Αριθ. πρωτ.: οικ. 25169/ 3.8.2016 A. Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων ΟΤΑ α' και β' βαθμού - Διατάξεις άρθρου 51 ν. 4407/2016 (ΦΕΚ Α' 134) B. Αποστολή στοιχείων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4407/2016 και τη κατάταξη των υπαλλήλων β

Αριθ. πρωτ.: οικ. 25169/ 3.8.2016 A. Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων ΟΤΑ α' και β' βαθμού - Διατάξεις άρθρου 51 ν. 4407/2016 (ΦΕΚ Α' 134) B. Αποστολή στοιχείων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4407/2016 και τη κατάταξη των υπαλλήλων β

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2016 
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 25169

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Διεύθυνση Προσωπικού Τ.Α.
Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τ.Α.

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα
Υπεύθυνοι Ενημέρωσης:
-για θεσμικά θέματα (ενότητα Α)
:Ιωάννα Τζήμα :213-136 4399
-για θέματα αποστολής στοιχείων
: όπως ο κατωτέρω πίνακας 1. 
-FAX
: 213-136 4383

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ
  
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 

ΘΕΜΑ: A. Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων ΟΤΑ α' και β' βαθμού - Διατάξεις άρθρου 51 ν. 4407/2016 (ΦΕΚ Α' 134) B. Αποστολή στοιχείων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4407/2016 και τη κατάταξη των υπαλλήλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4369/2016

ΣΧΕΤ: 1. Α.Π.ΔΙΔΑΔ/Φ.26.25 1088/οικ.6497/4-3-2016 (ΑΔΑ:Ψ3ΦΓ465ΦΘΕ-ΚΑ8), Α.Π.ΔΙΔΑΔ/Φ.37.18/1143/οικ.7487/15-3-2016(ΑΔΑ:70ΣΜ465ΦΘΕ-ΞΞΓ), Α.Π.ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1152/οικ.18242/5-7-2016(ΑΔΑ:ΨΓΟ7465ΦΘΕ-346) εγκύκλιοι της Γενικής Δ/νσης Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού ΥΠΕΣΔΑ
2. Η Α.Π. 18967/2-6-2016 εγκύκλιός μας 

Σε συνέχεια της ανωτέρω (β) σχετικής εγκυκλίου της υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 134/Α/27-7-2016 δημοσιεύθηκε ο ν. 4407/2016 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» στον οποίο, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν στα υπηρεσιακά συμβούλια των ΟΤΑ α' και β' βαθμού. Ειδικότερα με το άρθρο 51 αυτού ρυθμίζεται το θέμα της συγκρότησης των μεταβατικών υπηρεσιακών συμβουλίων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 αλλά και της συγκρότησης των πάγιων υπηρεσιακών συμβουλίων του άρθρου 5 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007).

Ενόψει των ανωτέρω θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Α.1. Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων ΟΤΑ σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, όπως ισχύει.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων αναφορικά με τη λήξη της θητείας των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων και την ανασυγκρότηση αυτών βάσει των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α' 33), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 3,4 και 5 του άρθρου 72 του ν. 4370/2016 (ΦΕΚ Α' 37) και τις όμοιες του άρθρου 171 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94) σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 51 παρ. 1γ του ν. 4407/2016 τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, όπως ισχύουν, οι οποίες, τελικώς, προκειμένου για τους ΟΤΑ, διαμορφώνονται ως εξής:
«3. α) Με απόφαση του καθ' ύλην αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου οργάνου συγκροτούνται Υπηρεσιακά Συμβούλια μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Τα Συμβούλια αυτά είναι πενταμελή και αποτελούνται από:
αα).... Προκειμένου για τους ΟΤΑ Β' βαθμού αποτελούνται από τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότηση του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του, που πληρούν τις προϋποθέσεις.
Προκειμένου για τους ΟΤΑ Α' βαθμού αποτελούνται από τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης κατόπιν επιλογής, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης και υπάγονται στην αρμοδιότητά του. Αν ο αριθμός των Προϊσταμένων Διεύθυνσης κατόπιν επιλογής δεν επαρκεί για τη συγκρότηση του ή δεν έχουν γίνει επιλογές, ορίζονται υπάλληλοι που ασκούν με οιονδήποτε νόμιμο τρόπο αντίστοιχα καθήκοντα και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις.
ββ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων.
γγ) Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμιμος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του οικείου φορέα κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ.
δδ) Εισηγητής ορίζεται ο προϊστάμενος της οικείας υπηρεσίας αρμόδιος για τα θέματα προσωπικού, με αναπληρωτή αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα.
εε) Η θητεία των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων που συγκροτούνται με τις διατάξεις του παρόντος λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007), οπότε και συγκροτούνται τα υπηρεσιακά συμβούλια του άρθρου 159 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007), το αρμόδιο όργανο του άρθρου 249 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 5 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007)....».

