Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1363 ΕΞ 23.6.2016 Τήρηση Βιβλίων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1363 ΕΞ 23.6.2016 Τήρηση Βιβλίων

Αθήνα, 23.06.2016 
Αριθμ. Πρωτ.: 1363 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) 

ΣΛΟΤ 1363/2016

ΘΕΜΑ: «Τήρηση Βιβλίων»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Οι κοινωφελής επιχειρήσεις των δήμων οι οποίες είναι ΝΠΙΔ και έχουν ενταχθεί στο μητρώο φορέων γενικής κυβέρνησης υπάγονται στην τήρηση ΕΛΠ ή στην δημόσια λογιστική;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι οντότητες που έχουν ενταχθεί στο μητρώο φορέων της γενικής κυβέρνησης υπάγονται στο άρθρο 156 του Ν. 4270/2014 και εφαρμόζουν το κατά περίπτωση προβλεπόμενο από το εν λόγω άρθρο, λογιστικό πλαίσιο.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πηγή: Taxheaven