Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1351 ΕΞ 23.6.2016 Διευκρίνηση για τα ΕΛΠ

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1351 ΕΞ 23.6.2016 Διευκρίνηση για τα ΕΛΠ

Αθήνα, 23.06.2016 
Αριθμ. Πρωτ.: 1351 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) 

ΣΛΟΤ 1351/2016


ΘΕΜΑ: «Διευκρίνηση για τα ΕΛΠ»


ΕΡΩΤΗΜΑ

Ο ορισμός που αποδίδουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΟΡΙΣΜΟΙ για τον "κύκλο εργασιών" είναι ο εξής: 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) (Turnover, net): Η ακαθάριστη εισροή οικονομικών ωφελειών στη διάρκεια της περιόδου που προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας, η οποία καταλήγει σε αύξηση της καθαρής θέσης, εξαιρουμένων των αυξήσεων της καθαρής θέσης από συνεισφορές των ιδιοκτητών. Στο ποσό του κύκλου εργασιών δεν προσμετρούνται οι εκπτώσεις και επιστροφές, ο φόρος προστιθέμενης αξίας και άλλοι φόροι που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών. 

Κατά συνέπεια εκπτώσεις και επιστροφές πωλήσεων στα Αποτελέσματα χρήσης δεν εμφανίζονται στον κύκλο εργασιών; και αν όχι σε που εμπεριέχονται στα Αποτελέσματα χρήσης;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τον ορισμό, οι εκπτώσεις και οι επιστροφές αφαιρούνται από το αρχικό (προ μειώσεων) ποσό του κύκλου εργασιών (πωλήσεων), και έτσι προκύπτει ο καθαρός κύκλος εργασιών. Συνεπώς λογιστικοποιούνται αφαιρετικά του κύκλου εργασιών και όχι σε άλλο κονδύλι των αποτελεσμάτων, όπως άλλωστε ίσχυε ανέκαθεν.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πηγή: Taxheaven