Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αριθμ. απόφ. 8/761/21.7.2016 Κατανομή ομολογιών που διατίθενται με δημόσια προσφορά

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αριθμ. απόφ. 8/761/21.7.2016 Κατανομή ομολογιών που διατίθενται με δημόσια προσφορά

Αριθμ. απόφ. 8/761/21.7.2016

(ΦΕΚ Β' 2389/03-08-2016)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α'/257/17.10.2005) «Ενημερωτικό δελτίο κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους για διαπραγμάτευση».

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α' 43) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α' 146).

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'/98/22.4.2005), 

αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις:
(α) δημόσιας προσφοράς ομολογιών με εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά,
(β) δημόσιας προσφοράς ήδη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ομολογιών και
(γ) δημόσιας προσφοράς ομολογιών χωρίς εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά.

2. Ως «Ανάδοχος» για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοείται το πιστωτικό ίδρυμα ή η ΕΠΕΥ το οποίο υπογράφει το ενημερωτικό δελτίο, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3401/2005.

Άρθρο 2
Τρόποι κατανομής ομολογιών 

Η κατανομή των ομολογιών στις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 γίνεται με κριτήρια που προκαθορίζει ο Ανάδοχος ή ο εκδότης, κατά περίπτωση και τα οποία μπορεί να είναι ποσοτικού και ποιοτικού χαρακτήρα. Προκειμένου για ομολογίες που πρόκειται να εισαχθούν στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών η κατανομή αυτών μπορεί να γίνει μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (υπηρεσία Η.ΒΙ.Π.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Άρθρο 3
Κατηγορίες επενδυτών

1. Για την κατανομή των ομολογιών, αυτές χωρίζονται στο τμήμα των ειδικών επενδυτών και στο τμήμα των ιδιωτών επενδυτών.

2. Το τμήμα των ειδικών επενδυτών διατίθεται για την ικανοποίηση των εγγραφών φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία περιγράφονται στο άρθρο 6 του Ν. 3606/2007, και φυσικών ή νομικών προσώπων που αντιμετωπίζονται, κατόπιν αιτήσεως τους, ως επαγγελματίες πελάτες, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου, ή αναγνωρίζονται ως επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου Νόμου, εκτός εάν έχουν ζητήσει να αντιμετωπίζονται ως ιδιώτες πελάτες.

3. Το τμήμα των ιδιωτών επενδυτών διατίθεται για την ικανοποίηση των εγγραφών όλων των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων που δεν εμπίπτουν στο τμήμα των ειδικών επενδυτών.

4. Ο Ανάδοχος ή ο εκδότης, κατά περίπτωση, ευθύνεται για την ορθή υπαγωγή των επενδυτών στην κατηγορία των ειδικών επενδυτών, προσκομίζει δε αμέσως μόλις ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα έγγραφα βάσει των οποίων προέβη στην κατάταξη των επενδυτών στην κατηγορία των ειδικών επενδυτών.

Άρθρο 4
Κατανομή ομολογιών

1. Τα κριτήρια κατανομής των ομολογιών, ανά κατηγορία επενδυτών σύμφωνα με το άρθρο 3, αναφέρονται με σαφήνεια στο ενημερωτικό δελτίο. Ο Ανάδοχος ή ο εκδότης, κατά περίπτωση, πρέπει να είναι σε θέση να παράσχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ο τρόπος με τον οποίο εφάρμοσε τα προαναγγελθέντα κριτήρια σε κάθε κατηγορία επενδυτών.

2. Το ποσοστό των ομολογιών που διατίθενται με δημόσια προσφορά για την κατηγορία των ιδιωτών επενδυτών, δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 30% του συνόλου των προσφερόμενων ομολόγων. Εάν η ζήτηση σε μια από τις δύο κατηγορίες επενδυτών (ειδικών επενδυτών και ιδιωτών επενδυτών) υπολείπεται της αντίστοιχης προσφοράς και δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση στην άλλη κατηγορία, οι πλεονάζουσες ομολογίες μεταφέρονται στην κατηγορία με τη ζήτηση που δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως. Ο Ανάδοχος και εφόσον δεν υφίσταται, ο εκδότης τηρεί στοιχεία και ενημερώνει σχετικά τους επενδυτές και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τον τρόπο διαμόρφωσης της ποσοστιαίας κατανομής των ομολογιών ανά κατηγορία επενδυτών.

3. Για να συμμετάσχουν οι επενδυτές στη δημόσια προσφορά ομολογιών με εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά ή σε δημόσια προσφορά ήδη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ομολογιών, πρέπει να διατηρούν Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ).

4. Αιτήσεις συμμετοχής για απόκτηση ομολογιών από ιδιώτες επενδυτές γίνονται δεκτές εφόσον είτε έχει καταβληθεί στον Ανάδοχο και εφόσον δεν υφίσταται, στον εκδότη, σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο της συμμετοχής, είτε έχει δεσμευθεί το ισόποσο της συμμετοχής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων του επενδυτή ή τραπεζικούς λογαριασμούς πελατείας που τηρούνται στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή σε λογαριασμούς άϋλων τίτλων ομολόγων ή εντόκων γραμματίων κεντρικών κυβερνήσεων χωρών της Ζώνης Α όπως αυτή ορίζεται στην ΠΔ/ΤΕ/2524/23.7.2003 (εφεξής «Ζώνη Α»), είτε, τέλος, έχει δεσμευθεί το προϊόν συμφωνίας επαναγοράς φυσικών τίτλων (Reverse Repo) κεντρικών κυβερνήσεων της Ζώνης Α. Η συμμετοχή στη δημόσια προσφορά δεν μπορεί να γίνει με προσωπική επιταγή, ή με τη δέσμευση άλλων αξιόγραφων ή αξιών, όπως μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ή με την παροχή οποιασδήποτε άλλης μορφής εξασφάλισης όπως εγγυητικών επιστολών, ενεχύρου επί αξιόγραφων, εκχώρησης απαιτήσεων κ.λπ. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον οι ιδιώτες επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών βάσει των οποίων εγγράφονται.

5. Στους επενδυτές κατανέμεται αριθμός ομολογιών που αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης.

6. Η χρονική διάρκεια των δημοσίων προσφορών ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Άρθρο 5

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από την λήψη της.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
Πηγή: Taxheaven