αργότερο τριάντα πέντε (35) ημέρες πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον της ΕΑ .

31. Εφόσον υποβληθούν σχετικά αιτήματα κατά τα ανωτέρω, η Ολομέλεια της ΕΑ αποφασίζει εάν κατ' εξαίρεση θα κινήσει τη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών στη συγκεκριμένη υπόθεση, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως, πέραν των αναφερόμενων στις παραγράφους 6 έως 9 κριτηρίων, τις αιτιάσεις που αποδίδονται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία που τις στηρίζουν, άλλως συνεχίζεται η συζήτηση της υπόθεσης κατά τα οριζόμενα στην κλήτευση του άρθρου 14 παρ. 1 ΚΛΔ της ΕΑ. Για λόγους διαδικαστικής αποτελεσματικότητας και επιτάχυνσης της σχετικής διαδικασίας η Ολομέλεια της ΕΑ δύναται να αποφασίσει την κίνηση της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών σε συγκεκριμένη υπόθεση και πριν την πάροδο της ως άνω προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτημάτων, εφόσον τούτο αιτιολογείται από τον αριθμό ή/ και το βαθμό συμμετοχής στην παράβαση των επιχειρήσεων που κατέθεσαν σχετικό αίτημα. Στην περίπτωση αυτή, ως προς τις λοιπές εμπλεκόμενες επιχειρήσεις που υποβάλουν σχετικό αίτημα έως την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, ακολουθείται αυτομάτως η κινηθείσα Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών, χωρίς να απαιτείται προς τούτο νέα απόφαση της Ολομέλειας της ΕΑ.

32. Σε περίπτωση που η ΕΑ αποφασίσει την κίνηση της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών σε συγκεκριμένη υπόθεση κατά τα ανωτέρω, ενημερώνει σχετικά τα μέρη, ορίζει ημερομηνία έναρξης των διμερών συσκέψεων με έκαστη επιχείρηση που υπέβαλε κατά τα προαναφερόμενα αίτημα, η οποία και κλητεύεται προς τούτο, και αναβάλει τη συζήτηση της υπόθεσης ως προς τις εμπλεκόμενες εκείνες επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν σχετικό αίτημα . Κατά κανόνα, οι διμερείς συσκέψεις για τη διευθέτηση της υπόθεσης με κάθε μία από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στο στάδιο αυτό προσδιορίζονται με απόσταση ολίγων ημερών, ώστε τα ζητήματα που αναφέρονται στην παρ. 20 να αποσαφηνιστούν το αργότερο κατά τη δεύτερη ορισθείσα διμερή σύσκεψη.

33. Στην περίπτωση που η διαδικασία των διμερών συσκέψεων έκαστης ενδιαφερόμενης επιχείρησης με την Ολομέλεια της ΕΑ οδηγήσει, εντός προθεσμίας που τάσσει προς τούτο η ΕΑ, σε υποβολή από μέρους των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων επίσημων προτάσεων για διευθέτηση (Πρόταση Διευθέτησης Διαφοράς), σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν ανωτέρω στις παραγράφους 27 και 28, η ΕΑ αναθέτει στον αρμόδιο Εισηγητή να συντάξει Εισήγηση Διευθέτησης και τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στην ενότητα ΙΙΙ.3 κατωτέρω. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής Πρότασης Διευθέτησης Διαφοράς μετά την ολοκλήρωση των διμερών συσκέψεων με την ΕΑ ή κοινοποιηθεί στα μέρη η διαδικαστική ενέργεια διακοπής της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών , συνεχίζεται η συζήτηση της υπόθεσης επί της Εισήγησης που είχε κοινοποιηθεί στα μέρη , τα οποία και κλητεύονται σχετικά .

34. Η εκκίνηση της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών κατά το στάδιο αυτό επιφέρει την αναστολή της προθεσμίας της παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν. 3959/2011. Η εν λόγω προθεσμία εκκινεί είτε με την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής προσήκουσας Πρότασης Διευθέτησης Διαφοράς μετά την ολοκλήρωση των διμερών συσκέψεων με την ΕΑ, είτε με την κοινοποίηση στο σύνολο των εμπλεκομένων επιχειρήσεων της διαδικαστικής ενέργειας διακοπής της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών , είτε με την κοινοποίηση της απόφασης της ΕΑ κατά το άρθρο 25α τελευταίο εδάφιο του Ν. 3959/2011 στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις που υπήχθησαν στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών.

