Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 172/2016 Ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή όρων επικυρωμένης συμφωνίας εξυγίανσης, που αφορούν στη χορήγηση βεβαίωσης οφειλής στην οφειλέτιδα εταιρία για μεταβίβαση ακινήτου

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 172/2016 Ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή όρων επικυρωμένης συμφωνίας εξυγίανσης, που αφορούν στη χορήγηση βεβαίωσης οφειλής στην οφειλέτιδα εταιρία για μεταβίβαση ακινήτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμός Γνωμοδότησης 172/2016

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
(Α' ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου 2016

Σύνθεση:

Προεδρεύων: Αλέξανδρος Καραγιάννης, Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, λόγω κωλύματος του Προέδρου του ΝΣΚ, Μιχαήλ Απέσσου.

Μέλη: Ανδρέας Χαρλαύτης, Βασιλική Δούσκα, Αντιπρόεδροι Ν.Σ.Κ., Νικόλαος Μουδάτσος, Θεόδωρος Ψυχογυιός, Παναγιώτης Παναγιωτουνάκος, Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, Ευγενία Βελώνη, Νίκη Μαριόλη, Ανδρέας Ανδρουλιδάκης, Δημήτριος Χανής, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Κωνσταντίνος Κατσούλας, Αλέξανδρος Ροϊλός, Αθηνά Αλεφάντη, Αγγελική Καστανά, Ελένη Πασαμιχάλη, Χριστίνα Διβάνη, Πέτρος Κωνσταντινόπουλος, Ευσταθία Τσαούση, Γεώργιος Βαμβακίδης, Διονύσιος Χειμώνας, Βασιλική Παπαθεοδώρου, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους.

Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Ραυτοπούλου, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

Αριθμοί ερωτήματος: Τα με αριθμ. πρωτ. 1) Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1159261 ΕΞ 2015/29-11- 2015 και 2) Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1159300 ΕΞ 2015/30-11-2015 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών/ Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων /Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης/ Διεύθυνσης Εισπράξεων/ Τμήματος Ε'.

Ερωτήματα: Ενόψει του πραγματικού πλέγματος της υπόθεσης, το οποίο προκύπτει από τα ως άνω έγγραφα της ερωτώσης υπηρεσίας και τα στοιχεία του φακέλου που τα συνοδεύουν, τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Εάν για τη χορήγηση βεβαίωσης οφειλής, σε περίπτωση που κατά το χρόνο της μεταβίβασης ακινήτων της οφειλέτιδας εταιρίας, όπως προβλέπεται στην επικυρωθείσα δικαστικά συμφωνία εξυγίανσης, υφίστανται και άλλες, πέραν των ρυθμιζομένων με την εν λόγω συμφωνία οφειλές της εταιρίας, το ποσό της παρακράτησης υπολογίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ή, κατά παρέκκλιση αυτών, εφαρμόζεται το οριζόμενο στη συμφωνία ποσό.

2. Εάν οι όροι της συμφωνίας εισάγουν ή όχι παρέκκλιση από τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τη διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης οφειλής.

Γενικά

Με τα έγγραφα της ερωτώσας υπηρεσίας υποβλήθηκαν διάφορα ερωτήματα σχετικά με την έκταση εφαρμογής όρων επικυρωμένης συμφωνίας εξυγίανσης (άρθρα 99 επ. ΠτΚ), τα οποία, εξατομικευόμενα στα εν λόγω έγγραφα, εστιάζονταν κυρίως: α) Στον προσδιορισμό των οφειλών που ρυθμίζονται με την επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης, β) Στη χορήγηση και το περιεχόμενο αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής για μεταβίβαση ακινήτων από την υπαχθείσα στο καθεστώς εξυγίανσης επιχείρηση και γ) στην τυχόν επίπτωση αυτών σε κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί, καθώς και σε υποθήκη που έχει εγγραφεί από το Δημόσιο.

Επί όλων των ερωτημάτων εκδόθηκε η με αριθμ. 55/2016 γνωμοδότηση του ΝΣΚ (Α' Τμήματος), η οποία με την από 20-4-2016 επισημειωματική πράξη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) - (βλ. και το με αριθμ. πρωτ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1064602 ΕΞ 2016/21-4-16 έγγραφο της ερωτώσας υπηρεσίας) - έγινε αποδεκτή μόνον ως προς τα λοιπά, πλην των ως άνω παρατιθεμένων ερωτημάτων, τα οποία παραπέμφθηκαν στην Ολομέλεια του ΝΣΚ.

Διευκρινιστικώς σημειωτέον ότι τα ως άνω παραπεμφθέντα στην Ολομέλεια ερωτήματα διατυπώνονται στο προαναφερόμενο με αριθμ. πρωτ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1159261 ΕΞ 2015/29.11.2015 έγγραφο της ερωτώσας υπηρεσίας με αριθμ. 2β. και 4, στην δε γνωμοδότηση του Τμήματος με τα στοιχεία Α2β και Α4, απαντήθηκαν δε με αυτή στις παραγράφους της 30 και 33, αντίστοιχα.

