Αριθμ. 1415/80082/ 12.7.2016 Τροποποίηση της αριθμ. 169653/3.6.2011 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προσδιορισμός της ετήσιας απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση» (Β' 1181/9.6.2011)

Αριθμ. 1415/80082/ 12.7.2016 Τροποποίηση της αριθμ. 169653/3.6.2011 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προσδιορισμός της ετήσιας απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση» (Β' 1181/9.6.2011)

Αριθμ. 1415/80082

(ΦΕΚ Β' 2386/03-08-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 8 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (Α' 151).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).

2. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114).

3. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθμ. 169653/3.6.2011 απόφασης

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για τη μέτρηση της εργασίας χρησιμοποιείται η Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ), η οποία ορίζεται ως η εργασία που προσφέρεται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, από φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, σε όλους του τομείς της οικονομίας και αντιστοιχεί σε εργασία 1.750 ωρών.
Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης που μπορεί να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για εργασία που προσφέρεται εντός και εκτός της εκμετάλλευσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 1.750 ώρες ετησίως. Τα πρόσωπα που έχουν μόνιμη εξωαγροτική απασχόληση (πάνω από 1.750 ώρες ετησίως), εξαρτημένη ή μη, δεν μπορούν, ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος, να θεωρηθούν ότι προσφέρουν εργασία στη γεωργική τους εκμετάλλευση. Τα πρόσωπα που έχουν μη μόνιμη εξωαγροτική απασχόληση, που συμπληρώνουν πάνω από 1.225 ώρες απασχόλησης ετησίως στη δραστηριότητά τους αυτή, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν επαγγελματίες αγρότες, δεδομένου ότι πάνω από το 70% του συνολικού ετήσιου χρόνου απασχόλησης τους είναι εξωαγροτικό».

2. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 αντικαθίστανται ως εξής:
«Στην περίπτωση που έχουμε απασχόληση και εκτός της αγροτικής, τότε υπολογίζεται ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης εκτός αγροτικής εκμετάλλευσης (ΕΧΑΕΑΕ), ο οποίος θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 1.225 ώρες (ισούται με το 70% του συνολικού ετήσιου χρόνου απασχόλησης) και στη συνέχεια υπολογίζεται ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση (ΕΧΑΑΕ) έτσι ώστε το σύνολο (ΕΧΑΑΕ) και (ΕΧΑΕΑΕ) να μην υπερβαίνει τις 1.750 ώρες. Το άθροισμα αυτό αποτελεί τον ετήσιο συνολικό χρόνο απασχόλησης (ΕΣΧΑ), επί του οποίου υπολογίζεται το ποσοστό της αγροτικής δραστηριότητας».

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 καταργείται.

4. Το Παράρτημα «ΜΑΕ ΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» καταργείται.

5. Μετά το άρθρο 2 προστίθεται άρθρο 3 ως εξής:
«Άρθρο 3 Παράρτημα
Προσαρτάται στην απόφαση αυτή ένα (1) Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της και έχει ως εξής: 

A/A

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

1

ΑΒΟΚΑΝΤΟ

70,00

2

ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

120,00

3

ΑΓΓΟΥΡΙ ΠΡΩΙΜΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

798,00

4

ΑΓΓΟΥΡΙ ΟΨΙΜΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 2η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

798,00

5

ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ 1η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

798,00

6

ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ 2η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

798,00

7

ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ

798,00

8

ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ

102,00

9

ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ

1,00

10

ΑΓΡΙΟΑΓΓΙΝΑΡΑ

9,00

11

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ

87,50

12

ΑΛΟΗ

390,00

13

ΑΜΠΕΛΙ VQRD

45,00

14

ΑΜΠΕΛΙ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟ

37,00

15

ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

92,00

16

ΑΜΠΕΛΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ

85,00

17

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

42,25

18

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΚΑΡΠΟΣ

13,40

19

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΓΛΥΚΟΣ

13,40

 

