Αριθμ. 79894/27.7.2016 Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας

Αριθμ. 79894/27.7.2016 Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας

Αριθμ. 79894

(ΦΕΚ Β' 2394/03-08-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α' 33), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 του Ν. 4389/2016 (Α' 94),

β. των άρθρων 159 έως 162 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α' 26), όπως ισχύουν,

γ. των άρθρων 13-15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45), όπως ισχύουν,

δ. της παρ. Β 4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α' 81), όπως εφαρμόζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (Α' 54).

ε. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98).

στ. του Π.δ. 70/2015 «...Μετονομασία του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού... (Α' 114),

ζ. του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116),

η. του Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α' 185), όπως ισχύει.

θ. του Π.δ. 546/1988 «Οργανισμός του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος» (Α' 257), όπως ισχύει.

2. Την υπ' αρ. 39561/12.4.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος» (Β' 1142), ΑΔΑ: 7ΞΖΦ4653Ο7-Γ50.

3. Την υπ' αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1152/οικ.18242/5.7.2016 εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων - Διατάξεις άρθρου 171 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94)», ΑΔΑ: ΨΓΟ7465ΦΘΕ-346.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ) πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για όλο το προσωπικό του ΟΕΕ αποτελούμενο από:

α. Δύο (2) μονίμους υπαλλήλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι ασκούν νομίμως καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στο Νομό Αττικής και ένα (1) μόνιμο υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Π.δ. 116/2016, όπως ισχύει) και υπηρετούν στο Νομό Αττικής.

β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων.

2. Αναφορικά με τα υπό στοιχείο 1α' μέλη, αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι του ΟΕΕ, με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.

3. Τα υπό στοιχείο 1α' μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΕΕ.

4. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμιμος αναπληρωτής του, ορίζεται υπάλληλος του ΟΕΕ κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ'.

5. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζεται ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας του ΟΕΕ αρμόδιος για τα θέματα προσωπικού, με αναπληρωτή αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα.
Η ιδιότητα του εισηγητή του Συμβουλίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους αυτού.

6. Η θητεία των τακτικών - μη αιρετών - Μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84 - 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528/2007), οπότε και θα συγκροτηθούν τα πάγια Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 159 του ιδίου κώδικα.

7. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων, μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

8. Η λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 162 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει.

9. Η υπ' αρ. 39561/12.4.2016 (Β' 1142) Υπουργική Απόφαση παύει να ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2016

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Πηγή: Taxheaven