Επί των ανωτέρω ερωτημάτων το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Α' Τακτική Ολομέλεια) γνωμοδότησε ως ακολούθως:

Ιστορικό

Από τα έγγραφα της ερωτώσας Υπηρεσίας, το με αριθμ. πρωτ. 2995/10.2.2016 έγγραφο του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) και τα λοιπά έγγραφα του σχετικού φακέλου, προκύπτει το ακόλουθο και εν προκειμένω ενδιαφέρον πραγματικό, με βάση το οποίο υποβλήθηκαν τα υπό εξέταση ερωτήματα:

1. Με την με αριθμό 289/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επικυρώθηκε, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3588/2007, η συμφωνία εξυγίανσης μεταξύ της οφειλέτιδας εταιρίας με την επωνυμία «Μ. Β. ...» και της εκ του νόμου πλειοψηφίας των πιστωτών της, χωρίς τη συμμετοχή του Δημοσίου. Η συμφωνία εξυγίανσης απαρτίζεται από περισσότερα επιμέρους συμφωνητικά, όσα και οι συναινούντες πιστωτές, υπογραφέντα τον Ιούλιο του 2014, τα οποία επισυνάπτονται σε κείμενο με τίτλο «Συμφωνία Εξυγίανσης». Η ανωτέρω απόφαση δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο στις 20-5-2015 και περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Τομέας Νομικών (Δ.Δ.Δ.) στις 13-7-2015 (τεύχος 9735). Στις 14- 7-2015 έγινε η σχετική καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

2. Η συμφωνία εξυγίανσης ενσωματώνεται στην με αριθμ. κατάθεσης 91399/30.7.2014 αίτηση επικύρωσης, η οποία έγινε δεκτή με την ανωτέρω επικυρωτική απόφαση. Στα ειδικότερα προβλεπόμενα για το Ελληνικό Δημόσιο (βλ. σελ. 41-43 της συμφωνίας και σελ. 29-32 της αίτησης), διαλαμβάνονται και τα εξής:

«-Το σύνολο των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου ανερχόταν την 30-9-2013 στο ποσό των€ 10.206.603,68, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,70899% των συνολικών απαιτήσεων της Εταιρίας, ως προκύπτει από τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας με στοιχεία 30-9-2013 που έχουν δημοσιευθεί. …

-Αντικείμενο της ρύθμισης των οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο, όπως έχουν υπολογισθεί στο επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρίας, και συμφωνείται από τους συναινούντες πιστωτές … είναι το σύνολο των ποσών κατά κεφάλαιο, πρόστιμα και προσαυξήσεις που θα έχουν βεβαιωθεί μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που θα επικυρώνει την παρούσα Συμφωνία Εξυγίανσης, στο ΓΕΜΗ και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων.

-Η ρύθμιση των απαιτήσεων του Δημοσίου έναντι της οφειλέτριας εταιρίας έχει ως ακολούθως:

Διαγραφή του συνόλου των προστίμων και προσαυξήσεων και αποπληρωμή του κεφαλαίου σε εκατόν σαράντα τέσσερις (144) ισόποσες μηνιαίες αλληλοδιάδοχες δόσεις καταβλητέας της πρώτης δόσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση της επικυρωτικής απόφασης του αρμόδιου Πολυμελούς Πρωτοδικείου στο ΓΕΜΗ και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων. (Βλ. και φύλλο 16 της με αριθμ. 289/2015 απόφασης).

Με βάση το Επιχειρηματικό Σχέδιο της Εταιρίας το υπολογισθέν προς αποπληρωμή κεφάλαιο προβλέπεται να ανέρχεται την 31-12-2014 στο ποσό των € 10.791.094,96, ενώ τα προς διαγραφή πρόστιμα και προσαυξήσεις θα ανέρχονται στο ποσό των€ 1.970.975,64.

Κατά την ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου των εμπορικών κέντρων από την οφειλέτρια και την εισφορά του ακινήτου στο Βοτανικό σε θυγατρική της οφειλέτριας εταιρία, η Εταιρία ως ορίζεται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο, θα προπληρώσει στο Ελληνικό Δημόσιο σαράντα οκτώ (48) επόμενες δόσεις, ήτοι ποσό € 2.940.039,84. Ειδικότερα, κατά την ολοκλήρωση της απόσχισης κλάδου των εμπορικών κέντρων από την οφειλέτρια και την εισφορά του ακινήτου στο Βοτανικό σε θυγατρική της οφειλέτριας εταιρία, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. υποχρεούται όπως χορηγήσει στην οφειλέτρια εταιρία ενημερότητα προς το Δημόσιο (Βεβαίωση Οφειλής) κατ' άρθρο 12 του Ν. 4174/2013 με τον όρο απόδοσης ποσού € 2.940.039,84, που θα αντιστοιχεί σε σαράντα οκτώ (48) επόμενες δόσεις της ισχύουσας ρύθμισης, ...