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

20

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΕΝΣΙΡΩΣΗ

10,90

21

ΑΡΑΚΑΣ ΝΩΠΟΣ

140,00

22

ΑΡΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

95,00

23

ΑΡΑΧΙΔΑ

8,00

24

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

70,00

25

ΑΡΩΝΙΑ

280,00

26

ΑΤΡΑΚΤΥΛΙΔΑ

9,00

27

ΑΧΛΑΔΙΑ

115,00

28

ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΟΝΤΟΥΛΕΣ

127,50

29

ΒΑΜΒΑΚΙ

18,00

30

ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ

490,00

31

ΒΕΡΥΚΟΚΑ

70,00

32

ΒΙΚΟΣ ΚΑΡΠΟΣ

5,00

33

ΒΙΚΟΣ ΣΑΝΟΣ

11,00

34

ΒΡΩΜΗ ΚΑΡΠΟΣ

2,00

35

ΒΡΩΜΗ ΣΑΝΟΣ

11,00

36

ΒΥΣΣΙΝΙΑ

90,00

37

ΓΑΡΥΦΑΛΛΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

1300,00

38

ΓΚΟΤΖΙΜΠΕΡΙ

550,00

39

ΓΚΡΕΙΠ-ΦΡΟΥΤ

82,50

40

ΓΛΑΣΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡ. ΧΩΡΟΥ

1667,00

41

ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ

33,50

42

ΓΡΑΣΙΔΙ ΞΗΡΙΚΟ ΒΟΣΚΗΣΗ

11,00

43

ΓΚΑΖΟΝ

1000,00

44

ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΝΩΠΑ

105,00

45

ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΞΗΡΑΜΕΝΑ

108,00

46

ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

140,00

47

ΔΡΕΠΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΝΘΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

1300,00

48

ΔΡΕΠΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΝΘΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

400,00

49

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1,00

50

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ

9,00

51

ΕΛΙΑ ΒΡΩΣΙΜΗ

55,00

52

ΕΛΙΑ ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΗ

44,00

 

 

A/A

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

53

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

28,00

54

ΖΕΡΜΠΕΡΑ

1300,00

55

ΗΛΙΑΝΘΟΣ

9,00

56

ΙΠΠΟΦΑΕΣ

280,00

57

ΚΑΠΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

130,00

58

ΚΑΠΝΑ ΚΑΜΠΑ-ΚΟΥΛΑΚ, ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ΜΥΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

206,20

59

ΚΑΠΝΑ ΜΑΥΡΑ, ΤΣΕΜΠΕΛΙΑ

200,00

60

ΚΑΠΝΑ ΜΠΑΣΜΑ

256,00

61

ΚΑΠΝΑ ΜΠΕΡΛΕΥ

113,60

62

ΚΑΠΝΟΣ VIRGINIA

107,80

63

ΚΑΡΟΤΟ

140,00

64

ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

50,00

65

ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

50,00

66

ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ.

350,00

67

ΚΑΡΥΔΙΑ

35,00

68

ΚΑΣΤΑΝΙΑ

42,50

69

ΚΕΡΑΣΙΑ

252,50

70

ΚΕΧΡΙ-ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ ΚΑΡΠΟΣ

2,00

71

ΚΙΤΡΑ

82,50

72

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

140,00

73

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ ΓΛΥΚΟ

140,00

74

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

142,50

75

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ

142,50

76

ΚΟΛΟΚΥΘΟΣΠΟΡΟΣ ΠΑΣΣΑΤΕΜΠΟΣ

41,50

77

ΚΟΡΟΜΗΛΑ-ΤΖΑΝΕΡΑ

52,50

78

ΚΟΥΚΙΑ

22,00

79

ΚΟΥΜ-ΚΟΥΑΤ

82,50

80

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

70,00

81

ΚΟΦΤΟΛΙΒΑΔΑ

2,67

82

ΚΡΑΝΙΑ

280,00

83

ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΝΩΠΟ

160,00

84

ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΞΕΡΟ

70,40

85

ΚΡΙΘΑΡΙ ΚΑΡΠΟΣ

2,00

 

 

A/A

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

86

ΚΡΟΚΟΣ

110,00

87

ΚΥΔΩΝΙΑ

56,25

88

ΛΑΧΑΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

350,00

89

ΛΑΧΑΝΟ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

52,75

90

ΛΑΧΑΝΟ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ.