ΙΙΙ. 3 Εισήγηση Διευθέτησης και δηλώσεις των μερών

35. Εφόσον οι Προτάσεις Διευθέτησης Διαφοράς των εμπλεκομένων επιχειρήσεων αποτυπώνουν τα αποτελέσματα των συσκέψεων που έχουν διεξαχθεί, ο αρμόδιος Εισηγητής συντάσσει «Εισήγηση Διευθέτησης» που λαμβάνει υπόψη το περιεχόμενό τους και προτείνει την αποδοχή τους από την Ολομέλεια της ΕΑ, διατηρουμένης της διακριτικής ευχέρειας του Εισηγητή να προτείνει στην ΕΑ τη διακοπή της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών .

36. Η Εισήγηση Διευθέτησης περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις να επιβεβαιώσουν ότι αυτή αντανακλά πράγματι τις Προτάσεις Διευθέτησης Δια-φοράς, και επιδίδεται στα μέρη εντός δύο (2) μηνών από την τελευταία, κατά χρονολογική σειρά υποβολής, Πρόταση Διευθέτησης Διαφοράς. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί, για έναν (1) ακόμη μήνα, εάν οι Προτάσεις Διευθέτησης Διαφοράς χρήζουν διευκρινίσεων ή/και δεν είναι ολοκληρωμένες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο αρμόδιος Εισηγητής να προβεί στην αξιολόγησή τους.

37. Με την κοινοποίηση της Εισήγησης Διευθέτησης οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις καλούνται, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, να επιβεβαιώσουν με σχετική δήλωσή τους (εφεξής «Δήλωση Διευθέτησης») ανέκκλητα, ανεπιφύλακτα και με σαφήνεια, ότι η Εισήγηση Διευθέτησης απηχεί τις Προτάσεις Διευθέτησης Διαφοράς και ότι, ως εκ τούτου, ισχύει η δέσμευσή τους για υπαγωγή στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών. Εφόσον δεν υποβληθεί Δήλωση Διευθέτησης από συγκεκριμένη/νες επιχείρηση/σεις, ή δεν υποβληθεί προσηκόντως, η Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών διακόπτεται και συνεχίζεται ως προς την επιχείρηση/-εις αυτή/-ες η διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης κατά το άρθρο 25 του Ν. 3959/2011. Οι προθεσμίες των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15 του Ν. 3959/2011 εκκινούν είτε με την κοινοποίηση στο σύνολο των εμπλεκομένων επιχειρήσεων της διαδικαστικής ενέργειας διακοπής της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών, στην περίπτωση που δεν υποβληθεί καμία προσήκουσα Δήλωση Διευθέτησης, είτε με την κοινοποίηση της απόφασης της ΕΑ κατά το άρθρο 25α τελευταίο εδάφιο του Ν. 3959/2011 στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις που υπήχθησαν στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών, σε περίπτωση που υποβληθούν προσήκουσες Δηλώσεις Διευθέτησης.

38. Εφόσον, για οποιονδήποτε λόγο, οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις δεν υποβάλουν Δήλωση Διευθέτησης, οι Προτάσεις Διευθέτησης Διαφοράς θεωρούνται ανακληθείσες στο σύνολό τους, δεν δεσμεύουν τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την απόδειξη της αποδιδόμενης παράβασης κατά οποιασδήποτε εμπλεκόμενης επιχείρησης, ούτε από την ΕΑ, ούτε από τα αρμόδια δικαστήρια.

ΙΙΙ. 4 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την οριστική διευθέτηση της διαφοράς

39. Εφόσον οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις υποβάλουν Δηλώσεις Διευθέτησης, η ΕΑ προβαίνει στην έκδοση οριστικής απόφασης για τη διευθέτηση της διαφοράς κατ' απλοποιημένη διαδικασία37.