Επί των προαναφερόμενων διατάξεων και ειδικά ως προς τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού διευκρινίζονται, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα :

ΟΤΑ Β' Βαθμού

1. Η απόφαση συγκρότησης υπογράφεται από το καθ' ύλην αρμόδιο όργανο, εν προκειμένω τον Περιφερειάρχη.

2. Τακτικά μέλη με ισάριθμους αναπληρωτές ορίζονται στα εν λόγω υπηρεσιακά συμβούλια μόνιμοι υπάλληλοι, ασκούντες νομίμως καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης κατά την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων, οι οποίοι έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα των υπηρεσιακών συμβουλίων και υπηρετούν στην έδρα τους. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του υπηρεσιακού συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότησή του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του, που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Δεδομένου ότι το κριτήριο που λαμβάνουν υπόψη τους οι ανωτέρω διατάξεις είναι ο χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, είναι εύλογο ότι οι έχοντες περισσότερο χρόνο ορίζονται τακτικά μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Στο σημείο αυτό διευκρινίζονται τα εξής:

- Για τον υπολογισμό του χρόνου άσκησης καθηκόντων σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης δεν λογίζεται μόνο ο χρόνος που ο υπάλληλος άσκησε τα εν λόγω καθήκοντα ύστερα από επιλογή από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, αλλά και τα χρονικά διαστήματα που αφορούν την με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο άσκηση των καθηκόντων αυτών, η οποία βέβαια θα πρέπει κατεξοχήν να προκύπτει από σχετική πράξη του αρμοδίου οργάνου.

- Κατά τον υπολογισμό του χρόνου άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, λαμβάνεται υπόψη η εν τοις πράγμασι νόμιμη άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, ενώ στο χρόνο αυτό θα συνυπολογιστεί τυχόν χρόνος εν τοις πράγμασι νόμιμης άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης.

- Το χρονικό διάστημα που έχει διανυθεί σε θέση προϊσταμένου στις περιπτώσεις αναπλήρωσης πρέπει να είναι συνεχές, διάρκειας κατ' αρχήν τουλάχιστον ενός μηνός και όχι διακεκομμένο, ώστε να μην αθροίζονται τμηματικά ημέρες κατά τις οποίες ασκήθηκαν περιστασιακά καθήκοντα προϊσταμένου σε περιπτώσεις π.χ ασθένειας, κανονικής άδειας του προϊσταμένου, κ.α.

- Για τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας υπαλλήλων που, βάσει ειδικών διατάξεων, λογίζεται ως χρόνος πλασματικής άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, αλλά μόνο ο χρόνος πραγματικής άσκησης των καθηκόντων αυτών και τούτο διότι οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης.

3. Ως αιρετά μέλη μετέχουν με τους αναπληρωτές τους οι αιρετοί εκπρόσωποι οι οποίοι έχουν αναδειχθεί από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων, καθώς η θητεία αυτών εξακολουθεί να ισχύει βάσει της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, όπου ρητώς προβλέπεται ότι λήγει η θητεία των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, εκτός των αιρετών εκπροσώπων.

4. Γραμματέας ορίζεται υπάλληλος του οικείου φορέα κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ'.

5. Εισηγητής του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται ο προϊστάμενος της οικείας υπηρεσίας αρμόδιος για τα θέματα προσωπικού, με αναπληρωτή του αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα.

6. Η θητεία των τακτικών - μη αιρετών- μελών λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), οπότε και θα συγκροτηθούν τα πάγια υπηρεσιακά συμβούλια του άρθρου 249 του Καλλικράτη (ν.3852/2010).