Το ως άνω αποδεικτικό χρεών θα ισχύει για την εισφορά του ακινήτου στο Βοτανικό, τη μεταβίβαση του ακινήτου στη Νέα Ερυθραία Αττικής και του δικαιώματος υψούν επί του ακινήτου στη Λεωφόρο Κηφισίας αρ. 95-97.

Σε περίπτωση μεταβίβασης του ακινήτου ιδιοκτησίας της, που βρίσκεται στον Γαλατά Τροιζήνας, η οφελέτρια εταιρία θα προπληρώσει εβδομήντα δύο (72) επόμενες δόσεις εκ της ισχύουσας ρύθμισης, που θα ανέρχονται στο ποσό των € 4.410.059,76, παρακρατηθέντος του ποσού αυτού εκ του τιμήματος του μεταβιβαστικού συμβολαίου. Ειδικότερα, ο αρμόδιος Έφορος υποχρεούται να χορηγήσει αποδεικτικό ενημερότητας χρεών προς το Δημόσιο (Βεβαίωση Οφειλής) κατ' άρθρο 12 του Ν. 4174/2013, που να επιτρέπει τη συγκεκριμένη μεταβίβαση υπό τον όρο παρακράτησης εκ του τιμήματος του μεταβιβαστικού συμβολαίου ποσού € 4.410.059,76 από τον συντάξαντα το οικείο μεταβιβαστικό συμβόλαιο Συμβολαιογράφο και απόδοσής του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την υπογραφή του εν λόγω Συμβολαίου.

Κατά συνέπεια, η οφειλέτρια βάσει του Επιχειρηματικού της Σχεδίου, που κατατίθεται μαζί με την αίτηση επικύρωσης της παρούσας Συμφωνίας Εξυγίανσης, θα έχει προπληρώσει από τις 144 οφειλόμενες δόσεις τις 120 μέχρι και το τέλος του οικονομικού έτους 2018, ήτοι μέχρι την 31/12/2018.

Σε περίπτωση δε, που η Εταιρία στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού της Σχεδίου και της επιχειρηματικής της εν γένει δραστηριότητας προβεί σε πώληση ετέρου ακινήτου πέραν των ως άνω αναφερόμενων, θα καταβάλλει εκ του εισπραττομένου κάθε φορά τιμήματος το 1/3 του ποσού προς το Ελληνικό Δημόσιο προπληρώνοντας αντίστοιχες δόσεις με την αντίστοιχη ρητή υποχρέωση χορήγησης ενημερότητας χρεών για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, κατά τον τρόπο, που ορίζεται ανωτέρω για την απόσχιση κλάδου και την μεταβίβαση του ακινήτου στο Γαλατά Τροιζήνας».

Σημειωτέον ότι, στους Γενικούς όρους της συμφωνίας εξυγίανσης προβλέπεται ότι αυτή έχει χρονική διάρκεια 10 ετών, αρχής γενομένης από την 21- 12-2016 και λήγουσα την 31-12-2025 ( βλ. σελ. 4 αίτησης).

3. Περαιτέρω, στην με αριθμ. 289/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (βλ. φύλλο 21) σχετικά με την χορήγηση στην εταιρία «ενημερότητας χρεών προς το Δημόσιο (Βεβαίωσης Οφειλής)» από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. για τη μεταβίβαση ακινήτων, εκτίθενται και τα εξής: «Πρέπει άλλωστε να σημειωθεί σε σχέση με το πιστοποιητικό του Εφόρου, το οποίο απαιτείται για τη μεταβίβαση των ακινήτων στη Ν. Ερυθραία, καθώς και του δικαιώματος υψούν αλλά και για την εισφορά του ακινήτου του Βοτανικού στη νεοσύστατη εταιρία, ότι σε περίπτωση που η αιτούσα δεν καταφέρει να εφοδιαστεί με τέτοιο είτε κατά τις διατάξεις του ν. 4174/2013 είτε και σύμφωνα με άλλες διατάξεις, που παρέχουν τέτοια δυνατότητα, το αποτέλεσμα θα είναι να μην υφίσταται έδαφος εφαρμογής της προκείμενης προς επικύρωση συμφωνίας εφόσον θα έχει πληρωθεί η ως άνω αναφερόμενη διαλυτική αίρεση, καθώς οι εν λόγω μεταβιβάσεις αποτελούν τη βάση της συμφωνίας εξυγίανσης και σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο προηγούνται χρονικά κάθε άλλης ενέργειας. Τούτο δε δεν πρόκειται να λειτουργήσει σε βάρος των λοιπών μη συναινούντων πιστωτών, αφού σε αυτήν την περίπτωση τα ακίνητα, από τα οποία προσδοκούν να ικανοποιηθούν, θα παραμείνουν στην κυριότητα της αιτούσας και στη διάθεση των ιδίων προς ικανοποίηση».