350,00

91

ΛΕΜΟΝΙΑ

82,50

92

ΛΙΝΟΣ

33,50

93

ΛΟΙΠΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

350,00

94

ΛΟΙΠΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

140,00

95

ΛΟΙΠΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟ

11,00

96

ΛΟΙΠΑ ΟΣΠΡΙΑ ΒΡΩΣΙΜΑ

20,00

97

ΛΟΥΠΙΝΟ

11,00

98

ΛΥΚΙΣΚΟΣ

66,40

99

ΛΩΤΟΣ

76,00

100

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ PLEUROTUS

5000,00

101

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

82,50

102

ΜΑΡΟΥΛΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

350,00

103

ΜΑΡΟΥΛΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

229,30

104

ΜΑΡΟΥΛΙ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ

350,00

105

ΜΑΣΤΙΧΑ

90,00

106

ΜΕΛΛΙΣΟΧΟΡΤΟ

3,00

107

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

350,00

108

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

140,00

109

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ

350,00

110

ΜΕΣΠΙΛΑ (ΜΟΥΣΜΟΥΛΑ)

52,00

111

ΜΗΔΙΚΗ ΣΑΝΟΣ

12,30

112

ΜΗΔΙΚΗ ΣΠΟΡΟΣ

24,00

113

ΜΗΛΙΑ

100,00

114

ΜΠΑΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

95,00

115

ΜΠΑΜΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

215,00

116

ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

300,00

117

ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

100,00

118

ΜΟΥΡΙΕΣ

50,00

 

 

A/A

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

119

ΜΥΡΤΙΛΛΟ

280,00

120

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

70,00

121

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ (ΕΚΡΙΖΩΣΗ)

1,00

122

ΠΑΤΑΤΑ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ

35,80

123

ΠΑΤΑΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ

35,80

124

ΠΑΤΑΤΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ

35,80

125

ΠΕΠΟΝΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

57,00

126

ΠΕΠΟΝΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

45,00

127

ΠΕΠΟΝΙ ΥΨΗΛΟΥΤΟΛ

57,00

128

ΠΕΠΟΝΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

45,00

129

ΠΙΠΕΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

95,00

130

ΠΙΠΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

347,50

131

ΠΙΠΕΡΙΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ

347,50

132

ΠΙΠΕΡΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

236,30

133

ΠΙΠΕΡΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ

347,50

134

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ

85,00

135

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΑ

92,50

136

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΟΜΦΑΛΟΦΟΡΑ

92,50

137

ΡΕΒΥΘΙΑ

22,00

138

ΡΗΤΙΝΗ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

9,00

139

ΡΙΓΑΝΗ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

70,00

140

ΡΟΔΑΚΙΝΑ

71,00

141

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

72,50

142

ΡΟΔΙΑ

50,00

143

ΡΥΖΙ

11,00

144

ΣΙΚΑΛΗ

2,00

145

ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ

2,00

146

ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ

2,00

147

ΣΚΟΡΔΑ ΞΕΡΑ

206,00

148

ΣΚΟΡΔΟ ΝΩΠΟ

160,00

149

ΣΟΓΙΑ

11,80

150

ΣΟΡΓΟ (ΣΚΟΥΠΑ )

20,00

151

ΣΟΥΣΑΜΙ

66,40

 

 

A/A

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

152

ΣΠΑΝΑΚΙ

140,00

153

ΣΠΑΡΡΑΓΙΑ

91,00

154

ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΜΠΑΜΙΑΣ-ΠΙΠΕΡΙΑΣ)