7. Όσον αφορά τους αιρετούς εκπροσώπους, υπενθυμίζονται οι διατάξεις της αριθ. αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-1988 (ΦΕΚ 684/Β/1988) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7-12-88 (ΦΕΚ/876/Β/1988), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/3-9-1990 (ΦΕΚ/562/Β/1990) και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/19516/26-9-2001 (ΦΕΚ/1246/Β/2001) όμοιες υπουργικές αποφάσεις, για την διεξαγωγή εκλογών αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια, εν προκειμένω, των Περιφερειών, για τη διετία 2017-2018.

ΟΤΑ Α' Βαθμού

1. Η απόφαση συγκρότησης υπογράφεται από το καθ' ύλην αρμόδιο όργανο, ήτοι τον Ασκούντα Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2. Τακτικά μέλη με ισάριθμους αναπληρωτές ορίζονται στα εν λόγω υπηρεσιακά συμβούλια μόνιμοι υπάλληλοι, ασκούντες καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης κατόπιν επιλογής κατά την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων, οι οποίοι έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης και υπάγονται στην αρμοδιότητά του. Δεδομένου ότι τα κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη τους οι ανωτέρω διατάξεις είναι ο τρόπος και ο χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, είναι εύλογο ότι οι επιλεγμένοι Διευθυντές που έχουν περισσότερο χρόνο, ορίζονται τακτικά μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Αν ο αριθμός των Προϊσταμένων Διεύθυνσης κατόπιν επιλογής δεν επαρκεί για τη συγκρότηση του ή δεν έχουν γίνει επιλογές, ορίζονται υπάλληλοι που ασκούν με οιονδήποτε νόμιμο τρόπο αντίστοιχα καθήκοντα και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις.

Επισημαίνουμε ότι τα ως άνω εκτεθέντα για τον υπολογισμό του χρόνου άσκησης καθηκόντων σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης κατά τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων των Περιφερειών εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ.

3. Ως αιρετά μέλη μετέχουν με τους αναπληρωτές τους οι αιρετοί εκπρόσωποι οι οποίοι έχουν αναδειχθεί από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων, καθώς η θητεία αυτών εξακολουθεί να ισχύει βάσει της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, όπου ρητώς προβλέπεται ότι λήγει η θητεία των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, εκτός των αιρετών εκπροσώπων.

4. Γραμματέας ορίζεται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ' του δήμου της έδρας του νομού ή του πολυπληθέστερου δήμου για τα συμβούλια των Νομαρχιών του Νομού Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης ή του οικείου φορέα για τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης.

5. Η θητεία των τακτικών - μη αιρετών- μελών λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 87-89 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), οπότε και θα συγκροτηθούν τα πάγια υπηρεσιακά συμβούλια του άρθρου 5 του ως άνω Κώδικα, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παρ. 1α και 1β του άρθρου 51 του ν. 4407/2016.

6. Όσον αφορά τους αιρετούς εκπροσώπους, υπενθυμίζονται οι διατάξεις της αριθ. 24405/20-5-2011 (ΦΕΚ 1271 Β') υπουργικής απόφασης, για την διεξαγωγή εκλογών αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια των ΟΤΑ Α' Βαθμού, εν προκειμένω, για τη διετία 2017-2018.

Τέλος , σε κάθε περίπτωση κατά τον ως άνω ορισμό των τακτικών μη αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων των ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού θα ληφθεί υπόψη η εκπροσώπηση των φύλων κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007) και του άρθρου 251 του Καλλικράτη (ν. 3582/2010), αντιστοίχως.

Α.2. Πάγια υπηρεσιακά συμβούλια άρθρου 5 ΚΚΔΚΥ (ν. 3584/2007)

Με τις πρόσφατα ψηφισθείσες μεταρρυθμίσεις σχετικά με τη διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης (ν.4369/2016) και την αλλαγή του τρόπου επιλογής των προϊσταμένων και των επιτελικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, επήλθαν σημαντικές μεταβολές στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων, και σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων.

Οι βασικές αρχές που διέπουν τη φιλοσοφία των εν λόγω μεταρρυθμίσεων είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας κατά την επιλογή των προϊσταμένων αλλά και η αναβάθμιση των υπηρεσιακών συμβουλίων.

