Αρ. πρωτ.: ΔΤΔΓ 1102028 ΕΞ 2016/ 6.7.2016 Πλήρης άρση της Α.Π. 33747/14-04-2016 Απόφασης του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων περί προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης

Αρ. πρωτ.: ΔΤΔΓ 1102028 ΕΞ 2016/ 6.7.2016 Πλήρης άρση της Α.Π. 33747/14-04-2016 Απόφασης του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων περί προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΤΔΓ1102028ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Γ' 

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες :Φ. Καβαζαράκη
Τηλέφωνο ::210-6987445
FAX 
Email:d19diadi@otenet.gr 
fkavazaraki@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ : Πλήρης άρση της Α.Π. 33747/14-04-2016 Απόφασης του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων περί προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης

Σχετ: Α. Το Α.Π. 42101/19-05-2015 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων - Ε.Ο.Φ.
Β. Η. Α.Π. ΔΤΔ1075702ΕΞ2016/17-05-2016 Δ.Υ.Ο. («Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών - νέος κατάλογος φαρμάκων»). 
Γ. Πίνακας 1.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων - Ε.Ο.Φ., σας γνωρίζουμε ότι εφ' εξής αίρεται πλήρως η υπ' αριθ. πρωτ. 33747/14-04-2016 Απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων περί προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης των φαρμακευτικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο συνημμένο Πίνακα 1 (σχετ. Γ')

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καταργείται η ανωτέρω υπό στοιχείο (Β') σχετική Δ.Υ.Ο.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης
Πηγή: Taxheaven