Αριθμ. 76835/ΕΥΘΥ 739/ 19.7.2016 Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπανών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή

Αριθμ. 76835/ΕΥΘΥ 739/ 19.7.2016 Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπανών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή

Αριθμ. 76835/ΕΥΘΥ739

(ΦΕΚ Β' 2360/01-08-2016)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε  με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.04.2005).

2. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ  265/τ.Α'/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014- 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α') και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 2 αυτού.

3. Το Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/τ.Α'/03.09.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

4. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α'/22.09.2015) περί ανασύστασης και μετονομασίας Υπουργείων.

5. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α'/23.09.2015) περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

6. Την υπ' αριθμ. 105755/14.10.2015 (ΦΕΚ 2222/τ.Β'/15.10.2015) απόφαση περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση.

7. Την υπ' αριθμ. 16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/66166 (ΦΕΚ 1850/τ.Β/24.06.2016) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» και τις εκεί αναφερόμενες αποφάσεις ένταξης της πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» και στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (άρθρο 1).

8. Την αλληλογραφία με τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και συγκεκριμένα (α) την επιστολή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και του Ειδικού Γραμματέα  ΕΚΤ προς τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 3/6/2015 με αρ. πρωτ. 5.15303/οικ. 3.409 και (β) την επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 12/6/2015 Ref. Ares (2015) 2475998 -  12/06/2015

9. Το γεγονός ότι πρόκειται για έργο βαρύνουσας κοινωνικής σημασίας.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Στις κατηγορίες των μη επιλέξιμων δαπανών, που βαρύνουν τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4314/2014 προστίθεται και η ακόλουθη:

«η. Οι εθνικοί πόροι που απαιτούνται, πέραν της εγκεκριμένης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Ειδικότερα οι μη επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση δαπάνες που περιλαμβάνονται στις οικείες αποφάσεις ένταξης των πράξεων «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που εκδίδονται, στο πλαίσιο του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» και των ΠΕΠ 2014-2020, θα καλυφθούν με αύξηση της εθνικής συμμετοχής».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2016 

Ο Υφυπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Πηγή: Taxheaven