40. Η Εισήγηση Διευθέτησης δεν είναι δεσμευτική για την ΕΑ, η οποία χαίρει ευρείας διακριτικής ευχέρειας να επανεκτιμήσει από πραγματικής και νομικής άποψης τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, τις Προτάσεις Διευθέτησης Διαφοράς και τις Δηλώσεις Διευθέτησης και να διακόψει τη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφοράς. Η ΕΑ στην αξιολόγησή της αυτή δεν περιορίζεται ούτε δεσμεύεται από τις όποιες προπαρασκευαστικές/ προκαταρκτικές εκτιμήσεις είχε υιοθετήσει για την εκκίνηση της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών και την αξιολόγηση της προόδου αυτής.

41. Σε περίπτωση που η ΕΑ επιλέξει κατά τα ανωτέρω να μην υιοθετήσει την Εισήγηση Διευθέτησης, ενημερώνει σχετικά τα μέρη. Στην περίπτωση αυτή, συνεχίζεται η διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης κατά το άρθρο 25 του Ν. 3959/2011 και οι προθεσμίες των παραγράφων 4 ή/ και 5 του άρθρου 15 του Ν. 3959/2011 εκκινούν με την ενημέρωση των μερών. Οι Προτάσεις Διευθέτησης Διαφοράς και οι Δηλώσεις Διευθέτησης θεωρούνται ανακληθείσες στο σύνολό τους, δεν δεσμεύουν τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την απόδειξη της αποδιδόμενης παράβασης κατά οποιασδήποτε εμπλεκόμενης επιχείρησης, ούτε από την ΕΑ, ούτε από τα αρμόδια δικαστήρια.

42. Με την κατά τα ανωτέρω απόφαση της ΕΑ για τη διευθέτηση διαφοράς κατ' απλοποιημένη διαδικασία διαπιστώνεται η/ οι παράβαση/ -βάσεις, περιγράφονται τα ουσιώδη πραγματικά/νομικά δεδομένα και τα κύρια αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων ερείδεται/ -ονται, το αντικείμενό της/ -τους, η διάρκειά της/ -τους, η ενδεχόμενη εφαρμογή της/-τους, η διάρκεια και συμμετοχή εκάστης επιχείρησης σε αυτή/αυτές, αναφέρεται η διεξαγωγή διαδικασίας διευθέτησης για τη συγκεκριμένη υπόθεση με τη συνεργασία της συγκεκριμένης επιχείρησης και επιβάλλονται κυρώσεις κατά τα άρθρα 25α τελευταίο εδάφιο και 25 παρ. 1 του Ν. 3959/2011.

43. Με την ίδια απόφαση μειώνεται κατά 15% το ύψος του προστίμου που θα επιβάλλονταν σε περίπτωση μη διευθέτησης, όπως αυτό το πρόστιμο διαμορφώνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του Ν. 3959/2011 και στην από 12.5.2006 Ανακοίνωση της ΕΑ με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό των προστίμων.

44. Όταν σε υποθέσεις που υπήχθησαν στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών ενέχονται, επίσης, επιχειρήσεις οι οποίες υπέβαλαν αίτηση επιείκειας, με την ανωτέρω απόφαση η ΕΑ χορηγεί το ευεργέτημα της επιείκειας, εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Προγράμματος Επιείκειας. Σε περίπτωση που χορηγηθεί το ευεργέτημα της επιείκειας σε εμπλεκόμενη επιχείρηση, η οποία έχει υπαχθεί και σε Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών, η μείωση του προστίμου λόγω υπαγωγής στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών προσαυξάνει τη μείωση του προστίμου λόγω υπαγωγής στο Πρόγραμμα Επιείκειας.

45. Με την κοινοποίηση της απόφασης της ΕΑ κατά το άρθρο 25α τελευταίο εδάφιο του Ν. 3959/2011 στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις που υπήχθησαν στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών εκκινούν οι προθεσμίες των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15 του Ν. 3959/2011.

IV. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

46. Η παρούσα ανακοίνωση εφαρμόζεται σε κάθε εκκρεμή υπόθεση (σύμπραξη καρτελικής φύσης) κατά τη θέση της σε ισχύ με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

47. Η υπαγωγή συγκεκριμένης υπόθεσης σε Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών δεν δεσμεύει σε καμία περίπτωση την ΕΑ σε υπάρχουσες ή μελλοντικές διαδικασίες ή υποθέσεις και δεν δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα ή εύλογη προσδοκία για την αντιμετώπιση άλλων, υφιστάμενων ή μελλοντικών υποθέσεων με την διεξαγωγή Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών.

48. Κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να απευθυνθούν στον Πρόεδρο της Επιτροπής για ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν σχετικά με την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας, και τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να επιλυθούν σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Εισηγητή ή τη ΓΔΑ, με στόχο την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων άμυνας.

49. Οι δηλώσεις για τη διερεύνηση της δυνατότητας υπαγωγής στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών, τα τεχνικά υπομνήματα που τυχόν υποβάλλονται από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις κατά τις διμερείς συσκέψεις, τα τυχόν πρακτικά των διμερών συσκέψεων ως εσωτερικά έγγραφα, τα χωρία ή τμήματα της κλήσης του αρμόδιου Εισηγητή που αναπαράγουν τα αποτελέσματα των διμερών συσκέψεων, οι Προτάσεις Διευθέτησης Διαφοράς, οι Δηλώσεις Διευθέτησης, τα πρακτικά των διμερών συσκέψεων ενώπιον της ΕΑ και η παράθεση αυτούσιων χωρίων των προαναφερόμενων εγγράφων που περιέχονται σε άλλα έγγραφα θεωρούνται απόρρητα στοιχεία τα οποία δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, περιλαμβανομένων των φυσικών ή νομικών προσώπων που υπέβαλαν καταγγελία κατά το άρθρο 36 του Ν. 3959/2011 . Πρόσβαση στα ανωτέρω έγγραφα παρέχεται μόνο στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΚΛΔ της ΕΑ, και υπό την προϋπόθεση ότι δεσμεύονται, όπως και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους που αποκτούν πρόσβαση για λογαριασμό τους, ώστε τα εν λόγω έγγραφα και οι πληροφορίες που περιλαμβάνουν να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της διαδικασίας ενώπιον της ΕΑ, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 παρ. 14 του ΚΛΔ ΕΑ. Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω έγγραφα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά οποιασδήποτε εμπλεκόμενης επιχείρησης στα πλαίσια άλλης δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας και θεωρούνται απαράδεκτα ως αποδεικτικά στοιχεία σε αγωγές αποζημίωσης . Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι ως άνω περιορισμοί πρόσβασης ή/και χρήσης είναι αποτελεσματικοί, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που τους παραβαίνουν υπόκεινται στις εφαρμοστέες κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία ή θα προβλεφθούν στο ελληνικό δίκαιο κατά την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ .

50. Η χρήση ή/ και η διάχυση των ανωτέρω εγγράφων και πληροφοριών για διαφορετικούς σκοπούς συνιστά επιβαρυντική περίσταση κατά την έννοια του σημείου 14 της Ανακοίνωσης της ΕΑ από 12.5.2006 - Κατευθυντήριες Γραμμές για τον υπολογισμό προστίμων και είναι δυνατό να θεωρηθεί ως άρνηση συνεργασίας με την Επιτροπή κατά την έννοια του κεφ. V, περ. Α) γγ) και περ. Γ) αα) της απόφασης της ΕΑ 526/VI/2011 για τους όρους και τις προϋποθέσεις απαλλαγής ή μείωσης των προστίμων που επιβάλλονται σε βάρος επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που συμβάλλουν στη διερεύνηση οριζοντίων συμπράξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 ή/και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ («Πρόγραμμα Επιείκειας»).

51. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία υπέβαλλαν καταγγελία σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 3959/2011, κατά τη διερεύνηση της οποίας ακολουθείται η Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών, μετά από αιτιολογημένο αίτημά τους ενημερώνονται για τη φύση και το αντικείμενο της διαδικασίας αυτής. Η ΕΑ κατά τη διακριτική της ευχέρεια δύναται, κατά περίπτωση, να ορίσει συγκεκριμένη προθεσμία εντός της οποίας τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υπέβαλλαν καταγγελία σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 3959/2011 υποβάλλουν γραπτώς τις απόψεις τους. Τα ανωτέρω πρόσωπα δεν λαμβάνουν μη εμπιστευτική εκδοχή της Εισήγησης Διευθέτησης και δεν έχουν δικαίωμα προφορικής ακρόασης ενώπιον της ΕΑ. Πρόσβαση στα μη απόρρητα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης χορηγείται στα ανωτέρω πρόσωπα μετά την κοινοποίηση της απόφασης της ΕΑ κατά το άρθρο 25α τελευταίο εδάφιο του Ν. 3959/2011 στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις που υπήχθησαν στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών.