4. Επίσης, στην με αριθμ. 289/2015 απόφαση (φύλλο 14) εκτίθενται τα εξής:

«... αποδεικνύεται ότι σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της 30-9-2013 οι οφειλές της αιτούσας την 30-9-2013, σε ημερομηνία που απέχει μόλις τρείς ημέρες από τη δημοσίευσή της ανέρχονταν συνολικά σε 673.897.000 ευρώ…. Έτσι, σύμφωνα με την κατάσταση του εμπειρογνώμονα, υπολογίζεται ότι στο Ελληνικό Δημόσιο οφείλεται ποσό 10.207.000 ευρώ,…». Εξάλλου, στην απόφαση αυτή δεν γίνεται άλλη αναφορά σε οφειλόμενα προς το Δημόσιο ποσά.

5. Σημειώνεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο είχε ασκήσει κύρια παρέμβαση στην ανοιγείσα με την ανωτέρω αίτηση επικύρωσης δίκη - προβάλλοντας αοριστία της συμφωνίας και παραβίαση με αυτή της ίσης μεταχείρισης των δανειστών -, η οποία απερρίφθη, ως απαράδεκτη, με την ανωτέρω δικαστική απόφαση (βλ. φύλλο 12).

6. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα τηρούμενα στο σύστημα TAXIS στοιχεία, αλλά και το με αριθμ. πρωτ. Ε.Μ.ΕΙΣ.Δ 1020171 εξ 2016/9-2-2016 έγγραφο της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.), οι οφειλές της ανωτέρω εταιρίας έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση από την Ε.Μ.ΕΙΣ., με τις με αριθμ. 97 και 98/14.8.2015 (για το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), 1616/14.8.2015 (για τη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών)και 1682/14.8.2015 (για τη Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου)αποφάσεις του Προϊσταμένου της. [Από τα στοιχεία του TAXIS προκύπτει ότι για τις ως άνω οφειλές της εταιρίας στο Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., πέραν της καταβολής την 28-9-2015 ποσού 72.188,03 ευρώ, δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη καταβολή από 20-5-2015 μέχρι 10-2-2016],

7. Η Ε.Μ.ΕΙΣ., απεικόνισε τη ρύθμιση οφειλών της εταιρίας προς το Δημόσιο βάσει της ως άνω επικυρωμένης συμφωνίας εξυγίανσης, εντάσσοντας στη ρύθμιση τις οφειλές αυτής που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο έως τη δημοσίευση (27-9-2013) της με αριθμ. 1077/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία διατάχθηκε το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης, και οι οποίες βεβαιώθηκαν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της επικυρωτικής απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ. (14-7-2015).

8. Η ανωτέρω θέση διατυπώθηκε από την ερωτώσα Υπηρεσία και στο με αριθμ. Δ.ΕΙΣΠΡ. Ε 1115637 ΕΞ/4-9-2015 έγγραφο της, σε απάντηση στο με αριθμ. Ε.Μ.ΕΙΣ. Δ1110536/26-8-2015 έγγραφο της Ε.Μ.ΕΙΣ..

9. Ακολούθως η φορολογούμενη εταιρία υπέβαλε στην Ε.Μ.ΕΙΣ. την με αριθμ. 14600/16.9.2015 αίτηση για ρύθμιση των εκτός συμφωνίας εξυγίανσης οφειλών της κατ' άρθρο 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως ισχύει μετά τον ν. 4336/2015, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μετά το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης με την ανωτέρω με αριθμ. 1077/2013 δικαστική απόφαση. Η αρμόδια επιτροπή αποφάσισε την αναβολή της εξέτασης της ανωτέρω αίτησης, προκειμένου να απαντηθούν τα εξεταζόμενα με την παρούσα εισήγηση ερωτήματα, κρίνοντας ότι «δημιουργείται αμφιβολία ως προς το ακριβές ύψος των προς ρύθμιση οφειλών και το χρονικό διάστημα στο οποίο αυτές αφορούν».

10. Παρά την υποβολή από την οφειλέτιδα εταιρία της προαναφερόμενης, με αριθμ. 14600/16.9.2015 αίτησής της, αυτή, με την με αριθμ. 1140108/30.10.2015 δήλωση-υπόμνημά της προς τη Διεύθυνση Εισπράξεων, έθεσε, μεταξύ άλλων, ζήτημα υπαγωγής στη ρύθμιση και των οφειλών αυτής που βεβαιώθηκαν έως και 14-7-2015 και γεννήθηκαν σε χρόνο μετά το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης, ζητώντας την κατά προτεραιότητα πίστωση αυτών από ποσό που πρόκειται να καταβληθεί και το οποίο, βάσει της συμφωνίας εξυγίανσης, προορίζεται να πιστωθεί σε οφειλές που εμπίπτουν σε αυτήν.

