Αριθ. πρωτ.: 2/55221/0004/ 1.8.2016 Τροποποίηση της αριθ. 2/14470/0004/ 11.02.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Οικονομικών, για την υλοποίηση του έργου «Πλη

Αριθ. πρωτ.: 2/55221/0004/ 1.8.2016 Τροποποίηση της αριθ. 2/14470/0004/ 11.02.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Οικονομικών, για την υλοποίηση του έργου «Πλη

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2016 
Αριθ.πρωτ.: 2/55221/0004 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.
ΤΜΗΜΑ Ε'

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65, Αθήνα 
Πληροφορίες : Μ.Ματζοράκη 
Τηλέφωνο: 210-33.38.283
fax : 210-33.38.202
e-mail: m.matzoraki@glk.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 2/14470/0004/11.02.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Οικονομικών, για την υλοποίηση του έργου «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων» (ΑΔΑ: 6479Η-ΛΔ3)».

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 34 του ν.1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α'178), όπως αποσαφηνίστηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του ν.2346/1995 (Α'220)
β) των άρθρων 13-15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45), όπως ισχύει. 
γ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'178), όπως ισχύει.

2. Την αριθ. 2/30508/0004/5.5.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών» (Β'785).

3. Την αριθ. 2/14470/0004/11.2.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.), στο Υπουργείο Οικονομικών, για την υλοποίηση του έργου «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων» (ΑΔΑ: 6479Η-ΛΔ3) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/54321/0004/10.6.2016 (ΑΔΑ: 6ΑΛΟΗ- ΖΩΩ) όμοια. 

4. Το αριθ. ΑΥΤ.ΤΜ.ΣΤΡ.0000354ΕΞ2016/14.6.2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης (Γ.Γ.Π.Σ-Δ.Υ.).

5. Την αριθ. 2/38724/0004/31.5.2016 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Εμμανουήλ Μαλατάντη, τακτικού μέλους της συσταθείσας με την αριθ. 2/14470/0004/11.2.2016 απόφαση ΟΔΕ.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την αριθ. 2/14470/0004/11.2.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: 6479Η- ΛΔ3) όπως ισχύει, ως προς τον ορισμό μελών και αντικαθιστούμε στην παράγραφο II του διατακτικού αυτής το υπ' αριθ. 2 τακτικό μέλος, ως εξής:

«2. Μαρία Κοντογιάννη του Κωνσταντίνου, υπάλληλο που υπηρετεί σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών της Γ.Γ.Π.Σ-Δ.Υ., ως Τεχνική Υπεύθυνο, με αναπληρωτή της το Νικόλαο Πεσεξίδη του Χαραλάμπους, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης της Γ.Γ.Π.Σ-Δ.Υ.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ

Πηγή: Taxheaven