105,00

155

ΣΤΑΦΙΔΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΞΕΡΗ

85,00

156

ΣΤΑΦΙΔΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ ΝΩΠΗ

85,00

157

ΣΤΑΦΙΔΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ ΞΕΡΗ

95,00

158

ΣΤΕΒΙΑ

70,00

159

ΣΤΡΕΛΙΤΖΙΑ

1300,00

160

ΣΥΚΑ ΝΩΠΑ

60,00

161

ΣΥΚΑ ΞΕΡΑ

45,00

162

ΤΟΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

77,40

163

ΤΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

240,00

164

ΤΟΜΑΤΑ ΟΨΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 2η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

800,00

165

ΤΟΜΑΤΑ ΠΡΩΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

800,00

166

ΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ

800,00

167

ΤΟΜΑΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ

800,00

168

ΤΟΜΑΤΟΠΙΠΕΡΙΑ

22,25

169

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

1300,00

170

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

400,00

171

ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΕΤΗΣΙΟ

11,00

172

ΤΡΟΥΦΑ

500,00

173

ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ

70,00

174

ΦΑΚΕΛΩΤΗ

3,00

175

ΦΑΚΕΣ

22,00

176

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

95,00

177

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΝΩΠΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

190,00

178

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΟΨΙΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 2η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

325,00

179

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ

325,00

180

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΡΩΙΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

325,00

181

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ- ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ

70,00

182

ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ

23,00

183

ΦΑΣΟΛΙΑ ΠΛΑΚΕ-ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΛΩΣΗ

70,00

184

ΦΑΣΟΛΙ ΛΗΜΝΟΥ ΞΗΡΙΚΟ

23,00

 

 

A/A

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

185

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ

25,00

186

ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟ

114,00

187

ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ-ΦΡΑΟΥΛΕΣ

235,00

188

ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ

235,00

189

ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

235,00

190

ΦΥΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ

47,20

191

ΦΥΣΤΙΚΙ ΚΕΛΥΦΩΤΟ

47,20

192

ΦΥΤΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

470,00

193

ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ

930,00

194

ΦΥΤΩΡΙΑ ΕΛΑΤΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

95,00

195

ΦΥΤΩΡΙΑ ΕΛΙΑΣ

750,00

196

ΦΥΤΩΡΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

490,00

197

ΦΥΤΩΡΙΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ

490,00

198

ΦΥΤΩΡΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

930,00

199

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

1300,00

200

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

400,00

A/A

ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

201

ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΓΑΛ/ΓΗΣ

120,00

202

ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ

58,00

203

ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

105,00

204

ΛΙΓΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ

20,00

205

ΑΜΙΓΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ

2,00

206

ΓΟΥΝΟΦΟΡΑ

5,00

207

ΙΝΔΙΑΝΟΙ (ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ)

0,40

208

ΜΟΝΟΠΛΑ

20,00

209

ΚΟΤΕΣ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

0,45

210

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

0,08

211

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΦΑΣΟΝ

0,05

212

ΚΟΥΝΕΛΙΑ

0,50

213

ΛΑΓΟΙ

0,50

214

ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΗ ΚΥΨΕΛΕΣ ΔΙΠΛΕΣ

10,01

215

ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΗ, ΚΥΨΕΛΕΣ

7,70

216

ΑΜΙΓΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗ ΜΟΣΧΩΝ

18,00

 

 

 

A/A

ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ

217

ΟΡΤΥΚΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

0,11

218

ΠΑΠΙΕΣ

0,08

219

ΠΕΡΔΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

0,21

220

ΠΡΟΒΑΤΑ

17,00

221

ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΙ

30,00

222

ΑΜΙΓΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗ ΧΟΙΡΩΝ

8,00

223

ΦΑΣΙΑΝΟΙ

0,21

224

ΧΗΝΕΣ

0,08

225

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ

77,00

226

ΧΟΙΡΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΗΣ

77,00

227

ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΕΣ (Α: έως 10 κουτιά και Β: από 11 κουτιά και άνω)

(Α)70, (Β) 60

228

ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

1100,00

229

ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

365,00».

 

Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις

Ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου χρόνου απασχόλησης για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και η εξέταση των οποίων εκκρεμεί, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 169653/3.6.2011 απόφασης, όπως τροποποιείται με το άρθρο 1 της παρούσας.

Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2016 

Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Πηγή: Taxheaven