11. Η φορολογούμενη εταιρία αποδέχτηκε με επιφύλαξη τις με αριθμ. 97 και 98/14.8.2015 ρυθμίσεις και άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών την από 21-1-2016 προσφυγή κατά των σχετικών πράξεων, ισχυριζόμενη ότι η Διοίκηση αρνείται να συμμορφωθεί με την με αριθμό 289/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Ειδικότερα η προσφεύγουσα έθεσε τα ζητήματα: α) της μη διαγραφής προσαυξήσεων προ της ταμειακής βεβαίωσης, στις οποίες θεωρεί ότι υπάγονται και οι πρόσθετοι φόροι και β) της μη υπαγωγής στην ως άνω ρύθμιση του συνόλου των ποσών κατά κεφάλαιο, πρόστιμα και προσαυξήσεις, που βεβαιώθηκαν μέχρι την 14-7-2015, εκλαμβάνοντας ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στις ρυθμιζόμενες οφειλές και αυτές που γεννήθηκαν μετά την ημερομηνία ανοίγματος της διαδικασίας εξυγίανσης, ισχυριζόμενη ότι «η επικυρωθείσα συμφωνία δεσμεύει τους πιστωτές για το σύνολο των απαιτήσεων για τις οποίες υπάρχει σχετική αναφορά σ' αυτή, του νόμου μη διακρίνοντος αν οι απαιτήσεις αυτές είναι προγενέστερες του ανοίγματος της διαδικασίας εξυγίανσης».

Νομοθετικό πλαίσιο.

12. Στα άρθρα 94 παρ.4 και 95 παρ. 5 του Συντάγματος, ως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το Ψήφισμα της 6-4-2001 (Α' 84), ορίζονται τα εξής:

« Άρθρο 94

1 …2…3…4.Στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια μπορεί να ανατεθεί και κάθε άλλη αρμοδιότητα διοικητικής φύσης, όπως νόμος ορίζει. Στις αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνεται και η λήψη μέτρων για τη συμμόρφωση της διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις. Οι δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται αναγκαστικά και κατά του Δημοσίου, .…., όπως νόμος ορίζει».

« Άρθρο 95

1 …2…3…4…5. Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της διοίκησης». 

13. Σε εκτέλεση της συνταγματικής επιταγής της παρ. 5 του άρθρου 95 εκδόθηκε ο ν. 3068/2002 «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, εκτέλεση κατά του Δημοσίου…..» (Α' 274), που συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 του ν. 3301/2004 (Α' 263). Στο άρθρο 1 αυτού ορίζονται τα εξής:

« Άρθρο 1

Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει…».

14. Στα άρθρα 99 έως 106ι του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας, Α' 153), που ανήκουν στο έκτο κεφάλαιο αυτού, με τίτλο Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, ως ισχύουν μετά την ισχύ του άρθρου12 του ν.4013/2011 (Α' 204), και ειδικότερα στα άρθρα 99, 106 ε , 106ζ και 106η, ορίζονται τα εξής:

«Άρθρο 99

1…. 2. Η Διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί συλλογική προπτωχευτική Διαδικασία, που αποσκοπεί στη διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης με τη συμφωνία που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, χωρίς να παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών…3. Οι σκοποί της παραγράφου 2 επιδιώκονται με τη σύναψη και επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. 4. …».

«Άρθρο 106α, Σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης

1. Η συμφωνία εξυγίανσης υπογράφεται από τον οφειλέτη και, αν έχει λάβει χώρα συνέλευση πιστωτών από τα πρόσωπα που παρίστανται ή έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 5, ενώ, αν δεν έχει λάβει χώρα συνέλευση πιστωτών, από πιστωτές που εκπροσωπούν το εξήντα τοίς εκατό του συνόλου των απαιτήσεων στο οποίο περιλαμβάνεται το σαράντα τοις εκατό των τυχόν εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή με προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων απαιτήσεων.

2. Στη δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 1 τα ποσοστά υπολογίζονται με βάση τις υφιστάμενες κατά την ημέρα του ανοίγματος απαιτήσεις, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πιστωτές που δεν θίγονται από από τη συμφωνία εξυγίανσης κατ'ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 116 παράγραφος 3. … ».

«Άρθρο 106ε, Περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης

1. Η συμφωνία εξυγίανσης δύναται να έχει ως αντικείμενο οποιαδήποτε ρύθμιση του ενεργητικού και του παθητικού του οφειλέτη και ιδίως: α. Τη μεταβολή των όρων των υποχρεώσεων του οφειλέτη, β … γ … δ. Τη μείωση των απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη, ε. Την εκποίηση επί μέρους περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στ … έως ι… 2. …4….

5. Η ισχύς της συμφωνίας εξυγίανσης τελεί υπό την προϋπόθεση της επικύρωσης της από το πτωχευτικό δικαστήριο, εκτός αν κατά τη βούληση των συμβαλλομένων το σύνολο ή μέρος των όρων της ισχύουν μεταξύ τους και χωρίς την επικύρωση κατά τις διατάξεις του κοινού δικαίου…6. …

7. Η συμφωνία εξυγίανσης συνοδεύεται υποχρεωτικά από επιχειρηματικό σχέδιο με χρονική διάρκεια ίση με αυτή της συμφωνίας, το οποίο εγκρίνεται από τον οφειλέτη και τους πιστωτές κατ' άρθρο 106α ή 106β, κατά περίπτωση».