Στην ίδια κατεύθυνση οφείλουν να κινηθούν και οι ρυθμίσεις που αφορούν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια στα οποία υπάγονται οι Δημοτικοί Υπάλληλοι, προκειμένου - λαμβανομένων πάντοτε υπόψη των χαρακτηριστικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - να αντιμετωπίζονται με ενιαίο τρόπο και με βάση κοινές αρχές οι υπάλληλοι που υπηρετούν στον, με την ευρύτερη έννοια, δημόσιο τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, με τις υποπαραγράφους 1α και 1β του άρθρου 51 του ν. 4407/2016 τροποποιείται, αντίστοιχα, η περ. α' της παρ. 1 και η περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), ώστε στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των ΟΤΑ α' βαθμού να μετέχουν εφεξής υπάλληλοι προϊστάμενοι Διεύθυνσης.

Β. Αποστολή στοιχείων για τη βαθμολογική κατάταξη των υπαλλήλων και τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων βάσει των διατάξεων του ν. 4369/2016

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.4369/2016 και σε συνέχεια των αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.52/2266/οικ.9165/30-3-2016 (ΑΔΑ:79ΜΦ465ΦΘΕ-ΦΙΛ) και οικ. 17428/18-5-2016 (ΑΔΑ : ΨΡΚΥ465ΦΘΕ-ΓΡ1) εγκυκλίων του Υπουργείου καθώς και της παρούσας εγκυκλίου οι αρμόδιες υπηρεσίες Διοικητικού/Προσωπικού οφείλουν να προβούν:

α) σε άμεση έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης των υπηρετούντων υπαλλήλων στους νέους βαθμούς βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4369/2016 και σύμφωνα με τα άρθρα 80 και 82 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 25 του ν. 4369/2016 για τους μεν υπαλλήλους των Περιφερειών, για τους δε υπαλλήλους των ΟΤΑ Α' Βαθμού σύμφωνα με τα άρθρα 83 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 25 του ν. 4369/2016,

β) στη συγκρότηση και ορισμό μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω οι αρμόδιες υπηρεσίες των ΟΤΑ, σε περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προαναφερόμενες απαιτούμενες ενέργειες αναφορικά με την κατάταξη του υπηρετούντος προσωπικού, πρέπει να προβούν άμεσα στην ολοκλήρωση αυτών.

Όσον αφορά στη συγκρότηση των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων και δεδομένου του κατεπείγοντος του θέματος τα αρμόδια όργανα καλούνται όπως προβούν αμελλητί στις δέουσες ενέργειες.

Στο πλαίσιο παρακολούθησης της εφαρμογής των κείμενων διατάξεων, οι υπόχρεοι για την εφαρμογή των ανωτέρω, παρακαλούνται όπως ενημερώσουν το Υπουργείο μας σχετικά συμπληρώνοντας τους δύο πίνακες που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποστέλλοντάς τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην υπηρεσία μας, ακολουθώντας τα κάτωθι βήματα:

ΒΗΜΑΤΑ

■ Βήμα 1ο : Αντλείτε τους πίνακες που απαιτείται να συμπληρώσετε από το διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ όπου έχουν αναρτηθεί ως συνημμένοι της παρούσας και ειδικότερα από τη θέση Εγκύκλιοι-Αποφάσεις (http://www.ypes.gr/el/Ministrv/Encyclical/).

Έχουν δημιουργηθεί δύο τύποι αρχείων, ένας για τη κατάταξη του προσωπικού («ΠΙΝΑΚΑΣ Α»), o οποίος πρέπει να αποσταλεί έως την 19η Αυγούστου και ένας για τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων («ΠΙΝΑΚΑΣ Β»), ο οποίος πρέπει να αποσταλεί συγκεντρωτικά από τον οικείο φορέα που θα τα συγκροτήσει έως την 23η Σεπτεμβρίου. Οι πίνακες περιλαμβάνονται σε αρχεία μορφής xls.

■ Βήμα 2ο : Αποθηκεύετε τα ανωτέρω αρχεία xls στον υπολογιστή σας, θέτοντας ως ονομασίες τις εξής:

Α. Για τη βαθμολογική κατάταξη του υπηρετούντος προσωπικού κατά τις κείμενες διατάξεις Ονομασία αρχείου xls με ΠΙΝΑΚΑ Α: «ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_X_XXΧΧ», όπου:
> Χ: Κωδικός αριθμός που αντιστοιχεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση εποπτείας ή έδρας σας.
> XXΧΧ: Κωδικός αριθμός που αντιστοιχεί στο φορέα σας (Δήμος/Περιφέρεια /ΝΠΔΔ/Ιδρυμα/Σύνδεσμος).

