Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α05/1105/25/1.8.2016 Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση δικαιολογητικών ως προς την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., κατ'εφαρμογή των διατάξεων του 69/2016 Π.Δ. «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α05/1105/25/1.8.2016 Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση δικαιολογητικών ως προς την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., κατ'εφαρμογή των διατάξεων του 69/2016 Π.Δ. «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

Αθήνα, 01/08/2016
Αριθμ. Πρωτ.: Α05/1105/25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
IΚΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ και ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 8
102 41 - Αθήνα
Αριθ. τηλεφώνου: 210 52 15 240-241
FAX: 210 52 23 228
E-mail: asfika@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση δικαιολογητικών ως προς την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., κατ'εφαρμογή των διατάξεων του 69/2016 Π.Δ. «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα».

Σας κοινοποιούμε το Π.Δ. 69/2016 (ΦΕΚ ΑΓ 127) Π.Δ. και την με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2355/οικ.20352/27.7.2016 εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα των υπαλλήλων του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. και σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση όσων εξ αυτών διαθέτουν προϋπηρεσία ως μισθωτοί (απασχόληση με εξαρτημένη εργασία ασφαλιστέα στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.) παρέχουμε τις κάτωθι πρόσθετες οδηγίες και διευκρινήσεις:

Α) ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2001.

Οι ενδιαφερόμενοι ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους θα πρέπει να απευθύνονται στις υπηρεσίες Μητρώου Ασφαλισμένων των Υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., στα οποία υπάγεται η κατοικία τους, υποβάλλοντας αίτηση με συνημμένα τα αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία της ασφάλισής τους (ασφαλιστικά βιβλιάρια, Ατομικά Δελτία Εισφορών ,αποφάσεις Υ.Δ.Α.Α.Β κ.λ.π.).

Βάσει αυτών θα χορηγείται χειρόγραφη βεβαίωση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, η οποία, κατά το πρότυπο των βεβαιώσεων που εκδίδονται για το Α.Σ.Ε.Π., θα περιέχει τα εξής στοιχεία: 

• Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) και Α.Μ.Κ.Α. του ασφαλισμένου,

• Χρονική περίοδος απασχόλησης/ασφάλισης,

• Συνολικό αριθμό ημερών ασφάλισης κατά εργοδότη,

• Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία εργοδότη και

• Δραστηριότητα εργοδότη.

Η ειδικότητα με την οποία παρασχέθηκε η συγκεκριμένη απασχόληση δεν θα βεβαιώνεται, αφού το στοιχείο αυτό δεν παρακολουθείται από το Ίδρυμα.

Στις βεβαιώσεις δεν θα καταχωρείται σε καμία περίπτωση χρόνος ασφάλισης μετά την 31/12/2001 (οι περίοδοι αυτοί θα καλύπτονται αποκλειστικά με την έκδοση μηχανογραφικού «Λογαριασμού Ασφαλισμένου», όπως περιγράφεται στη συνέχεια).

Ταυτόχρονα με τη βεβαίωση θα επιστρέφονται τα κατατεθέντα στοιχεία ασφάλισης, αφού προηγουμένως αναπαραχθούν φωτοαντίγραφά τους, τα οποία μαζί με την αίτηση και αντίγραφο της χορηγηθείσας βεβαίωσης θα παραμείνουν στο αρχείο της οικείας υπηρεσίας Μητρώου Ασφαλισμένων .

Β) ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/2002 ΚΑΙ ΜΕΤΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους μπορούν να απευθύνονται, χωρίς να απαιτείται η υποβολή έγγραφου αιτήματος, στην υπηρεσία Εσόδων οποιουδήποτε Υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., όπου, μέσω του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., θα εκτυπώνεται άμεσα και θα τους επιδίδεται «Λογαριασμός Ασφαλισμένου» (με οριστικοποιημένες εγγραφές), τον οποίο θα υποβάλουν στην υπηρεσία τους, προκειμένου να αποδείξουν στην υπηρεσία τους την ασφάλισή τους από 1/1/2002 και μετά, λόγω παροχής εξαρτημένης εργασίας ασφαλιστέας στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (σημ.: η εκτύπωση του «Λογαριασμού Ασφαλισμένου» πρέπει να υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και να σφραγίζεται σε όλα της τα φύλλα).

Λεπτομερής ανάλυση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των εργοδοτών και των Κωδικών Ειδικοτήτων των ασφαλισμένων, οι οποίοι αναγράφονται στην δεύτερη και τρίτη στήλη των αναλυτικών εγγραφών του «Λογαριασμού Ασφαλισμένου», είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο του Ιδρύματος (www.ika.gr/ Ενημερώσεις / Άντληση Εντύπων - Εργαλεία / Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών) στα μηχανογραφημένα αρχεία:

• dn_kad (ΚΑΔ εργοδοτών κατά αύξουσα αριθμητική σειρά και περιγραφή τους) και

• dn_eid (Κωδικοί Ειδικοτήτων ασφαλισμένων κατά αύξουσα αριθμητική σειρά και περιγραφή τους).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η χορήγηση τόσο της ανωτέρω βεβαίωσης (για περιόδους απασχόλησης μέχρι 31/1/2001) όσο και του «Λογαριασμού Ασφαλισμένου» (για περιόδους απασχόλησης από 1/1/2002 και μετά) τεκμαίρει ότι, δεν υφίσταται εκκρεμότητα, όσον αφορά τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) υπέρ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. Ως εκ τούτου, δεν συντρέχει λόγος έκδοσης ιδιαίτερης βεβαίωσης ως προς την «κάλυψη» των ασφαλιστικών εισφορών του υπαλλήλου (εδ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 6 του Π.Δ.).

2. Σε πρόσωπα με ασφάλιση τόσο πριν όσο και μετά την 1/1/2002 θα χορηγούνται και βεβαίωση και εκτύπωση «Λογαριασμός Ασφαλισμένου».


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Πηγή: Taxheaven