Αριθμ. 33537/Δ9.8730/20.7.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 14497/Δ9.3735/ 29-03-2016 απόφασης συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ισχύει

Αριθμ. 33537/Δ9.8730/20.7.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 14497/Δ9.3735/ 29-03-2016 απόφασης συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ισχύει

Αριθμ. 33537/Δ9.8730

(ΦΕΚ Β' 2360/1-8-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α' 26), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'33), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 72 του Ν. 4370/2016 (ΦΕΚ Α' 37) και του άρθρου 171 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α').

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α') «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.δ. 88/2012 (ΦΕΚ 143 Α').

5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 «Κατάργηση και Συγχώνευση Νομικών Προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α').

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180 Α')

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α') «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α') «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α') «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1152/οικ. 18242/05-07-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:ΨΓΟ7465ΦΘΕ-346).

10. Την υπ'αριθμ. 14497/Δ9.3735/29.3.2016 απόφαση (ΦΕΚ 1066/τ.Β/2016) συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 19321/Δ9.4985/25.4.2016 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 1423/τ.Β/2016).

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η υπ' αριθμ. 14497/Δ9.3735/29.3.2016 απόφαση (ΦΕΚ 1066/τ.Β'/2016 συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπως ισχύει, κατά το μέρος που αφορά τις παραγράφους Β, Γ και Δ ως εξής:

Β. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αναπληρωτή του αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα.

Γ. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμιμος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατηγορίας ΠΕ ή TE με βαθμό τουλάχιστον Γ'.

Δ. Η θητεία των τακτικών - μη αιρετών - μελών λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007).

Η λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 162 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 20 Ιουλίου 2016

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
Πηγή: Taxheaven