Β. Για τη συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων κατά τις κείμενες διατάξεις: Ονομασία αρχείου xls με ΠΙΝΑΚΑ Β :
> «ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ_X» για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, όπου Χ: Κωδικός αριθμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (κωδικοί 1 έως 7) ή
> «ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ_XΧΧΧ» για τις Περιφέρειες, όπου ΧΧΧΧ: Κωδικός αριθμός της Περιφέρειας (κωδικοί 1001 έως 1013)

Οι ανωτέρω κωδικοί αναγράφονται στον Πίνακα με τίτλο «ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ» , ο οποίος επισυνάπτεται στο παρόν.

Στην εξαιρετική περίπτωση που δεν εντοπίζετε το φορέα σας στον προαναφερόμενο πίνακα, θα πρέπει να αποστείλετε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση t.datapta@ypes.gr, αναγράφοντας ως θέμα «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΡΕΑ», προκειμένου να σας αποδώσουμε τον κωδικό αριθμό που αντιστοιχεί στο φορέα σας και να σας αποστείλουμε τον Πίνακα Α εκ νέου προς συμπλήρωση. Στο συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα :
- H πλήρης ονομασία του φορέα, όπως προκύπτει από το ΦΕΚ σύστασής του
- Τα στοιχεία του ΦΕΚ σύστασης και οι τυχόν τροποποιήσεις του
- Τα πλήρη στοιχεία του φορέα (δήμος έδρας, οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail)

■ Βήμα 3ο : Συμπληρώνετε τα ζητούμενα στις στήλες του αρχείου.
Το όνομα του φορέα σας θα το επιλέξετε από την αναπτυσσόμενη λίστα της πρώτης στήλης του κάθε πίνακα

■ Βήμα 4ο : Αποστέλλετε το αρχείο σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μόνο στη
διεύθυνση t.datapta@ypes.gr, ακολουθώντας το ΥΠΟΔΕΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ που αντιστοιχεί στην κάθε περίπτωση και είναι συνημμένο στην παρούσα.

Στο κείμενο του μηνύματος πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται και τα στοιχεία του υπαλλήλου που είναι υπεύθυνος για την αποστολή του, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία της υπηρεσίας μας προς παροχή τυχόν διευκρινίσεων και για την επίλυση ενδεχόμενων προβλημάτων.

Το μήνυμά σας θα πρέπει να φέρει ως θέμα το ίδιο με το όνομα του αρχείου σας: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_Χ_ΧΧΧΧ, ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ_Χ (για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ _ΧΧΧΧ (για τις Περιφέρειες)

Ακολουθούν παραδείγματα.

Παράδειγμα Α (για τη βαθμολογική κατάταξη προσωπικού):
Σύμφωνα με τον Πίνακα «ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ», η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας φέρει τον κωδικό αριθμό "4" και ο Δήμος Μακρακώμης τον κωδικό αριθμό "2183".
Συνεπώς το αρχείο που αφορά στην κατάταξη του προσωπικού του Δήμου Μακρακώμης, θα πρέπει να φέρει το όνομα: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_4_2183 Το ίδιο όνομα πρέπει να αναγράφεται και στο πεδίο «ΘΕΜΑ» του ηλεκτρονικού μηνύματος, με το οποίο θα αποστείλει ο Δήμος Μακρακώμης το αρχείο που αφορά στην κατάταξη του προσωπικού του.

Παράδειγμα Β (για τη συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων):
Σύμφωνα με τον Πίνακα «ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ», η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης φέρει τον κωδικό αριθμό "6".
Συνεπώς το αρχείο που αφορά στη σύσταση των υπηρεσιακών συμβουλίων αρμοδιότητάς της, θα πρέπει να φέρει το όνομα: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ_6 Το ίδιο όνομα πρέπει να είναι και στο θέμα του μηνύματος της Α.Δ., με το οποίο θα αποστείλει το αρχείο που αφορά στη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων αρμοδιότητάς της.
Αντίστοιχα, για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης που έχει τον κωδικό αριθμό «1001», το αρχείο που αφορά στη σύσταση των υπηρεσιακών συμβουλίων αρμοδιότητάς της θα πρέπει να φέρει το όνομα: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ_1001 και το ίδιο να αναγράφεται και στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Οι πίνακες που απαιτείται να συμπληρώσετε θα πρέπει να αντληθούν αποκλειστικά και μόνο από το διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣΔΑ, προς αποφυγή τυχόν αλλοιώσεων αυτών σε άλλους δικτυακούς τόπους.

