Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Π15/21/1.8.2016 Ανακαθορισμός του ετήσιου ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος για την υπαγωγή ωφελούμενων στο πρόγραμμα Κατ' Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Π15/21/1.8.2016 Ανακαθορισμός του ετήσιου ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος για την υπαγωγή ωφελούμενων στο πρόγραμμα Κατ' Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων

Αθήνα 01 Αυγούστου 2016
Αριθμ. Πρωτ. Π15/21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΚΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Μενάνδρου 41 - 43
Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210-52.37.771
210 52 37. 410
FAX: 210-52.37.080
e-mail: diefrontida@ika.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Θέμα: Ανακαθορισμός του ετήσιου ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος για την υπαγωγή ωφελούμενων στο πρόγραμμα Κατ' Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων

Όπως είναι γνωστό, με το άρθρο 1 της με αριθμό Φ.80000/8786/1078/11.4.2012 (ΦΕΚ1240/2012 τ.Β') Υπουργικής Απόφασης, ορίσθηκαν τα κριτήρια υπαγωγής ωφελούμενων στο πρόγραμμα Κατ' Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων μεταξύ των οποίων είναι και : γ) Το συνολικό ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει αυτό της χαμηλότερης εισοδηματικής κλίμακας που προβλέπεται, κάθε φορά, για την παροχή του ΕΚΑΣ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/2016 τ. Α') τροποποιήθηκε το συνολικό ετήσιο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα που προβλέπεται στην χαμηλότερη εισοδηματική κλίμακα για την παροχή του ΕΚΑΣ. Κατά συνέπεια:

Για την υπαγωγή ωφελούμενων στο πρόγραμμα Κατ' Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων, το συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων δέκα έξι (7.216,00) ευρώ ή το οικογενειακό, το ποσό των ένδεκα χιλιάδων (11.000,00) ευρώ, όπως προβλέπει η παραπάνω διάταξη.

Οι παραπάνω οδηγίες έχουν εφαρμογή και για εκκρεμείς αιτήσεις ωφελούμενων που έχουν υποβληθεί μέχρι την κοινοποίηση του παρόντος. 

Για τους ωφελούμενους για τους οποίους έχουν εκδοθεί εγκριτικές αποφάσεις, θα γίνουν έλεγχοι κεντρικά από τη Δ/νσή μας και θα ενημερώσουμε τα αρμόδια Υποκαταστήματα και τους παρόχους.


H ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Πηγή: Taxheaven