Αριθ. πρωτ.: οικ. 25030/ 1.8.2016 Κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια υπαλλήλων ΔΕ χωρίς απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Αριθ. πρωτ.: οικ. 25030/ 1.8.2016 Κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια υπαλλήλων ΔΕ χωρίς απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Αθήνα , 1 Αυγούστου 2016
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 25030

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ και ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Χ. Αναστασιάδης, Α. Πατσιαβούρα 
Τηλέφωνο: 213-1364330, 213-1364380
FAX : 213-136-4383

ΘΕΜΑ: Κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια υπαλλήλων ΔΕ χωρίς απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΣΧΕΤ.: Το αριθμ. 13666/21.4.2016 έγγραφό μας.

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου παρ.1 του ν. 4405/2016 (Α'129), επιλύεται το ζήτημα της κατάταξης σε μισθολογικά κλιμάκια υπαλλήλων που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στη ΔΕ κατηγορία, χωρίς απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά με απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή με τον απαιτούμενο από τις οικείες διατάξεις χρόνο εμπειρίας.

Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω υπάλληλοι εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) της Δ.Ε. κατηγορίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, και σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα στην κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια των υπαλλήλων που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου δεύτερου παρ. 1 του ν. 4405/2016.

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού χωρικής σας αρμοδιότητας για την άμεση εφαρμογή των οριζομένων σε αυτή.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή περαιτέρω διευκρίνιση.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ
Πηγή: Taxheaven