2. Οι εν λόγω πίνακες περιλαμβάνονται σε αρχεία μορφής xls και σε αυτή τη μορφή πρέπει να αποσταλούν στο Υπουργείο. Πίνακες σε αρχείο άλλης μορφής (π.χ.αρχείο εικόνας) καθώς και πίνακες στους οποίους έχουν επέλθει αλλοιώσεις σε σχέση με τους αναρτημένους (π.χ. πρόσθεση στηλών, σβήσιμο καταρρακτών, μετακίνηση στηλών ή γραμμών) δεν θα γίνουν δεκτοί, καθώς καθιστούν δυσχερή την επεξεργασία των συλλεγόμενων στοιχείων από τη Διεύθυνσή μας.

3. Υπόχρεοι συμπλήρωσης και αποστολής του Πίνακα (Α) είναι οι εξής φορείς:
→ Δήμοι και Περιφέρειες, 
→ Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΟΤΑ, 
→ Ιδρύματα ΟΤΑ και
→ Σύνδεσμοι ΟΤΑ
Υπόχρεοι συμπλήρωσης και αποστολής του Πίνακα (Β ) είναι οι εξής φορείς: 
→ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και, 
→ Περιφέρειες

4. Κάθε φορέας θα πρέπει να αποστείλει το δικό του πίνακα. Για παράδειγμα, ο Δήμος Βόλου θα στείλει τον Πίνακα (Α) για τον οργανισμό του μόνο. Τυχόν Ν.Π.Δ.Δ. ή Ιδρύματα ή Σύνδεσμοι στους οποίους συμμετέχει, θα αποστείλουν ξεχωριστά, ο κάθε φορέας το δικό του Πίνακα (Α).

5. Στην εξαιρετική περίπτωση αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος με επισύναψη λανθασμένου ή ελλιπή πίνακα, θα πρέπει να αποστέλλεται εκ νέου πλήρες ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_Χ_ΧΧΧΧ_ΟΡΘΗ ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ_Χ_ΟΡΘΗ ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ_ΧΧΧΧ_ΟΡΘΗ, αντίστοιχα.

6. Κάθε Περιφέρεια θα πρέπει να αποστείλει συγκεντρωτικά, σε ένα αρχείο, τα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ Α που αφορούν το σύνολο των υπαλλήλων της σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, καθώς δεν θα είναι αποδεκτά αρχεία που θα αποσταλούν από τις επιμέρους περιφερειακές ενότητες για τους αντίστοιχους υπαλλήλους τους .

7. Ο Πίνακας Β για τα υπηρεσιακά συμβούλια θα πρέπει να αποσταλεί από τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις άπαξ και μέχρι την τιθέμενη προθεσμία, περιλαμβάνοντας πληροφόρηση για το σύνολο των υπηρεσιακών συμβουλίων αρμοδιότητάς τους.

8. Οποιαδήποτε ερωτήματα σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην αποστολή των αρχείων της παρούσας εγκυκλίου μπορείτε να τα αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση datapta@ypes.gr, με την ένδειξη στο θέμα: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_Χ_ΧΧΧΧ_ΕΡΩΤΗΜΑ ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ_Χ_ΕΡΩΤΗΜΑ (για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ_ΧΧΧΧ_ΕΡΩΤΗΜΑ (για τις Περιφέρειες) αντίστοιχα. Οι απαντήσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη θέση Συχνές Ερωτήσεις (http://www.ypes.gr/el/Ministry/FAQ/)

9. Για την άμεση επικοινωνία με την υπηρεσία μας αναφορικά με θέματα αποστολής των στοιχείων μπορείτε να απευθύνεστε στους κάτωθι υπαλλήλους:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

Ονομασία υπαλλήλου

Τηλέφωνο

Γ. Μπουδούρης

213136 4322

Β. Νασίου

213136 4328

Θ. Κατσαμάγκος

213136 4324

Π. Στεργίου

213136 4389

 
Η εγκύκλιος αυτή μετά των συνημμένων της μπορεί να αναζητηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου, στην ενότητα Εγκύκλιοι-Αποφάσεις (http://www.ypes.gr/el/Ministry/Encyclical/).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ
Πηγή: Taxheaven