Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1389 ΕΞ 23.6.2016 Κριτήριο μεγέθους οντοτήτων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1389 ΕΞ 23.6.2016 Κριτήριο μεγέθους οντοτήτων

Αθήνα, 23.06.2016 
Αριθμ. Πρωτ.: 1389 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) 

ΣΛΟΤ 1389/2016

ΘΕΜΑ: «Κριτήριο μεγέθους οντοτήτων»

ΕΡΩΤΗΜΑ

1. Είχαμε δύο εταιρίες. Μία ΕΠΕ και μία ΑΕ. Από 01/01/2014 η ΑΕ απορρόφησε την ΕΠΕ με τον Ν. 2166/1993. Έτσι έχω ένα Ισολογισμό για το 2014 (της ΑΕ που εμπεριέχει και την ΕΠΕ) και δύο Ισολογισμούς για το 2013 (ένα της ΑΕ και ένα της ΕΠΕ) 

Πως θα υπολογίσω τα μεγέθη για να εντάξω την Εταιρία στην σωστή κατηγορία οντότητας; 

2. Έχω ΕΠΕ που στις 03/06/2015 μετατράπηκε με τον Ν. 1297/1972 από ΕΠΕ σε ΑΕ. Έχω υποβάλει στην Εφορία χειρόγραφη δήλωση για το διάστημα 01/01-02/06/15 σαν ΕΠΕ. Θα πρέπει τώρα να υποβάλω χειρόγραφη δήλωση για το διάστημα 03/06/15-31/12/15 σαν ΑΕ. Θα πρέπει να συνυπολογίσω και τα εισοδήματά της σαν ΕΠΕ για να κρίνω σε ποια κατηγορία οντότητας θα την κατατάξω; Μήπως πρέπει να πάρω μόνο τα στοιχεία σαν ΑΕ μόνο και να τα υπολογίσω σε ετήσια βάση; Επίσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις η ΑΕ θεωρείται πρώτη χρήση και θα συμπληρώσω μόνο τα στοιχεία της κλειόμενης χρήσης 2015 (03/06/15-31/12/15); 

3. Έχω ΑΕ που ιδρύθηκε στις 09/12/2013. Θεωρείται πολύ μικρή οντότητα ανεξαρτήτως κριτηρίων; .

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση το άρθρο 2 του ν. 4308/2014 και τις σχετικές παραγράφους της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ και της ταυτόσημης ΠΟΛ.1003/31.12.2014, για τον καθορισμό του μεγέθους μιας οντότητας λαμβάνονται υπόψη τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εν λόγω οντότητας για τα δύο προηγούμενα έτη. Βάσει αυτών: 

Ερώτημα 1

Η ΑΕ για το 2015 θα ενταχθεί σε κατηγορία μεγέθους βάσει των μεγεθών του 2014 (περιέχεται η απορροφηθείσα) και των μεγεθών του 2013 (δεν περιέχεται η απορροφηθείσα). 

Ερώτημα 2

Από λογιστική άποψη, η κατάταξη της ΑΕ το 2015 σε κατηγορία μεγέθους, θα γίνει βάσει των μεγεθών της ΕΠΕ για το 2014 και το 2013, άσχετα με τον τρόπο δήλωσης και φορολόγησης των εισοδημάτων του 2014, καθόσον η ΑΕ είναι καθολική διάδοχος της ΕΠΕ. 

Ερώτημα 3

Με βάση την παρ. 2.12 της ΠΟΛ.1003/31.12.2014, ως ισχύει μετά την ΠΟΛ.1261/22.12.2014, τα δεδομένα του 2013 δεν λαμβάνονται υπόψη. Περαιτέρω, βάσει των γενικών διατάξεων του άρθρου 2, η εταιρεία κατά την έναρξη θεωρείται πολύ μικρή και παραμένει σε αυτή την κατηγορία μέχρι και τη χρήση 2015. Τη χρήση 2016 θα κριθεί ως προς την κατηγορία μεγέθους βάσει των λογιστικών της μεγεθών για το 2014 και 2015.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πηγή: Taxheaven