Αριθ. πρωτ.: 20801/1.8.2016 Παροχή οδηγιών σχετικά με την αναδρομικότητα διορισμού σε ΟΤΑ α' βαθμού

Αριθ. πρωτ.: 20801/1.8.2016 Παροχή οδηγιών σχετικά με την αναδρομικότητα διορισμού σε ΟΤΑ α' βαθμού

Αθήνα 1 -8- 2016
Αριθ. Πρωτ : 20801

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πληροφορίες : Χ.Αναστασιάδης
Τηλέφωνο : 213-1364330
FAX: 213-1364383
e-mail: c.anastasiadis@ypes.gr
Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ.Κώδικας: 10183 Αθήνα

Εγκύκλιος αριθμ.:17

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με την αναδρομικότητα διορισμού σε ΟΤΑ α' βαθμού

Όπως σας είναι γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της παρ. ΣΤ υποπαρ. ΣΤ1 του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως ισχύει, ως εξής:
«Οι προσλήψεις και οι διορισμοί τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών αναστέλλονται έως 31.12.2016. Από την ανωτέρω αναστολή εξαιρούνται οι διορισμοί προσωπικού των ανωτέρω κατηγοριών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, για τους οποίους δεν απαιτείται απόφαση κατανομής της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει...»

Με την αριθμ. 9 (Α.Π. οικ. 8402/16.3.2016) εγκύκλιό μας σας γνωρίσαμε ότι εαν εκκρεμούν διορισμοί επιτυχόντων παλαιότερων προκηρύξεων ΑΣΕΠ προς κάλυψη κενών θέσεων στις ανωτέρω υπηρεσίες των φορέων, οι φορείς πρέπει κατά προτεραιότητα να ολοκληρώσουν τους διορισμούς αυτούς, ακολουθώντας τη διαδικασία των άρθρων 23-26 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007 όπως ισχύει).

Στο άρθρο 21 του ανωτέρω Κώδικα ορίζεται ότι:
«…Οι προσληφθέντες που περιλαμβάνονται και στον πίνακα διοριστέων συνεχίζουν να απασχολούνται μέχρι την προηγούμενη της ορκωμοσίας τους, που θα γίνει μετά τη δημοσίευση της πράξης διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη διορισμού των περιλαμβανομένων στον πίνακα διοριστέων, οι οποίοι είχαν προσληφθεί με βάση τον πίνακα κατάταξης θα έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία της αρχικής κατά τα ανωτέρω πρόσληψής τους. Ο χρόνος που διανύουν οι ανωτέρω στους ΟΤΑ μέχρι την ορκωμοσία τους θεωρείται πραγματική δημόσια υπηρεσία.»

H διάταξη αυτή παραμένει σε ισχύ και ως εκ τούτου για όσους διορίζονται βάσει της διάταξης του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 αλλά είχαν προσληφθεί προγενέστερα με προσωρινούς πίνακες και εργάζονταν με σχέση ΙΔΟΧ ο διορισμός τους θα έχει αναδρομική ισχύ και θα ανατρέχει στο χρόνο αρχικής πρόσληψής τους.

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:

Με το Α.Π. 42781/28-7-2010 έγγραφό μας είχαμε αναφέρει ότι «Σε περίπτωση που οι φορείς ήδη απασχολούν επιτυχόντες που περιλαμβάνονται σε προσωρινούς πίνακες αυτοί θα απασχοληθούν μέχρι την έκδοση των οριστικών πινάκων .»

Ακολούθως με το Α.Π. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/30/οικ.24208/19-11-2010 σχετικό μας διατυπώσαμε τη θέση ότι «Στις περιπτώσεις ΝΠΙΔ και ΟΤΑ που έχει προσληφθεί προσωπικό ορισμένου χρόνου με βάση προσωρινά αποτελέσματα και εφόσον περιλαμβάνεται στους οριστικούς πίνακες , θα εξακολουθήσει να υπηρετεί με την ίδια εργασιακή σχέση μέχρι τη δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού εκάστου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Μετά την προαναφερόμενη εγκύκλιο, υπάλληλοι που απασχολούνταν στους ΟΤΑ ως ΙΔΟΧ με προσωρινά αποτελέσματα και είχαν παύσει να εργάζονται μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων βάσει του Α.Π. 42781/28-7-2010 ανωτέρω εγγράφου, εν συνεχεία επαναπροσλήφθηκαν.

Ενόψει των ανωτέρω και πολλών ερωτημάτων που υποβάλλονται στην υπηρεσία σχετικά με την αναδρομικότητα διορισμού των υπόψη υπαλλήλων προκειμένου να γίνει με σωστό τρόπο η βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη τους, άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι, οι εν λόγω υπάλληλοι διορίζονται πλέον ως μόνιμοι αναδρομικά από την ημερομηνία αρχικής πρόσληψής τους, όμως τυχόν ενδιάμεσο χρονικό διάστημα για το οποίο είχαν παύσει να παρέχουν εργασία για τους λόγους που προαναφέραμε, δεν θα ληφθεί υπόψη για τη βαθμολογική και μισθολογική τους κατάταξη.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ
Πηγή: Taxheaven