52. Η απόφαση της ΕΑ που εκδίδεται κατά τη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών (άρθρο 25α τελευταίο εδάφιο του Ν. 3959/2011) υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο κατά τις κείμενες διατάξεις.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ι. Όταν δεν έχει προηγουμένως κοινοποιηθεί Εισήγηση
1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υπαγωγή σε διαδικασίας διευθέτησης της διαφοράς.
2. Γραπτή δήλωση πρόθεσης υπαγωγής σε διαδικασία διευθέτησης διαφοράς.
3. Ενημέρωση της Επιτροπής από τη ΓΔΑ ή/και τον Εισηγητή για τις γραπτές δηλώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προτεραιοποίηση της υπόθεσης και ανάθεση σε Εισηγητή, εφόσον δεν έχει προηγηθεί (εκκίνηση διαδικασίας). Αναστολή προθεσμιών του άρθρου 15 παρ. 4 και 5 του Ν. 3959/2011.
4. Διμερείς συσκέψεις των ενδιαφερομένων με τον Εισηγητή.
5. Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για τη διευθέτηση της διαφοράς εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της κλήσης.
6. Υποβολή Προτάσεων Διευθέτησης Διαφοράς.
7. Σύνταξη και κοινοποίηση Εισήγησης Διευθέτησης, εντός τριών (3) μηνών από την τελευταία πρόταση διευθέτησης διαφοράς.
8. Δήλωση Διευθέτησης των μερών εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της Εισήγησης Διευθέτησης.
9. Λήψη απόφασης της ΕΑ για τη διευθέτηση της διαφοράς.
ΙΙ. Όταν έχει προηγουμένως κοινοποιηθεί Εισήγηση
1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη υπαγωγή σε διαδικασία διευθέτησης διαφοράς, το αργότερο 35 μέρες πριν τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον της ΕΑ.
2. Εκκίνηση διαδικασία διευθέτησης διαφοράς από την ΕΑ, αναστολή προθεσμιών και αναβολή συζήτησης.
3. Διμερείς συσκέψεις με την ΕΑ.
4. Υποβολή Προτάσεων Διευθέτησης Διαφοράς, εντός προθεσμίας που τάσσει η ΕΑ.
5. Σύνταξη και κοινοποίηση Εισήγησης Διευθέτησης, εντός τριών (3) μηνών από την τελευταία πρόταση διευθέτησης διαφοράς.
6. Δήλωση Διευθέτησης των μερών εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της Εισήγησης Διευθέτησης.
7. Λήψη απόφασης της ΕΑ για τη διευθέτηση της διαφοράς.

Η απόφαση εκδόθηκε την 18η Ιουλίου 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ 