«Άρθρο 106ζ, Επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης

1. Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης εφόσον έχει υπογραφεί από τον οφειλέτη και είτε έχει ληφθεί νόμιμα απόφαση από τη συνέλευση των πιστωτών …σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 5 είτε υπογράφεται από την απαιτούμενη κατά το άρθρο 106α πλειοψηφία του συνόλου των πιστωτών.

2. Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης όταν, επιπλέον των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πληρούνται σωρευτικά και τα ακόλουθα:

α. Πιθανολογείται ότι κατόπιν της επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης η επιχείρηση του οφειλέτη θα καταστεί βιώσιμη, β….γ. Η συμφωνία εξυγίανσης δεν είναι αποτέλεσμα δόλου ή άλλης αθέμιτης πράξης ή κακόπιστης συμπεριφοράς του οφειλέτη, πιστωτή ή τρίτου, και δεν παραβιάζει διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, ιδίως του δικαίου του ανταγωνισμού, δ….

[Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με τη παρ. 14 υποπαρ.Γ.3 του άρθρου 2 Ν.4336/2015, Α' 94/2015, τα υπό α και γ προβλέπονταν ως άνω και στο άρθρο12 του ν.4013/2011],

3. …4….5. Η Απόφαση που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης αποτελεί τίτλο εκτελεστό για τις αναλαμβανόμενες με αυτήν υποχρεώσεις, εφόσον από τη συμφωνία προκύπτει η ποσότητα και η ποιότητα της παροχής.

6. Τριτανακοπή κατά της επικυρωτικής Απόφασης δύναται να ασκηθεί ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου από πρόσωπο που δεν παρέστη στη συζήτηση και δεν είχε κλητευθεί νομίμως σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 106στ εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση κατά την προηγούμενη παράγραφο.

7. … 8. Κατά της Απόφασης που απορρίπτει την αίτηση επικύρωσης επιτρέπεται έφεση κατά τις κοινές διατάξεις».

«Άρθρο 106η Αποτελέσματα της επικύρωσης

1. Από την επικύρωση της, η συμφωνία εξυγίανσης δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποίων ρυθμίζονται από αυτήν, ακόμη και αν δεν είναι συμβαλλόμενοι ή δεν ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας εξυγίανσης. Δεν δεσμεύονται πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων γεννήθηκαν μετά το άνοιγμα της Διαδικασίας εξυγίανσης.

2. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου ή προβλέψεων της συμφωνίας, η επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης δεν έχει επίπτωση στις ασφάλειες τρίτων, προσωπικές ή εμπράγματες, περιλαμβανομένων των προσημειώσεων, που έχουν παρασχεθεί από τρίτους για την εξασφάλιση της απαίτησης. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση οφειλής εις ολόκληρον. 3…».

15. Στο άρθρο 12 του ν. 4174/2013 (Α' 170), με τίτλο Αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 ν.4223/2013, Α' 287/31.12.2013, ορίζονται τα εξής:

«Άρθρο 12

1. Ο φορολογούμενος δύναται να ζητήσει αποδεικτικό ενημερότητας ισχύος μέχρι και δύο μηνών για την πραγματοποίηση πράξεων και συναλλαγών που ρητά ορίζονται.

2. Η Φορολογική Διοίκηση χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας, μόνο εφόσον ο φορολογούμενος δεν έχει οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση από οποιαδήποτε αιτία και έχει υποβάλει τις απαιτούμενες φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων πέντε ετών.

3. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να μη χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας εάν ο φορολογούμενος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε άλλη αρχή του δημόσιου τομέα. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ορίζεται η διαδικασία που ακολουθούν οι ανωτέρω αρχές για να ενημερώνουν τη Φορολογική Διοίκηση σχετικά με φορολογουμένους που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς αυτές, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

4. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στις παραγράφους 2 και 3, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή, δύναται να εκδοθεί αποδεικτικό ενημερότητας περιορισμένης ισχύος, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα. Η Φορολογική Διοίκηση και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης ορίζει υποχρεωτικά όρο παρακράτησης στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ' αυτού από επαχθή αιτία. Το παρακρατούμενο ποσό λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών.

5. Οι πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες προσκομίζεται αποδεικτικό ενημερότητας, οι προϋποθέσεις χορήγησης του, οι τυχόν εξαιρέσεις από την υποχρέωση προσκόμισης του, οι οφειλές που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση του, οι φορολογικές δηλώσεις που απαιτείται να έχουν υποβληθεί για την έκδοση του αποδεικτικού, ο τύπος του, το περιεχόμενο, η διάρκεια ισχύος, τα ποσοστά παρακράτησης, τα τυχόν άλλα πρόσωπα τα οποία δύνανται να ζητούν και να λαμβάνουν το αποδεικτικό, τα όργανα έκδοσης του και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα.

