Αριθ. πρωτ.: 2/61561/0004/ 25.7.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Συντονισμού για την Επισκόπηση Δαπανών (Spending Review) των Υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών

Αριθ. πρωτ.: 2/61561/0004/ 25.7.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Συντονισμού για την Επισκόπηση Δαπανών (Spending Review) των Υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2016 
Αριθ.πρωτ.: 2/61561/0004 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
Τμήμα Ε'

Ταρ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65, Αθήνα
Πληροφορίες :Μ. Ματζοράκη
Τηλέφωνο :210-33.38.283
fax :210-33.38.202
e-mail:m.matzoraki@glk.gr
 
ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Συντονισμού για την Επισκόπηση Δαπανών (Spending Review) των Υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών».

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 34 του ν.1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της αγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α'178), όπως αποσαφηνίστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν.2346/1995 (Α'220)
β) του άρθρου 21 του ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 176), όπως ισχύει. 
γ) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45), όπως ισχύει 
δ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως ισχύει

2. Την αριθ. 2/30508/0004/5.5.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών» (Β'785).

3. Τα από 13.7.2016 και 19.7.2016 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

4. Την ανάγκη επισκόπησης των δαπανών των Υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών καθώς και των φορέων που εποπτεύονται από τα εν λόγω Υπουργεία.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Συνιστούμε στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής/ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών Επιτροπή Συντονισμού για την Επισκόπηση των Δαπανών (Spending Review) των Υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών καθώς και των φορέων που εποπτεύονται από τα εν λόγω Υπουργεία.

Β. Ι. Συγκροτούμε την ανωτέρω Επιτροπή και ορίζουμε τα μέλη της, ως εξής:

1. Ιουλία Αρμάγου του Γεωργίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών που υπηρετεί ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας, ως Συντονίστρια
2. Βασιλική Βασιλοπούλου του Ιωάννη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας
3. Ευτυχία Γρατσία του Εμμανουήλ, υπάλληλο που υπηρετεί σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας
4. Παναγιώτα Κοντούλη του Ανδρέα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
5. Δημήτριο Κοντοδήμα του Γεωργίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
6. Αθανάσιο Κόκκινο του Δημητρίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
7. Κωνσταντίνα Τσίου του Κωνσταντίνου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
8. Παναγιώτη Νικολαίδη του Γεωργίου, που υπηρετεί σε θέση Ειδικού Συμβούλου στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
10. Ανδρέα Κατσαρό του Ευαγγέλου, που υπηρετεί σε θέση Επιστημονικού Συνεργάτη στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων
11. Μαρία Κουμερτά του Ιωάννη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής
12. Αγγελική Φλεβάρη του Νικολάου, Ειδική Σύμβουλο του Οικονομικού Γραφείου Πρωθυπουργού

Η γραμματειακή υποστήριξη θα γίνεται από μέλη της Επιτροπής Συντονισμού που θα ορισθούν από τη Συντονίστρια.

ΙΙ. Έργο της Επιτροπής Συντονισμού είναι:
i) Ο συντονισμός των υπηρεσιών των εμπλεκομένων Υπουργείων και εποπτευόμενων φορέων για την αποτελεσματική και εκ βάθρων επισκόπηση των δαπανών τους με παροχή σχετικών κατευθύνσεων
ii) Η συγκέντρωση και αποτίμηση των προτεινόμενων πολιτικών εξοικονόμησης πόρων ή αύξησης της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών με στόχο τη δημιουργία δημοσιονομικού περιθωρίου ώστε να ενισχυθούν οι δαπάνες σε τομείς με υψηλή κοινωνική αποτελεσματικότητα και να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων με τρόπο διατηρήσιμο και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων πρωτογενών πλεονασμάτων
iii) Η δημιουργία δεικτών παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των δαπανών των Υπουργείων
iv) Η σύνταξη και υποβολή έκθεσης στον Υπουργό και στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, στην οποία θα εκτίθενται αναλυτικά οι εναλλακτικοί τρόποι επίτευξης των ποσοτικών στόχων της επισκόπησης δαπανών για το κάθε Υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς του.

ΙΙΙ. Η Επιτροπή Συντονισμού λειτουργεί σε ολομέλεια και σε υποομάδες. Ο αριθμός των υποομάδων, καθώς και τα μέλη που απαρτίζουν κάθε μια από αυτές, ορίζονται ανάλογα με τους τομείς αρμοδιότητας των Υπουργείων, με απόφαση της Συντονίστριας. Των υποομάδων προεδρεύουν μέλη της Επιτροπής Συντονισμού που ορίζονται από τη Συντονίστρια. Στην ολομέλεια εξετάζονται τα γενικότερα θέματα, δίνονται οι κύριες κατευθυντήριες οδηγίες προς τις υποομάδες και λαμβάνονται οι τελικές αποφάσεις που έχουν σχέση με το έργο της. Στις υποομάδες εξετάζονται τα επιμέρους θέματα και διαμορφώνονται οι σχετικές εισηγήσεις προς την ολομέλεια της Επιτροπής. Πέραν των ανωτέρω μελών, η Επιτροπή Συντονισμού μπορεί, αν κριθεί αναγκαίο, να καλεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της και εκπρόσωποι άλλων υπηρεσιών και φορέων. 

IV. Η θητεία της Επιτροπής Συντονισμού ορίζεται εξάμηνη. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου

Πηγή: Taxheaven