1 Το εν λόγω άρθρο θεσπίστηκε και εισήχθη στον Ν. 3959/2011 με το άρθρο 105 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94 27.5.2016).
2 Οι οριζόντιες συμπράξεις (καρτέλ) είναι συμφωνίες ή/και εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ανταγωνιστών που αποσκοπούν στον συντονισμό της ανταγωνιστικής τους συμπεριφοράς στην αγορά ή/και στον επηρεασμό της των σχετικών παραμέτρων ανταγωνισμού μέσω πρακτικών, όπως όλως ενδεικτικώς, ο καθορισμός τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής, οι ποσοστώσεις παραγωγής ή πωλήσεων, η κατανομή των αγορών, περιλαμβανομένης της νόθευσης διαγωνισμών, ο περιορισμός των εισαγωγών ή εξαγωγών ή/και αντι-ανταγωνιστικές ενέργειες σε βάρος άλλων ανταγωνιστών. Οι εν λόγω πρακτικές συγκαταλέγονται μεταξύ των σοβαρότερων παραβιάσεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ. Βλ. απόφαση ΕΑ 526/VI/2011 παρ. 3.
3 Η περ. ιδ (εε) θεσπίστηκε και εισήχθη στο άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3959/2011 με το άρθρο 105 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94 27.5.2016).
4 Βλ. ΓενΔικ T-456/10, Timab κ.α. κατά Επιτροπής, Συλλ. 2015 σελ. 296, σκ. 60.
5 Εφεξής η αναφορά σε «επιχειρήσεις» περιλαμβάνει και τις «ενώσεις επιχειρήσεων».
6 Βλ. ΓενΔικ T-456/10, Timab κ.α. κατά Επιτροπής, Συλλ. 2015 σελ. 296, σκ. 65.
7 Κατά πάγια ενωσιακή νομολογία, μείωση του προστίμου λόγω συνεργασίας κατά τη διοικητική διαδικασία δικαιολογείται εάν η συμπεριφορά της επιχειρήσεως διευκόλυνε την εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπίστωση της παραβάσεως και, ενδεχομένως, την παύση της (βλ. ΔΕΚ C-297/98 P, SCA Holding κατά Επιτροπής, Συλλ. 2000, σελ. Ι-10101, σκ. 36, ΔΕΚ C- 328/05 P, SGL Carbon κατά Επιτροπής, Συλλ. 2007, σελ. Ι-3921, σκ. 83 και ΠΕΚ 311/94, BPB de Eendracht κατά Επιτροπής, Συλλ. 1998, σελ. 11.29, σκ. 325). Μείωση του προστίμου δικαιολογείται επίσης και στην περίπτωση που επιχείρηση συνδράμει την Επιτροπή στην ευκολότερη διαπίστωση του υποστατού της παράβασης, ιδίως με την εκ μέρους της επιχείρησης αναγνώριση της συμμετοχής της στην παράβαση ή με την μη αμφισβήτηση των πραγματικών ισχυρισμών επί των οποίων θεμελιώνεται η παράβαση (βλ.. ΔΕΚ C-298/98 P, Finnboard κατά Επιτροπής, Συλλ. 2000, σελ. I-10157, σκ. 56, 59 και 60, C-57/02 P, Acerinox κατά Επιτροπής, Συλλ. 2005, σελ. 453, σκ. 88). Βλ. επίσης απόφαση ΕΑ 526/VI/2011 παρ. 2 και Ανακοίνωση ΕΑ Κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό των προστίμων που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 9 του Ν. 703/1977, παρ. 15.
8 Η μείωση του προστίμου δικαιολογείται ενόψει της συνεργασία της εμπλεκόμενης επιχείρησης υπό την παραπάνω έννοια. Η ΕΑ, ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή με αποκλειστική αρμοδιότητα την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού με την έκδοση εκτελεστών αποφάσεων που υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο, δεν διαπραγματεύεται με τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις το ζήτημα της ύπαρξης της παράβασης και της επιβολής της κατάλληλης κύρωσης. Βλ. και Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την διεξαγωγή διαδικασιών διευθέτησης διαφορών ενόψει της έκδοσης αποφάσεων δυνάμει του άρθρου 7 και του άρθρου 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου σε περιπτώσεις συμπράξεων, ΕΕ 2008 C 167/1, παρ. 2.
9 Βλ. άρθρο 14 παρ. 2 Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ Β΄ 117 16.1.2013) (εφεξής ΚΛΔ ΕΑ).