6. Αν ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 για τη χορήγηση του, ούτε συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμψηφισμού, εκδίδεται από την αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία, βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο, η οποία κατατίθεται αντί του αποδεικτικού ενημερότητας στην υπηρεσία ή τον οργανισμό πληρωμής ή κατατίθεται για τη μεταβίβαση ακινήτου. Με βάση τη βεβαίωση αυτή αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό ή το προϊόν του τιμήματος και μέχρι του ύψους της οφειλής, στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία.

7. Οι προϋποθέσεις χορήγησης βεβαίωσης οφειλής, οι οφειλές που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση της, τα όργανα έκδοσης, ο τύπος, το περιεχόμενο, η διάρκεια ισχύος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα. 8…..».

16. Κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων των παραγράφων 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 12 του ν.4174/2013 εκδόθηκαν οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1274/27.12.2013 (Β' 3398) για το αποδεικτικό ενημερότητας και ΠΟΛ.1275/27.12.2013 (Β' 3398) για τη βεβαίωση οφειλής, που τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1065/26.2.2014 (Β' 642).

Σύμφωνα με την απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1274/27.12.2013, όπως ισχύει, αποδεικτικό ενημερότητας χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 αυτής, έχει ορισμένη διάρκεια ισχύος (δύο μηνών ή ενός μηνός, κατά περίπτωση (βλ. άρθρο 4), το δε ποσοστό παρακράτησης, όταν αιτία της χορήγησης είναι η μεταβίβαση ακινήτου ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού, είναι από 70% έως 100% επί του τιμήματος (βλ. άρθρο 7 της απόφασης), ενώ σύμφωνα με την Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1275/27.12.2013, όπως ισχύει, βεβαίωση οφειλής για την ανωτέρω αιτία χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν.4174/2013, όπως ισχύει, και της περίπτωσης β του άρθρου 1 της εν λόγω απόφασης, κατά τις οποίες αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση το σύνολο του προϊόντος του τιμήματος και μέχρι του ύψους των οφειλών, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή του εμπραγμάτου δικαιώματος, εκτός αν οι εναπομένουσες οφειλές διασφαλίζονται από εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες (βλ. άρθρο 1 απόφασης), έχει δε διάρκεια ισχύος ενός μηνός (βλ. άρθρο 2 της απόφασης).

Ερμηνεία διατάξεων

Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις συνάγονται τα ακόλουθα:

17. Με τις διατάξεις των άρθρων 95 παρ. 5 και 94 παρ. 4 του ισχύοντος Συντάγματος και του ν. 3068/2002 που εκδόθηκε σε εκτέλεση αυτών, θεσπίστηκε η υποχρέωση της Διοίκησης να συμμορφώνεται προς το περιεχόμενο των δικαστικών αποφάσεων και η δυνατότητα αναγκαστικής εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων κατά του Δημοσίου. Επίσης ορίστηκε ποιές συνιστούν δικαστικές αποφάσεις κατά την ανωτέρω έννοια του νόμου (ΝΣΚ 570/2012, ΝΣΚ 147/2010) και ότι η συμμόρφωση πρέπει να είναι πλήρης (ΝΣΚ 53/2015).

18. Με τα άρθρα 99-106ι του ν. 3588/2007, ως αυτός ισχύει μετά την τροποποίηση του με το ν.4013/2011, εισήχθη ο θεσμός της διαδικασίας εξυγίανσης. Στις διατάξεις των άρθρων αυτών προβλέπονται, μεταξύ άλλων, ο σκοπός της διαδικασίας εξυγίανσης και τα πρόσωπα που μπορούν να υπαχθούν σε αυτήν (άρθρο 99), το άνοιγμα της διαδικασίας με απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη (άρθρα 100, 101), η σύναψη και η επικύρωση της συμφωνίας (άρθρα 106α και 106β), το περιεχόμενο της συμφωνίας (άρθρο 106ε), η επικύρωση της από το δικαστήριο (άρθρα 106στ και 106ζ) και τα αποτελέσματα της επικύρωσης (άρθρο 106η). Η συμφωνία εξυγίανσης δύναται να έχει ως αντικείμενο και την εκποίηση επιμέρους περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και από την επικύρωσή της με απόφαση του δικαστηρίου, η οποία αποτελεί τίτλο εκτελεστό για τις αναλαμβανόμενες με αυτήν υποχρεώσεις, δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποίων ρυθμίζονται από αυτήν, ακόμη και αν δεν είναι συμβαλλόμενοι ή δεν ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας, αλλά δεν δεσμεύει τους πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν μετά το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης.