10 Βλ. αναλ. Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την διεξαγωγή διαδικασιών διευθέτησης διαφορών ενόψει της έκδοσης αποφάσεων δυνάμει του άρθρου 7 και του άρθρου 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου σε περιπτώσεις συμπράξεων, ΕΕ 2008 C 167/1: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC0702(01)&from=EN.
11 Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του Ν. 3959/2011 προβλέπει τις κυρώσεις, πέραν της επιβολής προστίμου, που δύναται να επιβάλει η ΕΑ σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των άρθρων 1 και 2 του ίδιου νόμου και 101 και 102 ΣΛΕΕ και οι παράγραφοι 2 και 3 του ίδιου άρθρου προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τα κριτήρια υπολογισμού του προστίμου και το ανώτατο όριο αυτού. Οι εν λόγω διατάξεις τυγχάνουν εφαρμογής και σε περίπτωση υπαγωγής μίας υπόθεσης στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών.
12 Η ΕΑ δύναται στο πλαίσιο της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών να επιβάλει κατά τη διακριτική της ευχέρεια και τις λοιπές προβλεπόμενες στο άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 κυρώσεις.
13 Στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών δύναται να υπαχθούν – υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις – και επιχειρήσεις ως προς τις οποίες έχει παραγραφεί η εξουσία της ΕΑ να επιβάλει πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 3959/2011. Και τούτο, προκειμένου ιδίως να επιτυγχάνεται σε μέγιστο βαθμό η επιτάχυνση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας έκδοσης απόφασης σε συγκεκριμένη υπόθεση, με την αποφυγή έκδοσης δύο αποφάσεων (μίας κατά τη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών και μίας κατά το άρθρο 25 του Ν. 3959/2011 για τις επιχειρήσεις εκείνες ως προς τις οποίες έχει παραγραφεί η εξουσία της ΕΑ να επιβάλει πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 3959/2011) και να διασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.
14 Βλ. απόφαση ΕΑ υπ’ αριθμ. 526/V/2011.
15 Βλ. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οπ.π. παρ. 1 και 33. Βλ. επίσης ΓενΔικ T-456/10, Timab κ.α. κατά Επιτροπής, Συλλ. 2015 σελ. 296, σκ. 65. Αντιθέτως, η Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών δεν μπορεί να εφαρμοσθεί σωρευτικά με τη Διαδικασία Ανάληψης Δεσμεύσεων. Και τούτο, πρωτίστως διότι η διαδικασία διευθέτησης ενέχει διαπίστωση παράβασης από μέρους της ΕΑ, παραδοχής συμμετοχής και ευθύνης από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και συνακόλουθης επιβολής προστίμων για σοβαρές παραβάσεις του ανταγωνισμού (συμπράξεις καρτελικής φύσης), ενώ η διαδικασία ανάληψης δεσμεύσεων ενέχει απλή πιθανολόγηση παράβασης και συνακόλουθη ανάληψη διορθωτικών μέτρων (χωρίς διαπίστωση παράβασης και επιβολή προστίμων) ιδίως για παραβάσεις που δεν θεωρείται ότι έχουν ιδιαίτερη σοβαρότητα κατά την κείμενη πρακτική και νομολογία.
16 Βλ. ΓενΔικ T-456/10, Timab κ.α. κατά Επιτροπής, Συλλ. 2015 σελ. 296, σκ. 63.
17 Βλ. ΓενΔικ T-456/10, Timab κ.α. κατά Επιτροπής, Συλλ. 2015 σελ. 296, σκ. 64.
18 Βλ. άρθρο 14 παρ. 2 ΚΛΔ ΕΑ.
19 Βλ. άρθρο 15 παρ. 4 του Ν. 3959/2011 και άρθρο 14 του ΚΛΔ ΕΑ.
20 Βλ. ανωτέρω παραγράφους 7 έως 9.
21 Παραποίηση ή εξαφάνιση εν όλω ή εν μέρει οποιουδήποτε αποδεικτικού στοιχείου σχετικού με την παράβαση των κανόνων περί ανταγωνισμού συνιστά, επίσης, επιβαρυντική περίσταση κατά την έννοια του σημείου 14 της Ανακοίνωσή της ΕΑ από 12.5.2006 - Κατευθυντήριες Γραμμές για τον υπολογισμό προστίμων και είναι δυνατό να θεωρηθεί ως άρνηση συνεργασίας με την ΕΑ κατά την έννοια του κεφ. V, περ. Α) γγ) και περ. Γ) αα) της απόφασης της ΕΑ 526/VI/2011 για τους όρους και τις προϋποθέσεις απαλλαγής ή μείωσης των προστίμων που επιβάλλονται σε βάρος επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που συμβάλλουν στη διερεύνηση οριζοντίων συμπράξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 ή/και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ («Πρόγραμμα Επιείκειας»).