19. Ήδη δε, με την με αριθμ. 55/2016 γνωμοδότηση του ΝΣΚ (Α' Τμήματος), έγινε δεκτό, σε απάντηση σχετικού ερωτήματος, ότι στο πεδίο εφαρμογής της επίμαχης συμφωνίας εξυγίανσης εμπίπτουν οι οφειλές της εταιρίας οι οποίες πληρούν και τις δύο κατωτέρω προϋποθέσεις, ήτοι: γεννήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. της με αριθμ. 1077/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (27-9-2013) και βεβαιώθηκαν μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. της με αριθμ. 289/2015 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (14-7-2015). Η γνωμοδότηση έγινε αποδεκτή ως προς το προαναφερθέν πόρισμά της και, επομένως, το ζήτημα τούτο δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσης.

20. Σύμφωνα με τα ήδη εκτεθέντα, στην επικυρωθείσα συμφωνία εξυγίανσης προβλέπεται ότι, για τις μεταβιβάσεις των ακινήτων της εταιρίας, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να χορηγήσει στην οφειλέτιδα εταιρία ενημερότητα (βεβαίωση οφειλής) προς το Δημόσιο, κατ' άρθρο 12 του ν. 4174/2013, με τον όρο παρακράτησης υπέρ του Δημοσίου και απόδοσης σε αυτό συγκεκριμένου ποσού ή ποσοστού επί του εισπραττομένου τιμήματος του πωλουμένου ακινήτου, κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στην επικυρωθείσα συμφωνία και εκτιθέμενα στην παράγραφο 2 της παρούσης.

21. Είναι προφανές ότι, στο πλαίσιο της υποχρέωσής της σε συμμόρφωση προς την επικυρωτική της συμφωνίας εξυγίανσης δικαστική απόφαση, η οποία απορρέει από τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 4 και 95 παρ. 5 του Συντάγματος και του ν. 3068/2002, η Διοίκηση οφείλει να χορηγήσει την κατά τα ανωτέρω βεβαίωση οφειλής με τον προβλεπόμενο όρο της παρακράτησης και απόδοσης στο Δημόσιο συγκεκριμένου ποσού ή ποσοστού επί του εισπραττομένου τιμήματος του πωλουμένου κάθε φορά ακινήτου. Η χορήγηση βεβαίωσης οφειλής στο πλαίσιο της υποχρέωσης αυτής αφορά χρέη της εταιρίας τα οποία εμπίπτουν στην επικυρωθείσα  εξυγιαντική συμφωνία, το δε παρακρατούμενο ποσό ή ποσοστό άγει σε ισόποση εξόφληση αυτών των χρεών και μόνο.

22. Εκ τούτων όμως δεν έπεται, ούτε ότι η εταιρία απαλλάσσεται της καταβολής των προς το Δημόσιο χρεών της, τα οποία δεν εμπίπτουν στην επικυρωθείσα συμφωνία εξυγίανσης, ούτε ότι η αρμόδια φορολογική αρχή εμποδίζεται να χορηγήσει τη βεβαίωση οφειλής, περιλαμβάνοντας σε αυτήν, σύμφωνα με τις προπαρατεθείσες διατάξεις του ν. 4174/2013 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κανονιστικών αποφάσεων του ΓΓΔΕ (ανωτέρω, παράγραφοι 15 και 16), και τον όρο παρακράτησης και απόδοσης στο Δημόσιο, σε εξόφληση χρεών που δεν εμπίπτουν στη συμφωνία, ποσοστού επί του εισπραττομένου τιμήματος του πωλουμένου κάθε φορά ακινήτου, προφανώς κατά το ποσό ή ποσοστό που υπερβαίνει αυτό της παρακράτησης που ορίζεται στην επικυρωθείσα συμφωνία εξυγίανσης και, πάντως, μέχρι του ύψους των χρεών της εταιρίας που δεν εμπίπτουν στη συμφωνία και υφίστανται κατά το χρόνο της μεταβίβασης, χωρίς κατ' αυτόν τον τρόπο να παραβιάζεται η εν λόγω συμφωνία, δεδομένου ότι, ως ήδη ελέχθη, το Δημόσιο δεν δεσμεύεται ως πιστωτής για τις απαιτήσεις που δεν εμπίπτουν στη συμφωνία.

23. Όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης οφειλής, δεδομένου ότι στην επικυρωθείσα επίμαχη συμφωνία δεν περιλαμβάνεται σχετικός όρος, ισχύουν τα προβλεπόμενα, για την διάρκεια ισχύος της εν λόγω βεβαίωσης, στις διέπουσες αυτήν διατάξεις, με την επισήμανση ότι η διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης οφειλής δεν σχετίζεται με το περιεχόμενο της βεβαίωσης, περί του οποίου έγινε λόγος ανωτέρω.

Απάντηση

24. Κατόπιν των ανωτέρω, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Α' Τακτική Ολομέλεια) γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι στα τεθέντα ερωτήματα αρμόζουν εν συμπεράσματι οι διδόμενες στις παραγράφους 22 και 23 απαντήσεις, αντιστοίχως.


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αθήνα, 27-5-2016

Ο Προεδρεύων
Αλέξανδρος Καραγιάννης
Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Η Εισηγήτρια
Σπυριδούλα Ραυτοπούλου
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.Πηγή: Taxheaven