22 Η παράβαση της σχετικής υποχρέωσης, πέραν του ότι δύναται να επιφέρει τη διακοπή της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών, συνιστά επίσης επιβαρυντική περίσταση κατά την έννοια του σημείου 14 της Ανακοίνωσή της ΕΑ από 12.5.2006 - Κατευθυντήριες Γραμμές για τον υπολογισμό προστίμων. Περαιτέρω, είναι δυνατό να θεωρηθεί και ως άρνηση συνεργασίας με την ΕΑ κατά την έννοια του κεφ. V, περ. Α) γγ) και περ. Γ) αα) της απόφασης της ΕΑ 526/ VI/2011 για τους όρους και τις προϋποθέσεις απαλλαγής ή μείωσης των προστίμων που επιβάλλονται σε βάρος επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που συμβάλλουν στη διερεύνηση οριζοντίων συμπράξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 ή/και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ («Πρόγραμμα Επιείκειας»).
23 Βλ. άρθρο 14 παρ. 1 και 18 ΚΛΔ ΕΑ. Βλ. ωστόσο Κεφ. ΙΙ σημ. 7 ανωτέρω σχετικά με τα κριτήρια για την επιλογή πρόσφορων προς διευθέτηση υποθέσεων και, ιδίως, τον προσδοκώμενο βαθμό επίτευξης διαδικαστικής αποτελεσματικότητας. Εφεξής, η αναφορά σε «Εισήγηση» παραπέμπει στην Εισήγηση που προβλέπεται στο άρθρο 15 παρ. 4 του Ν. 3959/2011 και στο άρθρο 14 του ΚΔΛ ΕΑ.
24 Βλ. άρθρο 15 του Ν. 3959/2011.
25 Σε περίπτωση επιχειρήσεων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο, οι διμερείς συσκέψεις διεξάγονται σε επίπεδο ομίλου για όλες τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο όμιλο.
26 Για την περίπτωση που έχει ήδη κοινοποιηθεί η Εισήγηση στα
μέρη, βλ. κατωτέρω ενότητα ΙΙΙ.2Α.
27 Αντίστοιχη ευρεία διακριτική ευχέρεια διατηρεί και η ΕΑ κατά τη διενέργεια των διμερών συσκέψεων στην περίπτωση που η Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών εκκινήσει μετά την κοινοποίηση Εισήγησης: βλ. και ενότητα ΙΙΙ.2Α κατωτέρω.
28 Βλ. κατωτέρω παρ. 40 και 42 – 43.
29 Βλ. ανωτέρω παρ. 10 και 11.
30 Βλ. άρθρο 14 παρ. 1 και 18 ΚΛΔ ΕΑ. Βλ. ωστόσο Κεφ. ΙΙ σημ. 7 ανωτέρω σχετικά με τα κριτήρια για την επιλογή πρόσφορων προς διευθέτηση υποθέσεων και, ιδίως, τον προσδοκώμενο βαθμό επίτευξης διαδικαστικής αποτελεσματικότητας.
31 Η αναβολή της συζήτησης της υπόθεσης δεν συμπαρασύρει την προθεσμία υποβολής Υπομνήματος και την προθεσμία υποβολής Προσθήκης στο Υπόμνημα (Αντίκρουση) κατά το άρθρο 14 παρ. 2 και 4 του ΚΛΔ της ΕΑ για όσες εμπλεκόμενες επιχειρήσεις δεν υπέβαλαν αίτημα υπαγωγής στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών.
32 Για τους λόγους που αναφέρονται στις παρ. 10, 11 και 29 ανωτέρω.
33 Δεν απαιτείται ως εκ τούτου εκ νέου κοινοποίηση της Εισήγησης στα μέρη.
34 Στην περίπτωση αυτή, οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει αίτημα υπαγωγής στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών (και το οποίο δεν τελεσφόρησε κατά τα προαναφερόμενα) θα πρέπει να υποβάλουν Υπόμνημα και Προσθήκη στο Υπόμνημα (Αντίκρουση) εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ. 2 και 4 του ΚΛΔ της ΕΑ.
35 Για τους λόγους που αναφέρονται στις παρ. 10, 11 και 29 ανωτέρω.
36 Βλ. παρ. 40 κατωτέρω.
37 Κατά αναλογία με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ΚΛΔ της ΕΑ.
38 Βλ. άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 26ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ 5.12.2014 L 349/1 (εφεξής «Οδηγία για τις αστικές αποζημιώσεις»).
39 Βλ. άρθρο 7 της Οδηγίας για τις Αστικές Αποζημιώσεις.
40 Βλ. άρθρο 8 της Οδηγίας για τις Αστικές Αποζημιώσεις.

Πηγή: Taxheaven